Nawigacja

Strefa rodzica pierwszoklasisty

Regulamin rekrutacji klas I-szych SP

REGULAMIN  REKRUTACJI   UCZNIÓW   DO KLAS  PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

W HAJNÓWCE NA  ROK  SZKOLNY 2020/2021

 

 1. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Hajnówka na rok szkolny 2020/2021 będzie trwała od 1 marca do 20 marca 2020 r., na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), Zarządzeniu Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka oraz Uchwale Nr XXXVI/247/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
 2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci                i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

 

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 4. Druki zgłoszeń oraz wnioski do przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkół podstawowych  będą dostępne na stronach internetowych szkół lub bezpośrednio w danej  placówce.

 

Kryteria przyjęć do klasy pierwszej szkół podstawowych

Kryteria zostały określone uchwałą Rady Miasta Hajnówka i mają przypisaną określoną liczbę punktów, jak niżej:

 • realizowanie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w danej szkole – 15 punktów,
 • kandydat z rodziny zarejestrowanej w Programie Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej – 4 punkty,
 • kandydat zamieszkuje na terenie miasta Hajnówka – 4 punkty,
 • niepełnosprawność kandydata, rodzica lub rodzeństwa kandydata – 4 punkty,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 2 punkty,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 punkty.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
  17-200 HAJNÓWKA
  ul. Wróblewskiego 2
 • tel. 85-682-28-66
  fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć