Nawigacja

STATUT SZKOŁY

Rozdział 5 Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§27. 1. W Szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania i zwalniania pracowników Szkoły regulują odrębne przepisy.

 

§28. Pracownicy pedagogiczni szkoły to: dyrektor szkoły, wicedyrektor, nauczyciele, w tym nauczyciele świetlicy i biblioteki, pedagog, psycholog i logopeda.

 

§29.1. Ogólne obowiązki nauczyciela określa Art. 6 Karty Nauczyciela.
2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się postawą moralną z poszanowaniem godności osobistej ucznia, postawą  obywatelską oraz dobrem uczniów i troską o ich zdrowie.

3. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

            1) efektywna realizacja programu kształcenia, stałe podnoszenie jakości kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętymi w placówce programami,

            2) prawidłowa realizacja programu nauczania i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych wyników,

            3) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania,           

            4) kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej,

            5) indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce,

            6) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju,

            7) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej,

            8) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnienia, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno – resocjalizacyjnej, prowadzenie zajęć profilaktyczno – resocjalizacyjnych,

            9) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów,

            10) sprawiedliwa, bezstronna i obiektywna ocena uczniów,

            11) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej,

            12) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji szkolnej,

            13) dbanie o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć szkolnych, pozaszkolnych oraz w czasie przerw poprzez pełnienie dyżurów,

            14) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

            15) przestrzeganie dyscypliny pracy i tajemnicy służbowej,

            16) wykonywanie czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły, a niewynikających z organizacji pracy Szkoły.

4. Nauczyciel odpowiada przed Dyrektorem Szkoły, za poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć edukacyjnych, stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych.

 

§30. 1. Nauczyciel ma prawo do:

            1) decydowania o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu oraz prowadzonych przez siebie innych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

            2) decydowania o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów swoich uczniów oraz do współdecydowania o ocenie z zachowania,

            3) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów,

            4) czynnego uczestnictwa w opiniowaniu spraw istotnych dla życia szkoły,

            5) poszanowania swojej godności przez dyrektora i inne organy szkoły, uczniów i ich rodziców.

2. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, ma prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w kodeksie karnym.

 

§31. 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe i problemowo – zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

3. Zespoły przedmiotowe realizują zadania zgodnie w planem pracy zespołu przedstawionym dyrektorowi na początku każdego roku szkolnego.

4. Zespół wychowawczy ocenia proces nauczania i wychowania uczniów w celu wykrywania i eliminowania ich niepowodzeń szkolnych.

5. Zespoły problemowo zadaniowe powoływane są przez dyrektora szkoły doraźnie w celu wykonania określonych zadań.

 

§32. 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla zapewniania ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca opiekuje się oddziałem przez cały okres nauczania na danym etapie edukacyjnym.

3. Dyrektor Szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:

            1) przeniesienia nauczyciela,

            2) długotrwałej nieobecności,

            3) braku efektów pracy wychowawczej,

            4) pisemnego i umotywowanego wniosku złożonego do rady rodziców przez co najmniej 51 % ogółu rodziców uczniów danej klasy,

 5) na umotywowany wniosek nauczyciela wychowawcy po zasięgnięciu opinii rodziców danego oddziału.

4. Do obowiązków wychowawcy klasy należą w szczególności:

            1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

            2) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,

            3) współdziałanie z innymi nauczycielami w klasie, koordynowanie ich działań wychowawczych,             4) organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, a także z różnymi trudnościami i niepowodzeniami,

            5) informowanie uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania z zachowania, warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,

            6) ustalanie rocznej i śródrocznej oceny z zachowania oraz informowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych,

            7) współdziałanie z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz inicjowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia,

            8) prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zapobiegającej niedostosowaniu społecznemu, narkomanii, patologii i przestępczości wśród dzieci i młodzieży, 

            9) utrzymywanie zbiorowych i indywidualnych kontaktów z rodzicami uczniów, dzięki którym wychowawca poznaje potrzeby wychowawczo – opiekuńcze, udziela rodzicom pomocy wychowawczej i włącza ich w życie klasy i szkoły,

            10) planowanie i organizowanie wspólnie z rodzicami i uczniami różnych form życia zespołowego rozwijających jednostki i integrujących zespoły,

            11) ustalanie tematyki i form oraz prowadzenie zajęć tematycznych na godzinie do dyspozycji wychowawcy,

            12) wybranie i zorganizowanie pracy samorządu klasowego,

            13) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,

            14) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

            15) prowadzenie dokumentacji klasy.

 

§33. Zadania nauczyciela bibliotekarza wyznaczają zadania biblioteki.

 

§34. 1. Zadaniem pedagoga i psychologa jest w szczególności:
           
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

3) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego  dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zależności od rozpoznanych potrzeb;

5) wspieranie wychowawców klas oraz zespołu wychowawczego i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych;

6) podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

7) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze;

8) współpraca z organami szkoły, nauczycielami, wychowawcami, specjalistami i innymi pracownikami szkoły oraz instytucjami zewnętrznymi: Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, PCPR, MOPS, placówkami oświatowymi, wychowawczymi, Sądem, Policją oraz innymi instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę; w zakresie konsultacji metod i form pomocy uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy lub terapii w indywidualnych przypadkach;

9) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

10) stosowanie zasad Kodeksu Etycznego Psychologa / Pedagoga, w tym przestrzeganie tajemnicy służbowej;

 

2. Do zadań szczególnych pedagoga należą w szczególności:
 
1) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji  życiowej;

2) poradnictwo pedagogiczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców;

3) nadzorowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez uczniów (we współpracy z wychowawcami);

4) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży;

5) organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego;

6) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole,

7) systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji – dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych dzieci zawierających dokumentację prowadzonych działań;

 

3. Do zadań szczególnych psychologa należą w szczególności:

1) wstępna diagnoza psychologiczna (nie zastępuje badań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej), a w tym w szczególności:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych;

b) formułowanie wniosków wynikających z badań;

c) prowadzenie dokumentacji badań i konsultacji psychologicznych;

2) prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym indywidualnych i grupowych;

3) poradnictwo specjalistyczne dla uczniów, rodziców, wychowawców i nauczycieli;

4) przestrzeganie metodologicznej poprawności udzielanej pomocy psychologicznej.

 

§35. Do zadań logopedy szkolnego należy:

            1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów,

            2) tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów,

            3) działania w zakresie profilaktyki logopedycznej,

            4) prowadzenie terapii logopedycznej,

            5) motywowanie dzieci do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne,

            6) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadą wymowy,

            7) prowadzenie ćwiczeń wspomagających terapię zaburzeń komunikacji werbalnej,

            8) utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami dzieci pozostających pod opieka logopedy  w celu ujednolicenia działań terapeutycznych,

            9) współpraca z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem,

            10) kierowanie uczniów z deficytami mowy do odpowiednich specjalistów.

11) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,

12) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
 

§36. 1. W Szkole są również zatrudnieni pracownicy na stanowiskach niepedagogicznych.

2. Obowiązki tych pracowników określa Dyrektor Szkoły w zakresach obowiązków dołączonych do akt pracownika.

3. Ilość etatów na tych stanowiskach określa się na każdy rok szkolny w arkuszu organizacji Szkoły.
 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć