Nawigacja

misja szkoły Trochę historii Nasz Patron- Władysław Jagiełło dynastia kalendarium Jagiełło na naszych terenach Program rozwoju szkoły 2011-2016

misja szkoły

 

Zespół Szkół Nr2 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce powstał na bazie ówczesnej  8-letniej Szkoły Podstawowej Nr2.

W skład zespołu wchodzi:

6-letnia Szkoła Podstawowa Nr2  im. Władysława Jagiełły

oraz

Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Jagiełły 

 

 

 

 

 

MISJA  SZKOŁY

 

PO CO JESTEŚMY I DLA KOGO ?

 

 

Jesteśmy po to, by tworzyć szkołę DOBRĄ, BEZPIECZNĄ i PRZYJAZNĄ.

Najważniejszy jest uczeń, którego wyposażymy w niezbędne w XXI wieku umiejętności.

 

 SZKOŁA DOBRA – konkurencyjna w środowisku, umożliwiająca wszechstronny rozwój ucznia, gwarantująca wysoki poziom nauczania, stosująca aktywne metody pracy;

    

SZKOŁA BEZPIECZNA – zapewniająca uczniowi poczucie bezpieczeństwa i pomoc psychologiczno – pedagogiczną, promująca zdrowy styl  życia;

   

SZKOŁA PRZYJAZNA – tworząca miłą, życzliwą, przyjemną atmosferę, ucząca tolerancji, wzajemnego szacunku oraz właściwych relacji: uczeń – nauczyciel – rodzice – dyrekcja – samorząd, udzielająca pomocy w pokonywaniu niepowodzeń;

 

CZYM  KIERUJEMY SIĘ W SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI  ?

 

§      odkrywamy w dziecku to, co w nim najlepsze i wspieramy jego wszechstronny rozwój - intelektualny, społeczny, emocjonalny, psychiczny, duchowy, fizyczny ,

§      odsłaniamy potencjał każdego ucznia, jego uzdolnienia i talenty,

§      uczymy inicjatywy, samodzielności, kreatywności,

§      otwieramy na świat i ludzi,

§      wychowywujemy w poczuciu własnej wartości, niezależności, odpowiedzialności za siebie,

§      przekazujemy wartościowe wzorce osobowe,

§      budzimy w dziecku radość z uczenia się dla siebie, dla innych, dla ojczyzny,

§      wyposażamy ucznia w umiejętności kluczowe ujęte w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego”,

§      przygotowywujemy do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i państwie,

§      kształtujemy postawę patriotyczną i szacunek dla dziedzictwa kulturowego,

 

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY

komunikatywny                                      obowiązkowy

uczciwy i prawdomówny                                                            aktywny

samodzielny                                                                     ciekawy świata i siebie

kreatywny                                                                          odpowiedzialny

tolerancyjny                                                                          kulturalny

rozważny                                                                        otwarty

 

Uczeń kończący Zespół Szkół nr 2 jest ...

                ... otwarty na świat, ludzi, przyrodę i środowisko. Doskonale funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarzają mu dom i szkoła. Rozumie ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy innych. Łatwo nawiązuje współpracę. Chętnie korzysta z różnych technologii komunikacyjnych.

                ... uczciwy i prawdomówny. Postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami etyki i moralności. Rozróżnia i ocenia uczynki dobre i złe w oparciu o obowiązujący system wartości. Wie, że należy –postępować dobrze, w swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

                ... samodzielny. Stara się samodzielnie rozwiązywać problemy, wykorzystując posiadaną wiedzę i różne jej źródła. Jednocześnie wie, że błądzenie jest rzeczą ludzką i potrafi szukać różnych rozwiązań w przypadku porażki. Dąży do usprawnienia swojego warsztatu pracy. Podejmuje działania w sposób planowy.

                ... kreatywny. Myśli i pracuje, wykazując twórczą postawę wobec trudnych oraz nietypowych problemów poznawczych i organizacyjnych.

                ... tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi związane z ich myśleniem, działaniem, wyglądem są czymś naturalnym. Choć nie ze wszystkim się zgadza, stara się to zrozumieć i szanować tę odmienność. W każdym człowieku pragnie odkryć coś dobrego.

                  ... rozważny. Zna i rozumie zagrożenia wynikające z życia. Wie, jak ich unikać, przewiduje niektóre z nich. Potrafi zmodyfikować swoje zachowanie i postępować w związku z niektórymi zagrożeniami. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. Zna zasady higieny i stosuje je w swoich codziennych czynnościach.

                ... komunikatywny. Skutecznie porozumiewa się z innymi. Prezentuje swoje zdanie i uzasadnia je. Potrafi współpracować w grupie, działając zgodnie z przyjętymi w niej zasadami. Bierze pod uwagę poglądy innych osób, przyjmuje informacje zwrotne. Tworzy i rozumie przekazy informacji w różnych formach.

                ... obowiązkowy. W miarę swoich możliwości intelektualnych i fizycznych wywiązuje się z powierzonych mu zadań. Dotrzymuje terminów, szanuje czas swój i innych.

                ... aktywny. Lubi ruch i chętnie uprawia sport w najróżniejszych jego odmianach. Chętnie podejmuje próby ekspresji artystycznej: na miarę swoich możliwości śpiewa, gra, rysuje i maluje; ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki. Bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły, współtworzy tradycję szkoły.

                ... ciekawy świata i siebie. Chętnie korzysta z różnych technologii komunikacyjnych i poznanych źródeł wiedzy. Potrafi porządkować i skutecznie wykorzystywać wyszukane samodzielnie informacje. Ma szeroki krąg zainteresowań, które stara się rozwijać. Przejawia chęć do dalszego uczenia się i podejmowania w związku z tym odpowiedniego wysiłku. Traktuje naukę jako coś oczywistego, choć nie uczy się bezkrytycznie. Dostrzega złożoność otaczającego go świata, analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo – skutkowe.

                ... odpowiedzialny. Przewiduje skutki swoich działań, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia. Potrafi odstąpić od działań, jeśli przewiduje ich negatywne skutki. Rozumie konieczność ponoszenia konsekwencji swoich działań.

                ... kulturalny. Zna zasady dobrego wychowania i wykazuje się w każdej sytuacji ich posiadaniem wobec rówieśników i dorosłych.

                ... przygotowany do dalszej nauki . Posiada wiedzę i umiejętności, umożliwiające mu naukę na wyższym etapie kształcenia.

 

 

 

 

 

SZKOŁA DOBRA, BEZPIECZNA I PRZYJAZNA –

-         PODSTAWOWE WARUNKI DO SPEŁNIENIA

 

 

CO ?

W JAKI SPOSÓB ?

Wyposażenie w umiejętności niezbędne w XXI wieku.

-         posługiwanie się technologią informacyjną,

-         poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł,

-         rozwiązywanie problemów w twórczy sposób;

Stosowanie aktywnych metod nauczania i form pracy.

-         metody problemowe,

-         techniki Frainet’ a,

-         różne techniki dramowe,

-         metoda projektu dydaktycznego w ramach nauczania blokowego;

Indywidualizacja procesu nauczania.

-         stosowanie różnych form indywidualizacji w pracy na lekcji i w zadaniach domowych w celu rozwijania zdolności i zainteresowań oraz sprawiania satysfakcji uczniom mającym trudności w nauce;

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

-         odkrywanie i uświadamianie uczniom drzemiących w nich możliwości intelektualnych oraz zachęcanie ich do rozwijania poprzez udział w konkursach przedmiotowych, w kołach zainteresowań oraz prezentację własnych dokonań,

-         praca w kołach zainteresowań;

Pomoc w pokonywaniu niepowodzeń.

-         wczesne wykrywanie i diagnozowanie trudności dydaktyczno – wychowawczych w zespole klasowym,

-         powołanie zespołu korekcyjno – kompensacyjnego i wyrównawczego,

-         kierowanie na badania do Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej,

-         stały kontakt nauczycieli – wychowawców z rodzicami i pedagogiem szkolnym,

-         współpraca szkoły z instytucjami wspomagającymi proces dydaktyczno – wychowawczy,

-         organizowanie spotkań dla rodziców i uczniów z pedagogiem, psychologiem, policją;

Przygotowanie do pełnienia ról społecznych, budowanie więzi międzyludzkich.

-         współdziałanie w zespole i praca w grupie,

-         zaangażowanie w działalność samorządu uczniowskiego i innych organizacji szkolnych (PCK, LOP, SKKT),

-         współorganizowanie imprez szkolnych,

-         prowadzenie gazetki szkolnej, kroniki (klasowej, szkolnej),

-         pomoc w pracy biblioteki szkolnej,

-         pomoc koleżeńska w nauce,

-         przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych,

-         skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach,

-         prezentowanie własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi,

-         przygotowanie do publicznych wystąpień;

Pomoc w poszukiwaniu wzorców osobowych i autorytetów moralnych.

-         zaangażowanie uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły w wybór patrona,

-         praca wokół patrona szkoły,

-         metoda biograficzna w nauczaniu i wychowaniu;

Zapewnienie warunków zewnętrznych do zaistnienia szkoły dobrej, bezpiecznej i przyjaznej.

-         zapewnienie warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP,

-         dbałość o czystość i estetykę klas lekcyjnych oraz innych pomieszczeń, w których przebywają dzieci,

-         wyposażenie klasopracowni w niezbędne pomoce dydaktyczne, środki audiowizualne,

-         systematyczne uzupełniania wyposażenia szkoły w nowoczesne osiągnięcia nauki i techniki,

-         przystosowanie pomieszczeń do zajęć pozalekcyjnych;

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć