Nawigacja

 • OGŁOSZENIE BIBLIOTECZNE PILNE!

  Biblioteka szkolna uprzejmie prosi o zwrot wypożyczonych książek w terminie od 1 do 15 czerwca . Przy bocznym wejściu do szkoły stoi karton z napisem BIBLIOTEKA. Prosimo o zostawianie w nim przyniesionych książek. Książki będą systemtycznie odpisywane z kont czytelników.

 • Zaproś mnie na swoją lekcję-program edukacyjny.

  Udział naszej szkoły w programie Zaproś mnie na swoją lekcję umożliwił klasie VIII a na wirtualne zwiedzanie obozu Auschwitz-Birkenau.Była to wirtualna wycieczka na Google Classroom, w czasie której uczniowie poznali historię obozu, zobaczyli najważniejsze miejsca oraz dowiedzieli się, jak wyglądało obozowe życie. Zajęcia przeprowadziła pani Anna Foks- nauczycielka języka polskiego w SP nr 1 w Pawłowicach oraz SP w Warszowicach. Pani Anna prowadzi stronę na fb oraz blog dla nauczycieli oraz dla uczniów kanał na YT Radość uczenia.

  Małgorzata Wiszniewska

  Anna Bowtruczuk

 • Procedury bezpieczeństwa w SP nr 2

  Od dziś wchodzą w życie procedury bezpieczeństwa w związku  zagrożeniem epidimiologicznym w SP2. Są one uzupełnieniem opracowanych już zasad i regulaminów. Zapraszamy do zapoznania się.

  PROCEDURY_COVIT_SP2_HAJNOWKA.doc

 • Maraton Kultury Słowiańskiej

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Maraton Kultury Słowiańskiej .

  24 maja w dniu święta Świętych  Cyryla i Metodego - Apostołów Słowian,  twórców  alfabetu słowiańskiego i tłumaczeń tekstów liturgicznych, odbył się Maraton Kultury Słowiańskiej. Uczestnicy konkursu w ciągu 9 godz. przygotowywali kreatywne prace, związane z postaciami św. św. Cyryla i Metodego i alfabetem cerkiewnosłowiańskim. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Maria Aleksiejuk, Wiktoria Gawryluk, Justyna Kot, Magdalena Małaszewska, Julia Łojko, Martyna Fiedoruk.

  Dziękujemy i gratulujemy.

  Anna Wawreszuk

  ks. Marek Maciuka

 • Jesteśmy w kontakcie

 • Najważniejsze informacje - świetlica od 25 maja 2020

  Regulamin funkcjonowania świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce podczas trwania pandemii COVID - 19Regulamin opracowany na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN z dnia 15.05.2020r.

  1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.

  2. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej stałej sali - świetlica nr 2 - sala 17.

  3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce - jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

  4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. (jedynie jedzenie, picie i przybory szkolne).

  5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m0

  6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie na teren szkoły, ale nie do budynku (nie dotyczy dzieci, które wymagają pomocy przy poruszaniu się). Rodzice odprowadzają dziecko do wejścia bocznego szkoły i przekazują nauczycielowi.

  7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą - w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali.

  8. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  9. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

  10. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

  11. Uczestnictwo ucznia w świetlicy jest równoznaczne ze zgodą rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

  12. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 • Harmonogram egzaminów

  Harmonogram egzaminów
  Egzamin ósmoklasisty potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 31 lipca. Szkoły otrzymają wtedy również zaświadczenia.

 • zasady konsultacji przedmiotowych na terenie szkoły

  Wytyczne istotne dla osób, które będą korzystały z konsultacji na terenie szkoły od dnia 25 maja 2020 r.:

   

  Uczniowie na konsultacje zapisują się co najmniej na dwa dni przed zaplanowanym terminem konsultacji. Na dzień przed terminem konsultacji wychowawca przekazuje uczniom oraz nauczycielom prowadzącym informację o tym, kto będzie uczestniczył w danych konsultacjach (maksymalna liczba uczniów w jednej sali to 12). Zalecane jest zapisywanie się na cały dzień konsultacji.

   

  1. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Każda osoba nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
   z wyjątkiem sytuacji, kiedy dziecko wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  4. Uczniowie  nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych itp.
  5. Na zajęciach każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych osób.
  6. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków ani wody pitnej (uczniowie mogą przynieść własną).
  7. Czekając na wejście do szkoły uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  8.  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
   w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
   i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
   z wyjątkiem sali - po zajęciu miejsc przez uczniów.
  9.  Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej. Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2. wychodzi do toalety
  3. wychodzi z sali lekcyjnej.
  1.  Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę – jeżeli nie mogą nosić również przyłbicy zalecana odległość społeczna to 2m.
  2.  Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą lekcyjną przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu.
    
 • Kangur Matematyczny 2020

  Kangur Matematyczny 2020 - ZMIANA TERMINU!

  W obecnej chwili Komitet Organizacyjny Konkursu Matematycznego Kangur 2020  doszedł do wniosku, że nie sposób dalej przekładać zawodów i postanowił przeprowadzić je za pośrednictwem Internetu na Platformie Dzwonek.pl .

  W chwili obecnej stworzone zostały konta wszystkich szkół biorących udział w konkursie oraz konta dla wszystkich uczestników. Szkolni Koordynatorzy Konkursu otrzymali te dane razem z hasłem do konta szkoły i do kont uczniów.

  Login szkoły ma postać KANGUR_XXXX, gdzie XXXX to kod szkoły.

  Login ucznia w szkole o kodzie XXXX to XXXX_nnn, gdzie nnn jest kolejnym numerem.

  Loginy uczniów i hasła są do pobrania na platformie KANGUR.MAT.PL

  Rolą Koordynatorów Szkolnych jest:

  >>>przypisanie kont uczniowskich  z jednej strony do odpowiednich kategorii wiekowych, z drugiej  do konkretnych uczestników Konkursu,

  >>>przekazanie im loginów i haseł.Odpowiedniego dnia i o odpowiedniej godzinie uczniowie powinni zalogować się na swoje konto, pobrać test i wypełnić go.

  Czas rozwiązywania został wydłużony do 90 minutInstrukcja dla uczestnika konkursu.

  Terminarz Konkursu w zależności od kategorii:

   

  Kategoria

  Konkurs próbny                           Konkurs Kangur 2020

  Student

  22.05.2020, godz. 14:30               28.05.2020 (czwartek), godz. 16:30

  Junior

  22.05.2020, godz. 16:30               29.05.2020 (piątek), godz. 16:30

  Kadet

  25.05.2020, godz. 14:00               02.06.2020 (wtorek), godz. 16:30

  Beniamin

  25.05.2020, godz. 16:30               03.06.2020 (środa), godz. 16:30

  Maluch

  26.05.2020, godz. 14:00               04.06.2020 (czwartek), godz. 16:30

  Żaczek

  26.05.2020, godz. 16:30               05.06.2020 (piątek), godz. 16:30

   

  Koordynator:Ilona Wasiluk

   

   

 • Wytyczne do egzaminu

  Wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2020 r.):

   

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
   w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
   w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
   z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  6. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach).
  7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
  8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
  9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  10.  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
   w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
   i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
   z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub
   po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
  11.  Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2. wychodzi do toalety
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  1. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
   po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
   (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
  2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
   z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Należy ten fakt zgłosić dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.
  3. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
   W tym celu dyrektor szkoły może na przykład:
  1. przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację
   o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu – mogą to być np. różne godziny dla zdających z różnych
   sal egzaminacyjnych (czas wejścia na teren szkoły / do sali egzaminacyjnej
   w np. 15-, 20-minutowych odstępach)
  2. wpuszczać zdających na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale egzaminacyjne lub oddziały
  3. wpuszczać zdających na teren szkoły o różnych godzinach, np. 8:00, 8:20, 8:40, zgodnie z np. podziałem zdających na sale lub przedmioty
   (w przypadku języków obcych)
  4. zdecydować o rozpoczęciu egzaminu dla kolejnych grup zdających
   w np. 15-, 20-minutowych odstępach czasowych (np. 1. grupa o godz. 9:00, 2. grupa – o 9:20, 3. grupa – o 9:40), z zastrzeżeniem że egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi)
  5. wypuszczać zdających z sal po egzaminie według ściśle określonej procedury – np. sala po sali, oddział po oddziale, upewniając się, że zdający nie gromadzą się pod szkołą, aby omówić egzamin
  6. jeżeli w szkole przeprowadzanych jest kilka sesji/zmian egzaminu jednego dnia – zapewnić rozdzielenie osób wychodzących z egzaminu od osób wchodzących do szkoły
  1. Zdający powinni dzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
  2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 • Praca zdalna w kl.III b.Prace plastyczne.

  Twórczo wykorzystany czas podczas nauki online w kl.III b.

  Bożena Teresiak.

 • E-nauczanie na religii prawosławnej

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii E-nauczanie na religii prawosławnej.

  W ramach zdalnego nauczania uczniowie naszej szkoły realizują również podstawę programową z religii prawosławnej. Dzięki zaangażowaniu grupy nauczycieli religii pod kierownictwem doradcy metodycznego ds. nauczania religii prawosławnej dr Lilli Busłowskiej zostały opracowane multimedialne materiały dydaktyczne dla dzieci do pracy w warunkach domowych. W tym roku opracowany został materiał w związku z 200. rocznicą kanonizacji i 300. rocznicą otwarcia relikwii, Św. Męcz. Gabriela Zabłudowskiego. Poprzez różne platformy, prezentacje, pokazy, pieśni, zagadki uczniowie mieli możliwość  przypomnieć i utrwalić treści związane z historią Świętego i Jego orędownictwem jako patrona dzieci i młodzieży.

   

   

              ZAPRASZAMY również  do uczestnictwa w konkursie plastycznym pt. „ŚWIĘTE DZIECIĘ- MĘCZENNIK GABRIEL ZABŁUDOWSKI – PATRON i POMOCNIK DZIECI I MŁODZIEŻY. Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele religii prawosławnej

  Anna Wawreszuk

  ks. Marek Maciuka

 • Oświadczenie dotyczące funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych

  Hajnówka, dnia 08.05.2020 r.

   

  Oświadczenie dotyczące funkcjonowania stołówek w placówkach oświatowych

   

              W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi  likwidacji stołówek szkolnych oświadczam, że stołówki szkolne i przedszkolne w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka, będą funkcjonowały nadal.                Nie planujemy ich likwidacji.

   

  Burmistrz Miasta

  Jerzy Sirak

 • Rekrutacja uzupełniająca

  Szanowni Rodzice!

  Postępowanie rekrutacyjne zakończyło się przyjęciem do naszej szkoły 60-ciu uczniów. Rekrutacja była prowadzona na trzy klasy pierwsze - więc szkoła posiada jeszcze wolne miejsca w klasach (10-15 miejsc). Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Hajnówka trwa obecnie postepownie uzupełniające. Do 29 maja 2020 roku można jeszcze składać wnioski - zgłoszenia o przyjęcie dziecka do naszej szkoły do klasy pierwszej. Dokumenty można odebrać osobiście w szkole, można również zgłosić dziecko telefonicznie  85-682-28-66 lub poprzez e-mail: sph_nr2@poczta.onet.pl 
  Przy zgłoszeniu e-mail prosimy o podanie numeru telofonu, abyśmy mogli uzyskać niezbędne dane o ile nie zostaną podane w wiadomości.
  Z poważaniem
  Adam Jerzy Chudek

 • FOTOGRAFIA W KLASIE III C

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii FOTOGRAFIA W KLASIE III C.

  Uczniowie klasy 3c na zajęciach z edukacji polonistycznej  poznawali historię fotografii.Podsumowaniem zajęć było zrobienie samodzielnie zdjęć otaczającej przyrody.

  Paulina Czemerych

 • Myśliwi pomagają

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Hajnówce dziękuje Łowczemu Andrzejowi Łukasiewiczowi, który w imieniu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku, przekazał dla pracowników szkoły maseczki ochronne wielokrotnego użytku. 

   

 • Drodzy Rodzice, Uczniowie, Społeczności Szkolna 😊

         Wszyscy doświadczamy obecnie sytuacji, w której wcielamy się w nieco obce do tej pory dla siebie role, wykonujemy zadania, w których we wcześniejszym systemie dane nam było jedynie się spróbować i mogliśmy wówczas za chwilę wracać na znajomy, sprawdzony teren. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że to ogromne wyzwanie. Wzywanie postawione szczególnie dzieciom, szczególnie rodzicom, szczególnie nauczycielom.

   

  Znajomość matematyki

  W pewnym domku daleko stąd, w odległych czasach, a może nie tak znowu odległych, ojciec uczył swego syna matematyki. A że był dobrym nauczycielem, to syn szybko poznał jej tajniki. Minęło kilkanaście lat. Chłopiec stał się dorosły i miał ponadprzeciętne osiągnięcia na wielu polach, w wielu dziedzinach. Zapytano go kiedyś:

  - Co jest źródłem Twojego powodzenia?

  - Znajomość matematyki – odrzekł bez zastanowienia.

  - Jak to? – zapytano ponownie nie rozumiejąc jego odpowiedzi.

  - To jest proste. Powagę tego świata dzielę na pół. Strach odejmuję, otuchę dodaję, mądrość mnożę, a miłość podnoszę do potęgi entej.

                                                                 Bajarz

        Pracując nad układanką codzienności możemy odnieść wrażenie, że nic do siebie nie pasuje, że jakiś element właśnie się zagubił, a inny udaje, że jest tym, którego szukamy. Tylko siła woli doprowadza do dobrego rozwiązania, do tego, że w końcu każdy element trafia w odpowiednie miejsce i okazuje się być tym, którego szukaliśmy tak długo. Wytrwałości w poszukiwaniach, wzajemnego zrozumienia poprzez podejmowanie prób postawienia się w sytuacji tej osoby, której decyzje trudno nam z jakichś powodów pojąć czy zaakceptować, wyzwolenia się z lęku, usłyszenia ciszy wśród opadających kropel deszczu i dostrzeżenia, że każda z nich jest małym słonkiem. Bądźmy dobrzy sami dla siebie i dla siebie nawzajem. Właśnie po to mamy serca.  

        W ten Szczególny wiosenny czas Świąt Wielkanocnych, kiedy na nowo budzi się w nas wiara w drugiego człowieka, w lepsze jutro, w ludzką życzliwość, warto zatrzymać się na chwilę w codziennym biegu i z ufnością spojrzeć w przyszłość. Z łatwością można wówczas spostrzec, jak szczęście cichutko i niepostrzeżenie wkrada się do naszego życia w postaci codziennych, małych drobiazgów, na które do tej pory nie zwracaliśmy większej uwagi; jak pogoda ducha pozwala nam widzieć wszystko w ciepłych kolorach, zaś wzajemne zrozumienie, poczucie wspólnoty i optymizm zmieniają „niemożliwe” w „damy radę”!

  Życzymy Wszystkim, by zdrowie, spokój, radosna nadzieja i dobro wypełniały każdy moment nadchodzących Dni Świąt Wielkanocnych.

                     Marta Oniszczuk     Katarzyna Sirocka     Katarzyna Zajkowska

 • BIBLIOTERAPIA W OBLICZU PANDEMII

  BIBLIOTERAPIA W OBLICZU PANDEMII

  Psychologowie coraz częściej poruszają kwestię wpływu emocjonalnego pandemii i izolacji na uczniów, którzy pozornie mogą nie okazywać przejęcia sytuacją, jednak – przyzwyczajeni do zużywania znacznie większej ilości energii oraz codziennych spotkań z rówieśnikami – z czasem będą coraz bardziej przytłoczeni sytuacją. Jest to szeroko omawiany problem w kontekście Włoch, gdzie kwarantanna trwa dłużej .  Dzieci są szalenie spostrzegawcze. Zauważają więcej niż nam, dorosłym, się wydaje. Szybko wyczuwają i łatwo przejmują nasze emocje. Dlatego tak ważna jest szczera rozmowa z dzieckiem na temat tego, co się dzieje wokół nas.  Choć teraz publicznie o tym się nie mówi, w przyszłości z tym stresem, strachem i samotnością trzeba będzie sobie poradzić. Wyobraźnia i fantazja są potężnym orężem dzieci przy zmaganiach z  sytuacjami czy problemami dnia codziennego. Polecamy rodzicom i opiekunom dzieci, by sięgali po bajki, historyjki, filmiki. W nich właśnie poruszane są aktualne problemy bliskie dzieciom.   

  Praca zdalna nauczyciela bibliotekarza w tym trudnym czasie polega między innymi na wyszukiwaniu materiałów do wykorzystywania w domowej  biblioterapii. Wpisuje się to w zalecenia MEN, które w przykładach pracy zdalnej nauczycieli umieściło zachętę do wykorzystywania literatury terapeutycznej w nauczaniu domowym. Zrodziło się pytanie: Jak umiejętnie wykorzystywać to narzędzie edukacji, wychowania i terapii w pracy na odległość. Za podstawowy cel biblioterapii uznaje się wsparcie, „umacnianie” dzieci, wyjaśnianie zaistniałej sytuacji  poprzez ukierunkowane czytanie. W procesie tym istotną rolę odgrywa pośrednik, w obecnej sytuacji to przede wszystkim rodzic/opiekun, korzystający w domu z odpowiednich materiałów , które podsuwa mu bibliotekarz.  

   

  MODELE DZIAŁAŃ BIBLIOTERAPEUTYCZNYCH W EDUKACJI ON-LINE

  W okresie walki z epidemią koronawirusa szczególnego znaczenia nabierają materiały dostępne w sieci. Podzieliłyśmy je  na kilka grup.

  1. Książki w formacie pdf, bajki terapeutyczne, opowiadania, picturebooki, poradniki, które pomagają dzieciom wyjaśnić, czym jest epidemia koronawirusa i jak należy się w związku z nią zachowywać.

  Masz tę moc to zupełnie darmowa książka dla dzieci w formacie pdf. Agnieszka Frączek, Ewa Podleś, Wydawnictwo Olesiejuk. Książka powstała przy współpracy lekarzy i psychologów.
  Ze wstępu: „Drodzy Czytelnicy, książka, którą macie przed sobą, powstała z potrzeby serca i chęci pomocy. Sytuację związaną z pandemią koronawirusa trudno zrozumieć – często górę biorą strach i panika. Mamy nadzieję, że ta publikacja pozwoli Wam i przede wszystkim Waszym dzieciom zrozumieć, co tak naprawdę się stało, czym jest epidemia, co to jest koronawirus i jak się go wystrzegać”.

  Ilustrowany poradnik Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie / http://www.mindheart.co/descargables autorstwa kolumbijskiej psycholożki Manueli Moliny Cruz. Autorka radzi, żeby podkreślać rolę samego dziecka w zachowaniu bezpieczeństwa. Dzięki temu młody czytelnik może poczuć, że sam przyczynia się do poprawy sytuacji, przez co staje się spokojniejszy. Materiał jest darmowy.

  Bajka Jeżyk Bartek zostaje w domu napisana przez psycholożkę i nauczycielkę języka polskiego Martę Mytko. Bajka wyjaśnia przedszkolakom, dlaczego w najbliższym czasie muszą zostać w domu i podpowiada sposoby spędzania wolnego czasu.

  Bajka o złym królu wirusie i dobrej kwarantannie napisana przez psycholożkę, Dorotę Bródkę. Dostępna jako ebook w formacie PDF i w formie audiobooka.

  Zgrywisia, zaklęcie i zabawa w śpiewanego. Opowieść na czas zarazy. Bajka autorstwa Marii Maruszczyk, psycholożki i bajkoterapeutki. Wersja do poczytania i do posłuchania znajduje się tutaj.

  2. Filmy i programy edukacyjne. Każdego dnia powstają nowe, więc warto śledzić propozycje w sieci na bieżąco.

  Filmy Edusie. Co to jest koronawirus? Pomysł i realizacja: Pracownia Za Piecem – Milena Muzyczuk, Ryszard Muzyczuk Wsparcie merytoryczne: www.lekarzedlaprzedszkolakow.pl

  Animacja o koronawirusie autorstwa Anny Kaczor.

  Studio Dinksy przygotowało filmik edukacyjny wyjaśniający dzieciom i dorosłym pojęcia związane z koronawirusem (pandemia, kwarantanna itd.). Do filmu powstają scenariusze pracy z dziećmi na temat koronawirusa.

  3. Wybór wierszy i piosenek poświęconych tematyce profilaktyki i promocji zdrowia.

  Wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej Wirus, w którym Autorka tłumaczy dzieciom, czym jest koronawirus i dlaczego należy myć ręce.

  Wiersz Artura Barcisia o koronawirusie

  Piosenka Koronawirus niech tylko miłość będzie zaraźliwa Magdaleny Beredy

  Ebook #Zostańwdomu. O epidemii, kwarantannie i emocjach Karoliny Piotrowskiej prowadzącej blog: Mama seksuolog. Na stronie znajdziemy również propozycje eksperymentów do wykonania w czasie kwarantanny, porady lekarza i wskazówki dla rodziców, jak rozumieć dziecięce emocje i jak wspierać maluchy w przeżywaniu tej trudnej sytuacji.

  Na trudny czas Wirusobajka. Autorka Anna Jaworska, czytają Justyna Siepietowska i Helena Jarzyńska (Radio Poznań). Audiobook dostępny tutaj.

  4. Blogi.

  Koniecznie zajrzyjcie na blog Iwony Czesiul-Budkowskiej Biblioteczka-apteczka poświęcony biblioterapii i książkom, które wspierają rozwój emocjonalny i społeczny dzieci, oswajają zjawiska wywołujące lęk i podpowiadają sposoby radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych.

  5. Strony bibliotek pedagogicznych.

  Wszystkie biblioteki pedagogiczne włączyły się czynnie do wspierania uczniów i nauczycieli w tym trudnym okresie. Warto zajrzeć np. na stronę Regionalnego Zespołu Wsparcia Edukacji. Biblioteki Pedagogicznej w Opolu. W zakładce Edukacja Domowa znajdą Państwo materiały dla nauczycieli, uczniów i rodziców oraz konkretne adresy www narzędzi, aplikacji i stron.

  Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z tymi materiałami oraz   wykorzystywania ich do prowadzenia z dziećmi rozmów na temat trudnej sytuacji w jakiej nagle znaleźliśmy się wszyscy.

  Ewa Jabłońska, Grażyna Wnuczko

 • WIELKANOC

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii WIELKANOC.

  Klasa 3c bardzo lubi prace plastyczno-techechniczne.W związku z nadchodzącymi świetami wykonała bardzo ciekawe prace o tematyce  wielkanocnej.

  Paulina Czemerych

 • Witraże gotyckie.

  Uczniowie klas V na lekcji historii poznali elementy architektury romańskiej i gotyckiej. W związku z tym mieli za zadanie wykonać witraż gotycki. Przedstawiamy ciekawe projekty.

  Marta Łukaszuk Alina Rusinowicz

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
  17-200 HAJNÓWKA
  ul. Wróblewskiego 2
 • tel. 85-682-28-66
  fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć