Nawigacja

.

Rusza Rekrutacja do Szkół 2020-2021 - spotkanie z dyrektorem

DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY ZAPRASZA RODZICÓW I DZIECI  

NA DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

TERMIN: 24 LUTEGO 2020

MIEJSCE: UL. WRÓBLEWSKIEGO 2

PROGRAM:

15:30-16:30 POWITANIE GOŚCI I ZAPOZNANIE Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ SZKOŁY:

- POKAZ ZUCHÓW (KLASY I i III)

- POKAZ ZAJĘĆ Z PROGRAMOWANIA – OZOBOTY i FOTONY

- POKAZ REALIZACJI PROGRAMU „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ” – W WYKONANIU UCZNIÓW  

- POKAZ AEROBIKU SPORTOWEGO – UCZNIOWIE SZKOŁY

W TRAKCIE ZAPOZNANIE SIĘ Z BAZĄ SPORTOWO-EDUKACYJNĄ SZKOŁY

16:30 SPOTKANIE Z DYREKTOREM SZKOŁYORGANIZACJA KLAS I SP W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

Zapewniamy opiekę nad dziećmi w trakcie dnia otwartego.

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 1. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Hajnówka na rok szkolny 2020/2021 będzie trwała od 1 marca do 20 marca 2020 r., na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), Zarządzeniu Nr 13/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka oraz Uchwale Nr XXXVI/247/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
 2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci                i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

 

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 4. Druki zgłoszeń oraz wnioski do przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkół podstawowych  będą dostępne na stronach internetowych szkół lub bezpośrednio w danej  placówce.

 

Kryteria przyjęć do klasy pierwszej szkół podstawowych

Kryteria zostały określone uchwałą Rady Miasta Hajnówka i mają przypisaną określoną liczbę punktów, jak niżej:

 • realizowanie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w danej szkole – 15 punktów,
 • kandydat z rodziny zarejestrowanej w Programie Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej – 4 punkty,
 • kandydat zamieszkuje na terenie miasta Hajnówka – 4 punkty,
 • niepełnosprawność kandydata, rodzica lub rodzeństwa kandydata – 4 punkty,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 2 punkty,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 punkty.

Pełna informacja w pliku: Rekrutacja_do_klas_pierszych_szkol_podstawowych_20202021.odt

 

Uprzejmie informuję, że dziś została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 

800 080 222 

i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

 Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.


 

Rekrutacja do projektu "Politechnika Białostocka - Hajnowski Uniwersytet Dziecięcy" w roku akademickim 2019/2020

 

Formularz__PB_HUD_2019

Regulamin_PB_HUD_2019

 

 

 


Hajnówka dnia, 30.09.2019 r.

 

 

 

Zarządzenie nr  19/2019

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce z dnia 30 września 2019 roku w sprawie dni wolnych w roku szkolnym 2019/2020.

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (tj. Dz. U. z 2017 poz. 59 i 949 z późn. zm.) oraz  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego zarządza się co następuje:

 

§1. W roku szkolnym 2019/2020 ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

02.01.2020 i 03.01.2020 (czwartek i piątek)

07.01.2020 i 08.01.2020 (wtorek i środa)

20.04.2020 (poniedziałek)

23.04.2020 (czwartek) egzamin ósmoklasisty język obcy

10.06.2020 i 12.06.2020 (środa i piątek)

 

 

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2019 roku.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu pt. „Moja szkoła"

 

Serdecznie zapraszamy uczniów uczęszczających do trzech hajnowskich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Hajnówce ul. 3 Maja 54 (SP1), Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce, ul. Wróblewskiego 2 (SP2) i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce ul. Działowa 1 (SP3) oraz nauczycieli w/w szkół do udziału w projekcie „Moja szkoła". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Regionalnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.    

 

Projekt obejmuje realizację niżej wymienionych działań dla uczniów:

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i dydaktyczno – wyrównawczych z języka angielskiego.
 2. Zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych, wyposażenie pracowni.
 3. Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe oraz zajęcia z programowania, zakup sprzętu TIK.
 4. Z zakresu terapii Integracji Sensorycznej (IS) dla 7 uczniów niepełnosprawnych ze SP2, wyposażenie gabinetu IS, zatrudnienie asystenta.
 5. Indywidualnych zajęć logopedycznych, doposażenie 3 gabinetów logopedycznych.
 6. Doradztwo edukacyjno – zawodowe (zajęcia grupowe i indywidualne) – dla 60 uczniów biorących udział w projekcie.
 7. Nauka gry w szachy – wsparcie uczniów w rozwoju m.in. kreatywności, innowacyjności – dla wszystkich uczniów objętych projektem.

 

Projekt zakłada następujące formy podniesienia kompetencji nauczycieli:

 1. Szkolenie z zakresu TIK (kompetencje cyfrowe).
 2. Szkolenie nt programowania z elementami mechatroniki.
 3. Kurs II stopnia z Integracji Sensorycznej.
 4. Studia podyplomowa z pedagogiki specjalnej: oligofrenopedagogika.

 

Dokumenty, które należy złożyć na etapie rekrutacji uzupełniającej:

 1. Uczniowie: Formularz zgłoszeniowy ucznia (Załącznik Nr 1 do Regulaminu projektu) wraz z załącznikami, odpowiednio: kopia orzeczenia o niepełnosprawności i/lub kopia opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i/lub opinia dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń o  trudnej sytuacji społeczno – rodzinnej oraz kopia świadectwa za rok szkolny 2018/2019 oraz Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik Nr 2 do Regulaminu projektu).
 2. Nauczyciele: Formularz zgłoszeniowy nauczyciela (Załącznik Nr 1a do Regulaminu projektu) wraz z załącznikami, odpowiednio: kopia orzeczenia o niepełnosprawności i/lub opinia dyrektora szkoły o potrzebie uzupełnienia kompetencji oraz Oświadczenie uczestnika projektu (Załącznik Nr 2 do Regulaminu projektu).

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (dostępne są w szkołach oraz w biurze projektu: Urząd Miasta Hajnówka, ul. A.Zina 1, pokój 206, a także w wersji elektronicznej na witrynach internetowych urzędu i szkół), należy złożyć w terminie od 11 do 20 września 2019r., za pośrednictwem poczty lub osobiście w szkołach lub w biurze projektu.    

 

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny (85) 682-24-88 lub osobisty w biurze projektu (Urząd Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1 – pokój 206).

Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

 

Dodatkowe informacje - dokumenty znajdują się w zakładce: Dokumenty Szkoły - zakładka - PROJEKT MOJA SZKOŁA - zapraszamy (między innymi regulamin projektu)

 

Dyrekcja

Drodzy Rodzice i Uczniowie!!!

W dniu 27 maja 2019 roku Rada Pedagogiczna naszej Szkoły przyjęła do stosowania Procedury Postępowania w sytuacjach zagrożenia:

Procedury-postepowania-w-sytuacjach-zagrozenia(1).docx

zachęcamy do lektury.

W naszej szkole w sytauacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub wychowawczej można zgłaszać się do wychowawców klas oraz do Pani psycholog Katarzyny Zajkowskiej wew. 108 lub Pani pedagog Marty Oniszczuk wew. 107 lub do Pani psycholog Katarzyny Sirockiej

Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej:

1.Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Piłsudskiego  10a, 17-200 Hajnówka

Telefon: 85 682 23 05

2. Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Adam Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka

Telefon: 85 682 92 02

 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. 11 listopada 24,  17-200 Hajnówka

Telefon: 85 682 20 11

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Piłsudskiego 10a, 17-200 Hajnówka

Telefon: 85 682 59 83

 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. A. Zina 1, 17-200 Hjanówka

Telefon: 85 682 31 95

6. Niebieska Linia: 800 – 1200 – 02.

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

ZAPRASZA

DZIECI DO KLASY I

 

Oferujemy Państwu i waszym Dzieciom:

 - NOWOCZESNĄ BAZĘ DYDAKTYCZNĄ (W KAŻDEJ SALI INTERNET I SPRZĘT MULTIMEDIALNY)

- BEZPIECZEŃSTWO DZIECI (ZAJĘCIA KLAS I-III SĄ W ODRĘBNYM BUDYNKU)

- ŚWIETLICE SZKOLNE OTWARTE W GODZINACH 6:45-7:45 i 11:30 - 16:45

- OBIADY PRZYGOTOWYWANE NA MIEJSCU - PRZEZ KUCHNIĘ SZKOLNĄ

- DOŚWIADCZONĄ I PROFESJONALNĄ KADRĘ NAUCZYCIELI (W TYM PEDAGOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA)

- NAUKĘ PŁYWANIA NA BASENIE (ZAJĘCIA CO 2 TYGODNIE NA BASENIE, REALIZOWANE PROGRAMY NAUKI PŁYWANIA)

DODATKOWO JEST MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA:

- ZUCHY

 -  ZAJĘCIA Z PROGRAMOWANIA – OZOBOTY i PHOTONY

 - UCZESTNICTWO W PROGRAMIE „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ” (SZKOŁA MA SUKCESY NA SKALĘ KRAJU)

 - AEROBIK SPORTOWY (SUKCESY NA SKLALĘ WOJEWÓDZTWA)

- PIŁKA NOŻNA

- PIŁKA SIATKOWA

- KOŁO MŁODEGO EUROPEJCZYKA

- INNE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

 

 

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
  17-200 HAJNÓWKA
  ul. Wróblewskiego 2
 • tel. 85-682-28-66
  fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć