Nawigacja

 • Erasmus + na Sycylii

  Międzynarodowa współpraca edukacyjna otwiera nowe możliwości

   

  Okres pandemii przyniósł nowe wyzwania, także edukacyjne. Nie obyło się bez problemów i wielu niewiadomych. Próby, eksperymenty i odkładanie w czasie przedsięwzięć stało się codziennością. Jednak w dobie postępu cyfryzacji otworzyliśmy się na nowe rozwiązania, nauczyliśmy się korzystać z nadarzającej się okazji. I tak też było w naszym przypadku. Zaplanowana mobilność kadry stała pod znakiem zapytania, była przekładana, sytuacja się komplikowała, ale tym większa była satysfakcja, gdy wyjazd doszedł do skutku.

  Dwudziestu czterech pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce uczestniczyło w dniach 02.05-06.05.2022r. w mobilności zagranicznej typu job-shadowing w ramach projektu Erasmus +  pt. „Hajnówka- mobilność i rozwój” , 2021-1-PL01-KA122-SCH-000014589, na Sycylii.

   Podczas wyjazdu kadra doskonaliła się zawodowo w  ramach obserwacji uczestniczącej, tj. tzw. Job shadowing, czyli poznawania pracy swojego zagranicznego kolegi – sycylijskiego odpowiednika nauczyciela danego przedmiotu z Polski. Dało to możliwość uczestnictwa w codziennych zajęciach i obowiązkach. Tego typu mobilność ma  na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej i zarządzającej w placówkach edukacji szkolnej.

  Dyrektor naszej szkoły, pan Adam Jerzy Chudek, po zrealizowaniu z ogromnym sukcesem  poprzedniego projektu mobilności kadry na Malcie , zdecydował się wnioskować o kolejną możliwość udziału w Programie. Ponownie koordynatorem przedsięwzięcia została p. Anna Maria Bowtruczuk, dzięki której na bieżąco otrzymywaliśmy informacje o etapach przygotowywania do wyjazdu. Po otrzymaniu pozytywnej oceny projektu zaczęły się działania projektowe, w tym mi.n.: opracowanie niezbędnej dokumentacji, dobór uczestników/uczestniczek, szkolenie językowe, pedagogiczne i kulturowe, podpisywanie umów i porozumień, zmagania z ograniczeniami wynikającymi z pandemii, wreszcie finalne ustalenia w zakresie docelowych placówek dla kadry:

  1.

  WISZNIEWSKA MAŁGORZATA
  PANASIUK JOANNA
  MARTA ONISZCZUK
  WOŹNIAK-NOWICKA DOROTA


  Nazwa organizacji:Istituto Comprensivo L. Capuana
  Adres:Via degli studi, n. 2 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto - Messina - Sycylia - Włochy
  Dyrektor:Carmen Pino

  2.
  GRYGORUK ANNA
  WASZKIEWICZ LUCYNA
  PERDION-SMYKLA AGNIESZKA
  ZABROCKA LUDMIŁA

  Nazwa organizacji:Istituto Comprensivo L. Capuana
  Adres:Via degli studi, n. 2 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto - Messina - Sycylia - Włochy
  Dyrektor: Maria Maiorana


  3.

  SKALSKA URSZULA
  WASILEWSKA AGNIESZKA
  KARDASZ MARZENA
  PARFIENIUK JOLANTA


  Nazwa organizacji:Istituto Istruzione Superiore Enzo Ferrari
  Adres:Vico Picardi, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto - Messina - Sycylia - Włochy
  Dyrektor:Giuseppa Ciolona


  4.

  PROKOPIUK MAGDALENA
  CZEMERYCH PAULINA
  KIERDELEWICZ JOANNA
  WAWRESZUK ANNA

  Nazwa organizacji:Istituto Istruzione Superiore Enzo Ferrari
  Adres:Vico Picardi, 98051 Barcellona Pozzo di Gotto - Messina - Sycylia - Włochy


  Dyrektor:Cettina Ginebri

  5.
  WASILUK ILONA
  STOKOWIEC SYLWIA
  KUŁAJ ELŻBIETA
  SAJEWICZ ALINA
  Nazwa organizacji:ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
  Adres:    Via Pitagora, 42 98051 Barcellona Pozzo di Gotto - Messina - Sycylia - Włochy

  Dyrektor:Gisella Scardino

  6.

  EWA JABŁOŃSKA
  ŁUKASZEWICZ HENRYK
  ŚMIGIELSKA EWA
  SOŁOWIANIUK ANETA

  Nazwa organizacji:ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO
  Adres:    Via Pitagora, 42 98051 Barcellona Pozzo di Gotto - Messina - Sycylia - Włochy

  Dyrektor: Antonietta Amoroso

  Sycylia to miejsce ludzi otwartych na innych. Relacje międzyludzkie są dla Włochów najważniejsze. Wszędzie witano nas z uśmiechem. Po wielu rozmowach dowiedzieliśmy się wiele na temat codziennych radości i trosk, sukcesów i porażek włoskich pedagogów. Wymienialiśmy się doświadczeniami, metodami i technikami nauczania, między innymi z okresu pandemii. Mogliśmy obserwować praktyczne zastosowanie dostępnych pomocy naukowo-dydaktycznych i nowych rozwiązań multimedialnych. Dane nam było porównać codzienność pracy nauczyciela z Sycylii z własnymi realiami pracy. Jako uczestnicy Programu Erasmus +  uzyskaliśmy bezcenne doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku. Poznaliśmy kulturę, odmienne zwyczaje oraz włoski system edukacji. Udział w tego typu mobilnościach jest wyzwaniem, daje możliwość rozwoju pozwalając jednocześnie na poszerzenie swoich horyzontów. Jako szkoła stawiająca na mobilność i rozwój jesteśmy gotowi na więcej.

   

  Anna Maria Bowtruczuk

  Małgorzata Wiszniewska

   

   

  30.05.2022 23:42 | więcej »
 • Mobilność kadry SP2 w Hajnówce
  POWER szansą na zdobycie nowych doświadczeń
  W dobie postępującego procesu globalizacji państwa członkowskie UE, takie jak Polska stawiają nacisk na dynamiczny rozwój kluczowych kompetencji swoich obywateli podnosząc ich wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe.
        Większość z nas kojarzy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) z projektami miękkimi dotyczącymi podnoszenia kwalifikacji osób bezrobotnych, przekwalifikowaniem osób poszukujących pracy, czy też projektami służącymi podnoszeniu kompetencji kluczowych. Tymczasem  POWER pod auspicjami Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji działając na zasadach Erasmus+ stworzył bogatą ofertę dla różnych obszarów edukacji. Nasza kadra skorzystała z mobilności nauczycieli w ramach tegoż programu.
     Siedemnastu pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce wykorzystało swój czas wolny na podniesienie własnych kwalifikacji. Podczas ferii zimowych w dniach 21- 25.01.2019 uczestniczyliśmy w projekcje pt. Mobilność  kadry z SP2 w Hajnówce realizowanego w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej  ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna, w ramach którego odbyliśmy mobilność na Malcie.

       Podczas wyjazdu nauczyciele korzystali z formy doskonalenia zawodowego w postaci kursów.   Tego typu wyjazd miał na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz podwyższenie kompetencji kadry.
      Realizację projektu poprzedziło złożenie wniosku do FRSE. Zebraliśmy chętnych nauczycieli do udziału w projekcie, a p. Anna Maria Bowtruczuk zgodziła się być jego koordynatorem. Dzięki niej na bieżąco otrzymywaliśmy informacje o kolejnych etapach projektu. Dopiero po otrzymaniu pozytywnej oceny złożonego przez nas wniosku ruszyły przygotowania, w tym takie kwestie formalne jak  podpisywanie umów i porozumień, gromadzenie dokumentów, etc.  Przed wyjazdem na mobilność nasza kadra odbyła cykl szkoleń w ramach tzw. przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowego, których celem było m.in. podniesienie kompetencji językowych i społecznych. Zajęcia realizowane były w małych grupach, podobnie jak mobilność, tj. uczestnictwo w kursach.
  Każda z grup uczestniczyła w innym kursie, tak by osiągnąć efekt synergii i zapewnić jak najbardziej efektywną wymianę doświadczeń: 
  1grupa Temat: Trudności w uczeniu się
  Marta Łukaszuk - lider
  Ilona Wasiluk
  Urszula Skalska
  Jolanta Parfieniuk
  Aneta Korobkiewicz
  Joanna Kierdelewicz

  2 grupa Temat: Nauczanie wielokulturowe
  Bartosz Downarowicz - lider
  Marcin Sawczyński
  Monika Nesterowicz
  Marta Oniszczuk
  Małgorzata Kordecka
  Anna Konarzewska

  3 grupa Temat: Kreatywność i innowacyjność w nauczaniu i uczeniu
  Anna Maria Bowtruczuk- lider
  Adam Chudek
  Henryk Łukaszewicz
  Małgorzata Wiszniewska
  Alina Teśluk
         Osoby uczestniczące w kursach na Malcie pozyskały praktyczne doświadczenie zawodowe w środowisku międzynarodowym. Zapoznały się z kulturą, odmiennymi zwyczajami, poszerzając swoje horyzonty oraz poznając nowoczesne systemy działania placówek edukacyjnych w tym kraju. Kluczowym jednak aspektem,a tym samym efektem naszego projektu jest wiedza i umiejętności, które nabyliśmy w obszarach tematycznych kursów, tj. trudności w uczeniu się, nauczanie wielokulturowe oraz kreatywność i innowacyjności w nauczaniu i uczeniu. 
  Dzięki uprzejmości partnera i jednocześnie organizatora kursów, tj. Paragon Europe w czasie wolnym od zajęć mieliśmy możliwość odbycia nieformalnych wizyt w kilku maltańskich placówkach edukacyjnych. A były to:
  - San Andrea School
  - Maria Regina College Mosta Primary
  - Maria Regina College Naxxar Primary School
  - St. Pauls Missionary College
  - St. Nicholas College, Mgarr Primary School.


        Malta  to kraj ludzi życzliwych, kulturalnych i otwartych na innych. Najbardziej spodobały nam się uśmiechnięte twarze dzieci różnego pochodzenia. Po rozmowach trenerami prowadzącymi kursy, z przedstawicielami partnera, z dyrektorami i nauczycielami szkół dowiedzieliśmy się, jak bardzo wielokulturowy jest to kraj, jak wiele narodowości uczniów jest w jednej szkole (Hiszpanie, Włosi, Wenezuelczycy, Francuzi, Japończycy, a także Polacy). Wszyscy traktują siebie z szacunkiem, są otwarci, chętni do dialogu i współpracy. Mieliśmy możliwość zaobserwowania ciekawych metod i technik nauczania. Oprócz zaplecza metodycznego mieliśmy przyjemność poznać nauczycieli, wymienić z nimi doświadczenia zawodowe, poznać ich charakter pracy, zarobki, zarówno w szkołach prywatnych jak i państwowych. Nauczyliśmy się i poszerzyliśmy zasób słownictwa z zakresu aktywności szkolnych, kultury maltańskiej i systemu edukacyjnego.
  POWER as an opportunity to gain new experiences.
  
  In the era of the ongoing globalization process, EU Member States such as Poland put emphasis on the dynamic development of their citizens' key competences by raising their knowledge, skills and professional qualifications.
  
  Most of us associate the Operational Program Knowledge Education Development (POWER) with soft projects on raising the qualifications of the unemployed, retraining job seekers, or projects to raise key competences. Meanwhile, POWER under the auspices of the Foundation for the Development of the Education System, acting on the principles of Erasmus+ has created a rich offer for various areas of education. Our staff has benefited from the mobility of teachers under this program.
  
  Seventeen employees of Primary School No. 2 Władysław Jagiełło in Hajnówka used their free time to raise their own qualifications. During the winter holidays on 21-25 of January 2019, we participated in the project entitled Staff mobility with Primary School No 2 in Hajnówka implemented as part of the Transnational Mobility of School Education Staff from the Operational Program Knowledge Education Development on the basis of the Erasmus+ program, the School Education sector, within which we had mobility in Malta.
  
  
  During the trip, teachers used the form of professional development in the form of courses. This type of trip was aimed at improving the quality and attractiveness of education as well as increasing the competence of the staff.
  
   
  The project was preceded by submitting an application to FRSE. We gathered willing teachers to participate in the project, and Mrs. Anna Maria Bowtruczuk agreed to be its coordinator. Thanks to her, we were constantly receiving information about the next stages of the project. It was only after receiving a positive assessment of the application submitted by us that preparations began, including formal issues such as signing contracts and agreements, collecting documents, etc. Before leaving for mobility, our staff underwent a series of training under the so-called pedagogical, cultural and linguistic preparation, the aim of which was, among others, raising language and social competences. Classes were carried out in small groups, as was mobility, i.e. participation in courses.
  
  Each group participated in a different course to achieve synergies and ensure the most effective exchange of experience:
  
  1st group Topic: Learning difficulties
  Marta Łukaszuk - leader
  Ilona Wasiluk
  Urszula Skalska
  Jolanta Parfieniuk
  Aneta Korobkiewicz
  Joanna Kierdelewicz 
  
   
  2nd group Topic: Multicultural teaching
  Bartosz Downarowicz - leader
  Marcin Sawczyński
  Monika Nesterowicz
  Marta Oniszczuk
  Małgorzata Kordecka
  Anna Konarzewska
  
   
  3rd group Topic: Creativity and innovation in teaching and learning
  Anna Maria Bowtruczuk - leader
  Adam Chudek 
  Henryk Łukaszewicz
  Małgorzata Wiszniewska 
  Alina Teśluk
  
   
  
   
  
   
  People participating in courses in Malta have gained practical work experience in an international environment. They got acquainted with the culture, different customs, broadening their horizons and learning about the modern operating systems of educational institutions in this country. However, the key aspect and thus the effect of our project is the knowledge and skills that we have acquired in the thematic areas of the courses, i.e. learning difficulties, multicultural teaching, and creativity and innovation in teaching and learning. Thanks to the kindness of the partner and at the same time the organizer of the courses, i.e. Paragon Europe, in our free time we had the opportunity to make informal visits to several Maltese educational institutions. And they were: - San Andrea School - Maria Regina College Mosta Primary - Maria Regina College Naxxar Primary School - St. Pauls Missionary College - St. Nicholas College, Mgarr Primary School. Malta is a country of friendly, cultural and open people. We liked the most smiling faces of children of different origins. After talks with trainers running the courses, with partner representatives, with school headteachers and teachers, we learned how multicultural this country is, how many student nationalities are in one school (Spaniards, Italians, Venezuelans, French, Japanese, as well as Poles). Everyone treats each other with respect, they are open, willing to dialogue and cooperate. We had the opportunity to observe interesting teaching methods and techniques. In addition to the methodological background, we had the pleasure to meet teachers, exchange professional experience with them, learn about their work nature, earnings, both in private and public schools. We have learned and expanded the vocabulary of school activities, Maltese culture and the educational system.
  
   
  Małgorzata Wiszniewska
  Joanna Kierdelewicz
  Anna Maria Bowtruczuk 
  28.01.2020 13:06 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
  17-200 HAJNÓWKA
  ul. Wróblewskiego 2
 • tel. 85-682-28-66
  fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć