Nawigacja

misja szkoły Trochę historii Nasz Patron- Władysław Jagiełło dynastia kalendarium Jagiełło na naszych terenach Program rozwoju szkoły 2011-2016

Trochę historii

 

   Cokolwiek tworzył człowiek we własnej narastającej potrzebie ma swoje miejsce w przestrzeni i czasie. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Hajnówce powstała z narosłych potrzeb świata pracy Fabryki Chemicznej i przy ich aktywnym udziale.

   Po wyzwoleniu Polski w 1918 roku Hajnówka - wieś przejęła pozostawione przez okupanta niemieckiego znaczące zakłady przetwórstwa drewna leśnego: potocznie zwane Tartak, Kolejki Leśne i Fabryka Chemiczna. W latach po 1924 roku postępowała rozbudowa tych zakładów, a jednocześnie wzrastało zapotrzebowanie na ludzką siłę roboczą. Z całego obszaru Polski napływali do hajnowskich zakładów ludzie poszukujący pracy i chleba i tu osiedlali się na stałe. Hajnówka - wieś w krótkim czasie rozrosła się w obszarze, liczebnie i tak powstały pobudowane przez zakłady przemysłowe tak zwane kolonie robotnicze: tartaku, kolejek leśnych i fabryki chemicznej. Obok Fabryki Chemicznej - indywidualni robotnicy wykupywali działki budowlane od rolników wsi Dubiny i tu powstało osiedle zwane “Placówką” z ulicami Fabrycznymi Nr 1, 2, 3 i 4.

  Do lat 1930 nastąpił znaczący wzrost demograficzny młodzieży. Jedyna Publiczna Szkoła Powszechna 7-klasowa w centrum Hajnówki nie obejmowała dzieci w wieku obowiązku szkolnego. W tych latach władze państwowe przy współudziale zakładów pracy rozpoczęły budowę 3 szkół. Najpierw wybudowano Nr 1 obok tartaku, a za nią Nr 2 i w latach szkolnych 1934/35 oddano do użytku.

   Publiczną Szkołę Powszechną na Placówce uruchomiono w r. szk. 1931/32 w prywatnym wynajętym lokalu należącym do Mikołaja Marczuka (Lewkowiec) przy ulicy Fabrycznej Nr 4 obok toru kolejek leśnych, za okupacji niemieckiej dom ten został rozebrany.

W roku szkolnym 1931/32 i 1932/33 nauczycielką była Klinger i prze 2 lata była filią szkoły w centrum Hajnówki, a jednocześnie jest to okres rodowodowy obecnej Szkoły Podstawowej 2.

W roku szkolnym 1933/34 , 1934/35 i 1935/36 klasy III i IV pobierały naukę w prywatnym wynajętym lokalu należącym do Mielczarków. Obecnie dom ten jest i należy do Reduchów na ulicy Miałkowskiego obok toru kolejek leśnych.

Kierownikiem szkoły był Franczak nauczycielami byli: Klinger, Czarnobrewa, Piekorska, Chętnik Józef, Chętnik Irena

 

Rok szkolny 1936/37 1937/38

Rozpoczętą budowę budynku szkolnego w 1934 r. na Placówce przy ulicy Fabrycznej Nr 2 oddano do użytku 1 IX 1936 r. jako Publiczna Szkoła Powszechna 7 klasowa Nr 3 w Hajnówce.

Kierownikiem szkoły był Franczak, nauczycielami byli: Chętnik Józef, Chętnik Irena, Piekarska, Wasilewski, Klinger, Zajęczkowski Stanisław, Czarnobrewa

Rok szkolny 1938/39

 

Kierownik szkoły Nr 3 Chętnik Józef ,nauczyciele: Chętnik Irena, Piekarska, Klinger, Wasilewski, Czarnobrewa, Zajęczkowski Stanisław

Kir. szk. Chętnik Józef w marcu 1939 r. zmobilizowany do wojska

 

Rok szkolny 1939/40 1940/41

Szkoła z językiem rosyjskim

 

Rok szkolny 1941/40 do 1944

Okupacja niemiecka – budynek szkolny zajęty na szpital wojskowy

Rok szkolny 1944/45

Po wyzwoleniu Hajnówki VII.1944 r. Inspektorat Szkolny w Bielsku Podlaskim powierzył organizację szkoły Brzeskiej Marii, która zajęła się gromadzeniem sprzętu szkolnego, remontem szkoły, ponieważ od strony południowej róg dachu był uszkodzony pociskiem artyleryjskim.

 

Dokonano rejestracji dzieci w wieku szkolnym. Nauczanie rozpoczęto w połowie września 1944 r.

Nauczycielami byli: Chętnik Irena, Skarka Emilia, Piekarska, Włoczewska Ewa Zierkowa Stanisława, Sadowski Mikołaj, Antosiuk Tichon

Rok szkolny 1945/46 i 1946/47

Od grudnia 1945 r. kierownictwo Szkoły Podstawowej Nr 3 ponownie objął Chętnik Józef . nauczycielami byli: Chetnik Irena, Skarka Emilia, Włoczewska Ewa, Piekarska, Ziajko Stanisława, Sadwoski Mikołaj, Antosiuk Tichon, Zdanowska Henryka, Kawrecka, Kosińska Jadwiga, Majewski Aleksadnder.

 

Rok szkolny 1947/48

   Kierownictwo Szkoły Podstawowej Nr 3 powierzono Włoczewskiej Ewie.

Kierownik Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce Ob. Chętnik Józef z dniem 1.9.1947 r. przekazał obowiązki kierownika tej szkoły nauczycielce Włoczewskiej Ewie, a sam objął kierownictwo w Szkole Podstawowej Nr 2 w Hajnówce.

Od dnia 2.1.1948 r. kierownictwo Szkoły Podstawowej Nr 3 przejął Siergiejuk Jan od pełniącej obowiązki kierownika tej szkoły Włoczewskiej Ewy.

Do rejonu szkolnego należały: wieś Lipiny, Podlasie, Żabia Górka ulica Lipowa, Placówka, Paszki, Poddolne, wieś Dolne, wieś Puciski.

Do szkoły uczęszczało ponad 400 dzieci w wieku od 7 do 16 lat. Proces lekcyjny realizowało 10 nauczycieli wraz z kierownikiem szkoły. W 8 izbach lekcyjnych mieściły się 10 oddziałów po 40 – 50 uczniów w oddziale. Etat nauczyciela wynosił 36 godzin lekcyjnych, a kierownika szkoły 25 godzin minus 2 godziny zniżki za każdy oddział powyżej 7 oddziałów.

W połowie stycznia odbyto zapoznawcze zebranie Zarządu Komitetu Rodzicielskiego, na którym postanowiono zwołać walne zebranie rodzicielskie po III okresie nauki (koniec marca) celem poinformowania rodziców o stanie wychowawczym w szkole, poza szkołą i o bieżących problemach szkoły.

W końcu marca 1948 r. Walne Zebranie Komitetu Rodzicielskiego o tematyce:

Stan wychowawczy młodzieży szkolnej, pozaszkolnej oraz pomoc rodziców w likwidacji niepowodzeń wychowawczych.

Zatrudnienie sekretarki szkolnej za odpłatnością Komitetu Rodzicielskiego.

Usprawnienie dożywiania uczniów i terminowe regulowanie odpłatności.

Wywiadówki klasowe za III okres.

Postanowiono:

a) Z braku funduszy na sekretarkę upoważniono Kom. Rodz. na zakup maszyny do pisania

b) Powołano 12 osobową sekcję wychowawczą z zadaniem nawiedzania szkoły, jej otoczenia, przebywania na lekcjach na zaproszenie nauczyciela i wspomagania nauczycieli w sprawach konfliktowych.

Szkoła współpracowała z Leśnictwem Hajnówka we wiosennym oczyszczaniu pasów przeciwpożarowych i sadzeniu lasu.

Uzyskane wynagrodzenie przeznaczono na radiofonizację szkoły (zakup głośników).

Leśnictwo w nagrodę ofiarowało duże ilości sadzonek świerkowych, akacjowych i lip na obsadzenie placu szkolnego co zostało wykonane przez uczniów. W przeddzień 1 Maja zorganizowano uroczysty poranek w szkole, a w dniu 1 maja uczniowie czynnie uczestniczyli w pochodzie świątecznym społeczeństwa. W dniach “Książki i prasy” zorganizowano zbiórkę dobrowolnie ofiarowanych książek do lektury szkolnej przez społeczeństwo ze środowiska szkoły. Zakończenie roku szkolnego odbyło się n wolnym powietrzu przed szkołą, przy udziale Komitetu Rodzicielskiego i oddziale rodziców. Program przygotowali nauczyciele z uczniami. Przodujący uczniowie otrzymali w nagrodę książki.

W kwietniu 1948 r. nauczyciele przeprowadzili spis dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym.

Nauczycielami byli: Włoczewska Ewa, Skarka Emilia, Kosińska Jadwiga, Borowska Luba, Kawrecka Irena, Sadowski Mikołaj, Antosiuk Tichon, Zdankowska Henryka, Majewski Aleksander

 

Rok szkolny 1948/49

 

Rok szkolny rozpoczęto skromną uroczystością przygotowaną przez drużynę harcerską i koło PCK przy współudziale Komitetu Rodzicielskiego i rodziców. Wysłuchano przemówienia Ministra Oświaty i Wychowania. Podział uczniów do 2 klas równoległych. Ubyła: Borowska Luba.

Etat nauczycielski został powiększony o 2 etaty: podjęły pracę nauczycielki: Sakowska Stanisława i Suszczyńska Krystyna. W 8 izbach lekcyjnych pobierało naukę ponad 400 dzieci w 12 oddziałach.

Na polecenie Inspektoratu Szkolnego w Bielsku Podl. w początkach października 1948 r. odbyło się walne zebranie rodzicielskie celem wybrania nowego komitetu rodzicielskiego i przekazanie jemu nowej instrukcji z zamiarem działania.

W grudniu 1948 r. Inspektorat Szkolny w Bielsku Podl. za prawidłową organizację pracy w szkole przydzielił w nagrodę pięciolampowe radio “Aga”. Szkoła uniezależniła się od radiofonizacji przewodowej i szkolne audycje radiowe, jak też zajęcia pozalekcyjne wykorzystywały niezależną szkolną radiofonizację. Do tego celu z funduszu Kom. Rodz. zakupiono stabilizator napięcia prądu elektrycznego, który polepszył odbiór audycji radiowych.

Komitet Rodzicielski na wniosek walnego zebrania rodzicielskiego w początkach listopada 1948 r. wieprze – rodzice masarze dokonali wyrobów, które spożytkowano na dożywianie uczniów, a tłuszcz i mięso do gotowania zup: fasolówki, grochówki, krupniku lub makaronu (z produktów UNRA).

Na prośbę kierownictwa szkoły Zarząd PCK w Hajnówce zatrudnił w szkole stałą higienistkę, która czuwała nad osobistą higieną uczniów, warunków lokalowych szkoły, utrzymaniu kącików czystości, higieną spożycia posiłków przy współpracy wychowawców klasowych i ustawienia pracy szkolnego koła PCK.

W dniu 7 listopada odbył się uroczysty poranek poświęcony Październikowej Rewolucji. W tym roku uczniowie uczestniczyli w następujących organizacjach szkolnych: drużyna ZHP, koło: PCK, SKO, muzyczne, polonistyczne, introligatorskie – dokonało oprawy 50 sztuk egzemplarzy lektury szkolnej do biblioteki.

Zorganizowano choinkę noworoczną o tematyce przygotowanej przez uczniów przy pomocy wychowawców klasowych: inscenizacje, śpiewy, recytacja, wzajemne obdarowywanie uczniów w ramach klas i organizacji uczniowskich, zabawa dla klas młodszych i starszych przy adapterze. Uczniowie klas VI i VII aktywnie uczestniczyli w akcji zadrzewiania, a zarobione pieniądze przeznaczono na zakup książek do biblioteki szkolnej. Po długich staraniach szkoła dostała przydział z Gminy Hajnówka 40 ławek szkolnych 2 osobowych i sześć ławek do wychowania fizycznego, 3 szafy do biblioteki szkolnej.

W ramach szkoły zorganizowano uroczysty poranek pierwszomajowy, uczniowie brali udział w akademii ogólnego obchodu 1 maja, a cała szkoła uczestniczyła w pochodzie – defiladzie.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się na placu szkolnym przy licznym udziale rodziców Komitetu Rodzicielskiego. Na program złożyły się śpiew chóru, śpiew solowy, deklamacje i inscenizacje. Pożegnano uczniów klasy VII, a wyróżniającym się uczniom w nauce i wychowaniu rozdano upominki książkowe.

 

Rok szkolny 1949/50

 Obowiązki kierownika Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce pełniła nauczycielka Marcinkiewicz Maria. Ubyli nauczyciele: Włoczewska Ewa, Kosińska Jadwiga Kawrecka.

Przybyli nauczyciele: Górski Stefan, Górska Maria, Orzechowska Maria.

 

Rok szkolny 1950/51

Kierownictwo Szkoły Nr 3 ponownie objął Siergiejuk Jan

Nauczyciele: Górski Stefan, Górska Maria, Marcinkiewicz Maria, Orzechowska Maria, Majewski Aleksander, Sadowski Mikołaj, Sakowska Stanisława, Saszczuńska Krystyna, Skarka Emilia, Wołodko Wanda. Ubyli nauczyciele: Antosiuk Tichon

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na placu przed szkołą przy licznym udziale rodziców i członków Komitetu Rodzicielskiego. W programie: śpiew, inscenizacje, deklamacje powitania uczniów I klas przez uczniów klas VII.

Komitet Rodzicielski na zebraniu w sprawie uruchomienia dożywiania dzieci w szkole upoważnił kierownika szkoły do zakupienia szkole wzmacniacza do radia, adaptera i głośnika dynamicznego do pełnej niezależnej radiofonizacji potrzeb szkolnych. Sprzęt służył do organizowania różnych uroczystości państwowych i rozrywek szkolnych oraz organizacji uczniowskich: ZHP, PCK, SKO, LOP.

Wyróżniająco i atrakcyjnie pracowała drużyna ZHP pod dozorem opiekunki Wołodko Wandy.

Program choinki noworocznej był pomysłowy i atrakcyjny: obrazki sceniczne na zbudowanej ruchomej scenie, śpiewy chóru, deklamacje. Mikołaj obdarował wszystkich uczniów ciastkami i cukierkami wykonanymi przez nauczycieli i rodziców, wędkowanie szczęścia. Wspólna zabawa dla klas młodszych i tańce dla klas starszych przy wykorzystaniu szkolnej radiofonii.

 

W kwietniu 1951 r. Leśnictwo Hajnówka przydzieliło szkole 10 pęczków sztobrów topoli mikłańskiej do założenia szkółki na obsadzanie placu szkolnego, ponieważ sadzonki świerkowe i lipy nie nadawały się i usychały. Szkółka założona na obszarze 1 ara była dobrze pielęgnowana przez koło LOP, drzewka pięknie rosły.

Wszyscy nauczyciele wzięli udział w spisie analfabetów w rejonie szkolnym, a także podjęli zobowiązanie czynnego indywidualnego douczania w zakresie I – II klasy.

Przebudowa wszystkich pieców grzejnych i przystosowanie tych do opalania węglowego oraz remont izb lekcyjnych i korytarzy.

 

Rok szkolny 1951/52

Ubyli nauczyciele: Marcinkiewicz Maria, Zdańkowska Henryka, Skarka Emilia, Majewski Aleksander.

Przybyli nauczyciele: Litwin Zofia, Breniakońska Eugenia, Zdańkowska L. Grzeszkiewicz Halina, Siergiejuk Zofia.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

Program: przemówienie Ministra Oświaty, program uczniowski i drużyny ZHP, powitanie I klas przez uczniów klas VII. Uczestniczyli rodzice, Komitet Rodzicielski i Komitet Opiekuńczy ZSDD.

Do szkoły uczęszcza około 600 uczniów.

Etat nauczycieli 12 osób z kierownikiem, 8 izb lekcyjnych dla 14 oddziałów uczniowskich.

Komitet Rodzicielski wyasygnował 11 tys. zł na zakup pomocy naukowych do nauczania fizyki, chemii i biologii. Zakupu pomocy naukowych dokonał kierownik szkoły w sierpniu 1951 r. w Składnicy Pomocy Szkolnych w Bytomiu. Na terenie szkoły zaczęło pracę SKS. Inspektorat Oświaty w Bielsku Podlaskim przydzielił stół pingpongowy z wyposażeniem, kilka piłek siatkowych, ręcznych i siatek. Uczniowie uczestniczyli w rozgrywkach między szkolnych.

 

Rok szkolny 1952/53

Ubyli nauczyciele Wołodko Wanda. Etat nauczycielski wynosił 11 osób z kierownikiem szkoły

Uczniów uczęszczających około 600, izb lekcyjnych 8, oddziałów 14.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:

Przemówienie Ministra Oświaty, zapoznanie z planem pracy szkoły, powitanie I klas przez uczniów kl. VII, śpiew, deklamacje. Nauczyciele aktywnie uczestniczą w nauczaniu analfabetów w rejonie szkolnym.

Uroczysty poranek z okazji Rewolucji Październikowej: inscenizacje, wiersze, występ chóru. Uczniowie wzięli udział w programie akademii dla dorosłych.

Poczyniono starania w Gminie Hajnówka o zakup siatki drucianej i słupków dębowych na ogrodzenie placu szkolnego. Zakupiono 5 rolek siatki drucianej, a Leśnictwo Hajnówka zobowiązało wygospodarować z lasu potrzebną ilość słupków dębowych.

W ramach szkoły zorganizowano noworoczne uroczystości choinkowe: Inscenizacje, deklamacje i śpiewy oraz harcerskie gawędy przy choince. Zabawy dla klas młodszych i potańcówka dla klas starszych z wykorzystaniem własnej radiofonizacji. W przeddzień 1 Maja odbył się uroczysty poranek w szkole. Uczniowie brali czynny udział w akademii dla starszego społeczeństwa. Uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w barwnym pochodzie 1 majowym i na zakończenie Tygodnia “Książki i Prasy”.

Rok szkolny zakończono uroczyście na placu szkolnym przed szkołą przy licznym udziale rodziców Komitetu Rodzicielskiego, Opiekuńczego i przedstawicieli władz partyjnych. Przodujący uczniowie otrzymali na pamiątkę wspólne zdjęcia i nagrody książkowe.

W okresie wakacyjnym przeprowadzono gruntowniejszy remont: bielenie wewnętrzne, wymiana podłogi drewnianej wydeptanej na korytarzach, naprawa tynków zewnętrznych, bielenie zewnątrz szkoły, malowanie okiennych ram i lamperii, naprawy dachu – przecieków w blasze i wykonanie rynien. Do 1 maja 1953 r. w rejonie szkolnym zakończono douczanie analfabetów egzaminem i wydaniem zaświadczeń.

Z dniem 1 IX 1953 r. obowiązki kierownika Szkoły Podstawowej Nr 2 przejął ob. Górski Stefan.

 

A K T 

E R E K C Y J N Y

Szkoły Pomnika Tysiąclecia państwa Polskiego W Hajnówce przy ulicy Sportowej Sporządzony dnia 23 maja 1965 roku.

Działo się to z okazji założenia kamienia węgielnego pod budowę Szkoły Podstawowej numer 2 Pomnika Tysiąclecia w Hajnówce w mieście powiatowym Hajnówce woj. Białystok w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

W tym czasie I sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej był Władysław Gomułka, przewodniczącym Rady Państwa -Edward Ochab, prezesem rady ministrów -Józef Cyrankiewicz, przewodniczącym Centralnej Rady Związków Zawodowych - Ignacy Loga Sowiński, ministrem Oświaty -Wacław Tułodziecki, I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR -Arkadiusz Laszewicz, przew. Prezydium Wojewódzkiego Rady Narodowej -Stefan Żmijko, przew. Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych -Dymitr Karpowicz, Kuratorem Okręgu Szkolnego Białostockiego -Edward Kryński, I sekretarzem Komitetu Powiatowego -Michał Niedźwiedź, przew. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej -Aleksander Chilecki, przew. Powiatowej Komisji Związków Zawodowych -Józef Figlarz, inspektorem szkolnym -Michał Sobieszuk, przew. Miejskiej Rady Narodowej -Konstanty Leszczyński, kierownikiem szkoły nr 2 Piotr Ginszt, przew. Komitetu Rodzicielskiego Włodzimierz Antosiuk.

Fundatorami szkoły Tysiąclecia w Hajnówce są: Centralna Rada Związków Zawodowych i Zarząd Główny Związków Zawodowych Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego, reprezentowane przez Ob. Ob. Czesława Wiśniewskiego -sekretarza CRZZ i Jana Mondygrafa -przew. Z.G.Zw.Zaw.Prac.Leś. i Przem. Drzew., oraz przewod. Woj.Kom.Zw.Zaw. Dymitra Karpowicza. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod tą szkołę zbiega się z obchodami XX lecia powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i z wyborami do Sejmu oraz Rad Narodowych. Akt niniejszy wpisany na wieczną rzeczy pamiątkę, podpisami zaopatrzono i w fundamencie powstającego gmachu wmurowano.

Hajnówka, 23 maja 1965 roku

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć