Nawigacja

REKRUTACJA

Rekrutacja do SP nr 2 im W. Jagiełły

REGULAMIN  REKRUTACJI   UCZNIÓW   DO KLAS  PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2  IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

W HAJNÓWCE NA  ROK  SZKOLNY 2014/2015

§ 1

     1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. W. Jagiełły  w  Hajnówce  przyjmowane są:

 1. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
 2. na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają,

 2. Zapisu do szkoły dokonują rodzice/opiekunowie prawni.

3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku kalendarzowym 2014 kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego  oraz dzieci sześcioletnie urodzone do 30 czerwca 2008 r., pod warunkiem, że dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym lub posiada pozytywną opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia  spełniania  obowiązku  szkolnego.

4. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych)  do  rozpoczęcia  nauki  w  klasie  pierwszej  mają prawo  dzieci urodzone  w  okresie   od  1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. pod  warunkiem, że dziecko  było   objęte   wychowaniem   przedszkolnym   lub   posiada  pozytywną  opinię  PPP o możliwości   rozpoczęcia  spełniania obowiązku szkolnego.

5. Szkoła za pomocą wybranych środków przekazu – ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz  w  porozumieniu  z  dyrektorami  przedszkoli  na tablicy ogłoszeń w przedszkolach, strona  internetowa, pisemne   powiadomienia   rodziców   dzieci   zamieszkałych  w   obwodzie szkoły – informuje  rodziców  (opiekunów prawnych)  o  konieczności  zapisania dziecka   do klasy pierwszej do dnia  25 marca  2014 r.

§ 2

1. W  przypadku,  gdy  liczba  wniosków  rodziców  (opiekunów prawnych)  o  przyjęcie  do szkoły dziecka  zamieszkałego  poza  obwodem  szkoły jest większa  niż  liczba wolnych  miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się biorąc pod uwagę dodatkowe kryteria rekrutacji uczniów do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej nr 2 im. W. Jagiełły  w  Hajnówce: 
 

 1. rodzice  (opiekunowie prawni) dziecka  są  pracownikami szkoły
 2. uczęszczanie rodzeństwa  dziecka do Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
 3. miejsce pracy jednego z rodziców dziecka  jest najbliższe siedziby Szkoły Podstawowej nr 2 im. W. Jagiełły  w  Hajnówce
 4. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki        

2. Warunkiem przyjęcia dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej jest złożenie przez rodzica (prawnego opiekuna) pisemnego wniosku o przyjęcie do szkoły (druk do pobrania w sekretariacie szkoły) – podanie składa się w terminie do dnia 7 kwietnia 2014r.w sekretariacie szkoły.

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłasza się do dnia 20 kwietnia 2014 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły i na stronie internetowej szkoły.

§ 3

 1. Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną.
 2. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości zapisuje się jednakową liczbę uczniów stosując zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału na dziewczynki  i chłopców w  klasie.
 3. Oddział może liczyć do  25 osób.

§ 4

 1. Informację  o  przydzieleniu  dziecka  do  konkretnej  klasy  podaje  się  rodzicom (opiekunom prawnym) do wiadomości na tablicy ogłoszeń (i na stronie internetowej szkoły) w  siedzibie szkoły do 31 maja 2014r.
 2. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole innej niż obwodowa, rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez nie obowiązku szkolnego.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
  17-200 HAJNÓWKA
  ul. Wróblewskiego 2
 • tel. 85-682-28-66
  fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć