Nawigacja

  • Mobilność kadry SP2 w Hajnówce
    POWER szansą na zdobycie nowych doświadczeń
    W dobie postępującego procesu globalizacji państwa członkowskie UE, takie jak Polska stawiają nacisk na dynamiczny rozwój kluczowych kompetencji swoich obywateli podnosząc ich wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe.
          Większość z nas kojarzy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) z projektami miękkimi dotyczącymi podnoszenia kwalifikacji osób bezrobotnych, przekwalifikowaniem osób poszukujących pracy, czy też projektami służącymi podnoszeniu kompetencji kluczowych. Tymczasem  POWER pod auspicjami Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji działając na zasadach Erasmus+ stworzył bogatą ofertę dla różnych obszarów edukacji. Nasza kadra skorzystała z mobilności nauczycieli w ramach tegoż programu.
       Siedemnastu pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce wykorzystało swój czas wolny na podniesienie własnych kwalifikacji. Podczas ferii zimowych w dniach 21- 25.01.2019 uczestniczyliśmy w projekcje pt. Mobilność  kadry z SP2 w Hajnówce realizowanego w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej  ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna, w ramach którego odbyliśmy mobilność na Malcie.

         Podczas wyjazdu nauczyciele korzystali z formy doskonalenia zawodowego w postaci kursów.   Tego typu wyjazd miał na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz podwyższenie kompetencji kadry.
        Realizację projektu poprzedziło złożenie wniosku do FRSE. Zebraliśmy chętnych nauczycieli do udziału w projekcie, a p. Anna Maria Bowtruczuk zgodziła się być jego koordynatorem. Dzięki niej na bieżąco otrzymywaliśmy informacje o kolejnych etapach projektu. Dopiero po otrzymaniu pozytywnej oceny złożonego przez nas wniosku ruszyły przygotowania, w tym takie kwestie formalne jak  podpisywanie umów i porozumień, gromadzenie dokumentów, etc.  Przed wyjazdem na mobilność nasza kadra odbyła cykl szkoleń w ramach tzw. przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowego, których celem było m.in. podniesienie kompetencji językowych i społecznych. Zajęcia realizowane były w małych grupach, podobnie jak mobilność, tj. uczestnictwo w kursach.
    Każda z grup uczestniczyła w innym kursie, tak by osiągnąć efekt synergii i zapewnić jak najbardziej efektywną wymianę doświadczeń: 
    1grupa Temat: Trudności w uczeniu się
    Marta Łukaszuk - lider
    Ilona Wasiluk
    Urszula Skalska
    Jolanta Parfieniuk
    Aneta Korobkiewicz
    Joanna Kierdelewicz

    2 grupa Temat: Nauczanie wielokulturowe
    Bartosz Downarowicz - lider
    Marcin Sawczyński
    Monika Nesterowicz
    Marta Oniszczuk
    Małgorzata Kordecka
    Anna Konarzewska

    3 grupa Temat: Kreatywność i innowacyjność w nauczaniu i uczeniu
    Anna Maria Bowtruczuk- lider
    Adam Chudek
    Henryk Łukaszewicz
    Małgorzata Wiszniewska
    Alina Teśluk
           Osoby uczestniczące w kursach na Malcie pozyskały praktyczne doświadczenie zawodowe w środowisku międzynarodowym. Zapoznały się z kulturą, odmiennymi zwyczajami, poszerzając swoje horyzonty oraz poznając nowoczesne systemy działania placówek edukacyjnych w tym kraju. Kluczowym jednak aspektem,a tym samym efektem naszego projektu jest wiedza i umiejętności, które nabyliśmy w obszarach tematycznych kursów, tj. trudności w uczeniu się, nauczanie wielokulturowe oraz kreatywność i innowacyjności w nauczaniu i uczeniu. 
    Dzięki uprzejmości partnera i jednocześnie organizatora kursów, tj. Paragon Europe w czasie wolnym od zajęć mieliśmy możliwość odbycia nieformalnych wizyt w kilku maltańskich placówkach edukacyjnych. A były to:
    - San Andrea School
    - Maria Regina College Mosta Primary
    - Maria Regina College Naxxar Primary School
    - St. Pauls Missionary College
    - St. Nicholas College, Mgarr Primary School.


          Malta  to kraj ludzi życzliwych, kulturalnych i otwartych na innych. Najbardziej spodobały nam się uśmiechnięte twarze dzieci różnego pochodzenia. Po rozmowach trenerami prowadzącymi kursy, z przedstawicielami partnera, z dyrektorami i nauczycielami szkół dowiedzieliśmy się, jak bardzo wielokulturowy jest to kraj, jak wiele narodowości uczniów jest w jednej szkole (Hiszpanie, Włosi, Wenezuelczycy, Francuzi, Japończycy, a także Polacy). Wszyscy traktują siebie z szacunkiem, są otwarci, chętni do dialogu i współpracy. Mieliśmy możliwość zaobserwowania ciekawych metod i technik nauczania. Oprócz zaplecza metodycznego mieliśmy przyjemność poznać nauczycieli, wymienić z nimi doświadczenia zawodowe, poznać ich charakter pracy, zarobki, zarówno w szkołach prywatnych jak i państwowych. Nauczyliśmy się i poszerzyliśmy zasób słownictwa z zakresu aktywności szkolnych, kultury maltańskiej i systemu edukacyjnego.
    POWER as an opportunity to gain new experiences.
    
    In the era of the ongoing globalization process, EU Member States such as Poland put emphasis on the dynamic development of their citizens' key competences by raising their knowledge, skills and professional qualifications.
    
    Most of us associate the Operational Program Knowledge Education Development (POWER) with soft projects on raising the qualifications of the unemployed, retraining job seekers, or projects to raise key competences. Meanwhile, POWER under the auspices of the Foundation for the Development of the Education System, acting on the principles of Erasmus+ has created a rich offer for various areas of education. Our staff has benefited from the mobility of teachers under this program.
    
    Seventeen employees of Primary School No. 2 Władysław Jagiełło in Hajnówka used their free time to raise their own qualifications. During the winter holidays on 21-25 of January 2019, we participated in the project entitled  Staff mobility with Primary School No 2 in Hajnówka implemented as part of the Transnational Mobility of School Education Staff from the Operational Program Knowledge Education Development on the basis of the Erasmus+ program, the School Education sector, within which we had mobility in Malta.
    
    
    During the trip, teachers used the form of professional development in the form of courses. This type of trip was aimed at improving the quality and attractiveness of education as well as increasing the competence of the staff.
    
     
    The project was preceded by submitting an application to FRSE. We gathered willing teachers to participate in the project, and Mrs. Anna Maria Bowtruczuk agreed to be its coordinator. Thanks to her, we were constantly receiving information about the next stages of the project. It was only after receiving a positive assessment of the application submitted by us that preparations began, including formal issues such as signing contracts and agreements, collecting documents, etc. Before leaving for mobility, our staff underwent a series of training under the so-called pedagogical, cultural and linguistic preparation, the aim of which was, among others, raising language and social competences. Classes were carried out in small groups, as was mobility, i.e. participation in courses.
    
    Each group participated in a different course to achieve synergies and ensure the most effective exchange of experience:
    
    1st group Topic: Learning difficulties
    Marta Łukaszuk - leader
    Ilona Wasiluk
    Urszula Skalska
    Jolanta Parfieniuk
    Aneta Korobkiewicz
    Joanna Kierdelewicz 
    
     
    2nd group Topic: Multicultural teaching
    Bartosz Downarowicz - leader
    Marcin Sawczyński
    Monika Nesterowicz
    Marta Oniszczuk
    Małgorzata Kordecka
    Anna Konarzewska
    
     
    3rd group Topic: Creativity and innovation in teaching and learning
    Anna Maria Bowtruczuk - leader
    Adam Chudek 
    Henryk Łukaszewicz
    Małgorzata Wiszniewska 
    Alina Teśluk
    
     
    
     
    
     
    People participating in courses in Malta have gained practical work experience in an international environment. They got acquainted with the culture, different customs, broadening their horizons and learning about the modern operating systems of educational institutions in this country. However, the key aspect and thus the effect of our project is the knowledge and skills that we have acquired in the thematic areas of the courses, i.e. learning difficulties, multicultural teaching, and creativity and innovation in teaching and learning. Thanks to the kindness of the partner and at the same time the organizer of the courses, i.e. Paragon Europe, in our free time we had the opportunity to make informal visits to several Maltese educational institutions. And they were: - San Andrea School - Maria Regina College Mosta Primary - Maria Regina College Naxxar Primary School - St. Pauls Missionary College - St. Nicholas College, Mgarr Primary School. Malta is a country of friendly, cultural and open people. We liked the most smiling faces of children of different origins. After talks with trainers running the courses, with partner representatives, with school headteachers and teachers, we learned how multicultural this country is, how many student nationalities are in one school (Spaniards, Italians, Venezuelans, French, Japanese, as well as Poles). Everyone treats each other with respect, they are open, willing to dialogue and cooperate. We had the opportunity to observe interesting teaching methods and techniques. In addition to the methodological background, we had the pleasure to meet teachers, exchange professional experience with them, learn about their work nature, earnings, both in private and public schools. We have learned and expanded the vocabulary of school activities, Maltese culture and the educational system.
    
     
    Małgorzata Wiszniewska
    Joanna Kierdelewicz
    Anna Maria Bowtruczuk 
    28.01.2020 13:06 | więcej »

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć