ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W HAJNÓWCE

 

Nawigacja

STATUT SZKOŁY

STATUT SZKOŁY

S T A T U  T

 Zespołu Szkół

z Oddziałami Integracyjnymi
w
Hajnówce

 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Jagiełły i Gimnazjum Nr 3

ROZDZIAŁ  I

Podstawowe informacje o Zespole Szkół

§ 1

 1. Placówka nosi nazwę: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  w Hajnówce.
 2. W skład Zespołu Szkół, zwanego dalej „zespołem” lub „szkołą”, wchodzi Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły i Publiczne Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi .
 3. Siedzibą Zespołu jest budynek przy ul. Wróblewskiego 2 w Hajnówce.
 4. Zespół działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.
 5. Organem prowadzącym Zespół jest Rada Miasta Hajnówka.
 6. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.
 7. Zespół jest jednostką budżetową.
 8. Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zatrudnieni w szkole podstawowej i gimnazjum, w myśl niniejszego zapisu, stają się z dniem 01 września 2003 roku pracownikami zespołu szkół.

§ 2

 1. Zespół jest placówką oświatowo - wychowawczą o charakterze publicznym, kształcącym w szkole podstawowej w cyklu sześcioletnim i w gimnazjum w cyklu trzyletnim.
 2. Zespół prowadzi oddziały integracyjne.
 3. Zespół zapewnia uczniom ze schorzeniami uniemożliwiającymi uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych w szkole, nauczanie indywidualne w domu.
 4. Zespół prowadzi dodatkową naukę języka białoruskiego
 5. Zespół może prowadzić klasy autorskie według programów opracowanych przez nauczycieli za zgodą organu prowadzącego.
 6. Zespół wydaje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
 7. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w gimnazjum.

7.1. Zasady rekrutacji.  Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się uczniów:

a/ z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 3.

b/ a prośbę rodziców ( prawnych opiekunów ) uczniów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

     7.2 W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, kandydatów przyjmuje się na podstawie określonych kryteriów:

a/ suma punktów przyznanych za średnią ocen uzyskanych w I semestrze ostatniego roku nauki w szkole podstawowej: powyżej 5,0 – 4 pkt; 4,75 – 5,0     - 3 pkt; 4,5   -  4,0    -  2 pkt

b/ suma punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ze wszystkich przedmiotów wg zasady:  celująca – 3pkt; bardzo dobra – 2 pkt; dobra – 1pkt

c/ suma punktów uzyskanych za: osiągnięcia naukowe – 2 pkt; osiągnięcia artystyczne – 2 pkt; osiągnięcia sportowe – 2 pkt

d/ ocenę co najmniej poprawną z zachowania

7.3. W przypadku jednakowej średniej, ilości punktów ze sprawdzianu i oceny z zachowania decyduje kolejność składanych podań.

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
 2. Zespół prowadzi dla uczniów świetlicę oraz stołówkę szkolną.
 3. Zespół prowadzi klasy integracyjne, stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy.
 4. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor zespołu szkół, zwany dalej „dyrektorem zespołu” lub „dyrektorem szkoły”, może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.
 5. W zespole może być prowadzona przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci działalność opiekuńczo - wychowawcza w formie świetlic, za zgodą organu prowadzącego i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.
 6. Zespół może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Zespół może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 3

Jako tradycję szkolną przyjmuje się organizowanie:

1)       Święto Szkoły – w rocznicę nadania szkole imienia Władysława Jagiełły - będącego promocją szkoły w środowisku, przedstawiającego dorobek uczniów w mijającym roku szkolnym, otwartego na szeroką współpracę kulturalną z wszystkimi placówkami oświatowo - wychowawczymi i kulturalnymi w środowisku lokalnym i regionie;

2)       Ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej;

3)       Dnia „pasowanie na ucznia” - jako formy „chrztu” uczniów klas czwartych szkoły podstawowej i uczniów klas pierwszych gimnazjum.

4)       Święto Sportu Szkolnego.