Nawigacja

misja szkoły Trochę historii Nasz Patron- Władysław Jagiełło dynastia kalendarium Jagiełło na naszych terenach Program rozwoju szkoły 2011-2016

kalendarium

1383

-(18 IV) Przywilej dla kupców lubelskich (nadany wraz z bratem Skirgiełłą).

--------------------------------------------------------------------------------

1384

-(XII) Hołd Siemowita IV w Wilnie.

Nadanie w lenno Bełzu, Lubaczowa, Buska i Horodła Siemowitowi.

--------------------------------------------------------------------------------

1385

-(18 I) Poselstwo litewskie prosi o rękę Jadwigi Andegaweńskiej dla Jagiełły.

-(14 VIII) Pertraktacje polsko-litewskie, zakończone układem w Krewie.

--------------------------------------------------------------------------------

1386

-(11 I) Możni polscy (na zjeździe w Wółkowysku) akceptują Jagiełłę jako męża Jadwigi Andegaweńskiej i przyszłego króla Polski.

-(I-II) Zjazd szlachty w Lublinie.

(2 II) Powołanie Jagiełły na tron polski.

-(15 II) Chrzest Jagiełły (przyjmuje imię Władysław).

-(18 II) Małżeństwo z Jadwigą Andegaweńską.

-(4 III) Władysław Jagiełło zostaje koronowany.

-(jesień) Wyjazd na Litwę w celu przeprowadzenia chrystianizacji kraju.

--------------------------------------------------------------------------------

1386-1388

-Potwierdzenie przywilejów szlachty i duchowieństwa polskiego.

--------------------------------------------------------------------------------

1387

-(I-III) Wyprawa Jadwigi Andegaweńskiej na Ruś Halicką.

(6 II) Władysław Opolczyk wzywa mieszkańców Rusi do nieuznawania władzy polskiej.

Wcielenie Rusi Halickiej (bez Halicza) do Korony.

-(17 II) Fundacja biskupstwa dla Litwy w Wilnie.

Początek chrystianizacji Litwy.

-(20-22 II) Walny zjazd bojarów litewskich w Wilnie.

(20 II) Przywilej wileński na rzecz bojarstwa litewskiego.

(22 II) Władysław nadaje pełny immunitet Kościołowi litewskiemu.

-(22 III) Lokacja Wilna na prawie magdeburskim.

-(wiosna) Przyłączenie Połocka do Litwy.

-(28 IV) Władysław powierza zarząd Litwy bratu Skirgielle.

-(lato) Witold (z posiłkami polskimi) zdobywa Halicz.

-Janusz I Starszy składa hołd lenny Władysławowi.

-(26 IX) Hołd lenny hospodara mołdawskiego Piotra I Mucata we Lwowie.

--------------------------------------------------------------------------------

1388

-Władysław przekazuje Bydgoszcz (należącą do Władysława Opolczyka) książętom zachodniopomorskim.

-(29 II) Przywilej piotrkowski.

-(IV) Zjazd z wielkim mistrzem krzyżackim w Toruniu.

-(16 V) Nieudana próba opanowania zamku wawelskiego przez Władysława Opolczyka.

Opolczyk zostaje pojmany przez starostę Sędziwoja z Szubina i zmuszony do ukorzenia się przed Władysławem.

Uwolnienie Władysława Opolczyka.

-(VIII) Zjazd książąt litewskich w Krakowie.

-Objęcie ziemi bełskiej przez Siemowita IV.

-Śmierć Bodzanty, arcybiskupa gnieźnieńskiego.

(XII) Władysław Opolczyk (dzięki wsparciu węgierskiemu) uzyskuje u papieża Urbana VI nominację bratanka Jana Kropidły na tron arcybiskupi.

Sprzeciw Władysława Jagiełły wobec nominacji Jana Kropidły.

--------------------------------------------------------------------------------

1389

-(VI) Nieudany polsko-litewsko-krzyżacki zjazd pokojowy w Nidzicy.

-Władysław mianuje polskiego dostojnika Klemensa z Moskorzowa starostą generalnym Litwy i obsadza Wilno polską załogą.

-Próba uzależnienia Nowogrodu Wielkiego i Pskowa.

(25 IV) Lingwen-Semen, brat Jagiełły, wystawia (w Sandomierzu) tajne akty dotyczące podporządkowania Nowogrodu Wielkiego i innych (w przyszłości opanowanych) ziem ruskich Koronie Polskiej Jagielle.

(15 VIII) Objęcie tronu nowogrodzkiego przez Lingwena-Semena.

-Przywilej lokacyjny dla miasta Przemyśla.

--------------------------------------------------------------------------------

1390

-Wojna domowa na Litwie (pomiędzy Witoldem i Skirgiełłą).

(I) Nieudana próba opanowania Wilna przez Witolda.

(19 I) Zjazd Witolda z Krzyżakami nad rzeką Ełk.

Witold zobowiązuje się do wydania Krzyżakom Grodna i zwrotu kosztów wojennych w zamian za pomoc w odzyskaniu księstwa trockiego.

(I-II) Wyprawa krzyżacka marszałka Engelharda Rabe (wspieranego przez Witolda) na Litwę.

Krzyżacy zdobywają i palą Mojszagołę i Kiernów.

(II-IV) Władysław (z posiłkami polskimi) wyprawia się przeciwko Witoldowi i Krzyżakom okupującym ziemie litewskie.

(II) Zdobycie Brześcia Litewskiego i Kamieńca Litewskiego.

(III-IV) Zdobycie Grodna.

(VIII-X) Kolejny najazd Krzyżaków (dowodzonych przez Engelharda Rabe) i Witolda na Litwę.

(28 VIII) Wojska Skirgiełły (broniące przeprawy przez Wilię) zostają pobite pod Starym Kownem.

(4 IX-7 X) Udana obrona oblężonego Wilna przez wojska litewsko-polsko-ruskie

-Przymierze z hospodarem wołoskim Mirczą.

-(2 XI) Hołd lenny Warcisława VII, księcia wołogojsko-słupskiego.

-Sojusz z królem czeskim Wacławem IV Luksemburskim.

-Lokacja Brześcia Litewskiego na prawie magdeburskim.

-(XI) Rezygnacja Klemensa z Moskorzowa ze stanowiska wielkorządcy Litwy.

Jaśko z Oleśnicy zostaje mianowany nowym starostą generalnym litewskim.

--------------------------------------------------------------------------------

1390-1391

-Konflikt z Konradem II, księciem oleśnickim i Henrykiem VII Średnim Rumpoldem, księciem głogowskim.

(jesień 1390) Bartosz z Odolanowa, wojewoda poznański najeżdża księstwo oleśnickie.

(1391) Konrad II oleśnicki i Henryk VII głogowski podejmują (nieudaną) próbę zajęcia Wschowy.

(7 VIII) Układ rozejmowy (zawarty w Miliczu).

(18 X) Przedłużenie rozejmu (do 2 VI 1392) układem w Olsztynie pod Częstochową.

--------------------------------------------------------------------------------

1391

-Traktat handlowy z Bogusławem VIII słupskim.

-(5-7 V) Władysław Opolczyk zastawia Krzyżakom Złotorię nad Drwęcą.

-(VIII) Początek wojny z Władysławem Opolczykiem.

(VIII/X) Zdobycie ziemi wieluńskiej (bez zamków w Bolesławcu i Ostrzeszowie).

-(22 VII) Władysław przyrzeka (w Nowym Korczynie) Skirgielle, iż nie odda nikomu bez jego zgody Wilna, Witebska, Grodna i Merecza.

Upada projekt ustanowienia brata Aleksandra-Wigunta wielkorządcą litewskim.

-(2 IX) Nadanie ziemi drohiczyńskiej, Mielnika, Surażu i Bielska Januszowi I Starszemu.

-(IX) Witold i Krzyżacy (dowodzeni przez wielkiego mistrza Konrada Wallenroda) najeżdżają Litwę.

Zdobycie Wiłkomierza, Nowego Gródka nad Wilią, Grodna i Merecza przez wojska krzyżackie.

Krzyżacy budują twierdze Ritterswerder (pod Kownem), Nowe Grodno i Metenburg.

Witold osiada w Ritterswerder.

--------------------------------------------------------------------------------

 

1392

-(I) Niszczycielskie najazdy Witolda i Krzyżaków na okolice Lidy.

-(wiosna) Władysław wysyła Henryka Mazowieckiego, biskupa płockiego, do Witolda w tajnej misji pokojowej (z propozycją odstąpienia od Krzyżaków w zamian za zwrot ojcowizny).

(V) Witold odstępuje od przymierza z Krzyżakami i pali twierdze Ritterswerder, Nowe Grodno i Metenburg.

-(28 VI) Śmierć brata Wigunta Aleksandra.

Władysław zajmuje ziemię inowrocławską, nie dopuszczając do jej powrotu w ręce Władysława Opolczyka.

-(4 VIII) Ugoda ostrowska.

Władysław uznaje Witolda wielkim księciem litewskim (samemu pozostając jego zwierzchnikiem) w zamian za przysięgę wierności.

Wycofanie polskiej załogi z Wilna.

-Przywilej lokacyjny dla miasta Chełmu.

--------------------------------------------------------------------------------

1393

-(5 I) Hołd lenny hospodara mołdawskiego Romana I.

-(21 I/III) Wojna z Władysławem Opolczykiem.

(III) Zdobycie zamku w Ostrzeszowie.

Nieudane oblężenie Bolesławca.

(26 VII) Rozejm w Nowym Korczynie (do 15 VIII).

-Warcisław VII wołogojsko-słupski obejmuje od Władysława lenno w postaci Nakła.

-(VIII/XI) Wyprawa wojsk polskich (dowodzonych przez Spytka z Melszyna i Jana z Tęczyna) na Strzelce, należące do bratanków Opolczyka.

(4/11 XI) Bratankowie Opolczyka zawierają rozejm (w Niepołomicach?) z Władysławem i zobowiazują się nie popierać stryja.

-(V) Fedor Lubartowicz, książę Siewierska składa w Wiślicy hołd Władysławowi.

--------------------------------------------------------------------------------

1394

-(I/22 II) Udana obrona zamku w Pławniowicach przed wojskami opolskimi.

-(22 II/) Zawarcie rozejmu z Władysławem Opolczykiem.

-Nieudana wyprawa krzyżacka na Litwę.

--------------------------------------------------------------------------------

1395

-(III) Układ z książętami zachodniopomorskimi w sprawie popierania Ottona (syna Świętobora szczecińskiego) na arcybiskupstwo ryskie.

-(10 IX) Przymierze z książętami szczecińskimi Bogusławem VII i Świętoborem (zawarte w Sandomierzu).

--------------------------------------------------------------------------------

1396

-Wojska polskie pod dowództwem Spytka z Melszyna (wspierane przez oddziały Ludwika Brzeskiego) uderzają na księstwo opolskie.

(6 VIII) Kapitulacja Bolka IV i Bernarda (od Opolem).

Zdobycie Gorzowa, Olesna, Lublińca i Bolesławca (VIII/IX).

Bolko IV i Bernard zobowiązują się do odebrania wszystkich ziem Władysławowi Opolczykowi (oraz że nie pozwolą mu do końca życia na wojowanie z królem Polski).

-Przekazanie śląskich posiadłości Władysława Opolczyka Spytkowi z Melszyna.

--------------------------------------------------------------------------------

 

1397

-(12 VI) Zjazd z książętami śląskimi w Łubnicach.

Układ z Przemysłem Noszakiem, Wacławem II legnickim, Ludwikiem I Brzeskim (z synem Henrykiem VII z Blizną), Konradem II oleśnickim (z synem Konradem III), Rupertem I Legnickim (w imieniu swoim i synów Henryka VIII Wróbla głogowsko-żagańskiego: Jana, Henryka IX Starszego, Henryka X Młodszego, Wacława), Przemkiem opawskim, Bolkiem IV opolskim (z braćmi Berdardem i Janem Kropidłą) i Janem III oświęcimskim w sprawie zwalczania rozbójnictwa na pograniczu.

-(10-15 VII) Zjazd Władysława i Jadwigi z Zygmuntem Luksemburskim w Starej Wsi na Spiszu (w sprawie pokoju pomiędzy Polską i Węgrami i planu utworzenia ligi antytureckiej).

(13 VII) Polsko-węgierski traktat pokojowy (zawarty na 16 lat).

-Rycerstwo ziemi chełmińskiej zawiązuje Związek Jaszczurczy (o charakterze konfederacji), dążący do połączenia ziemi chełmińskiej z Polską.

-------------------------------------------------------------------------------

1399

-(17 VII) Śmierć Jadwigi Andegaweńskiej.

-Ponowne złożenie przysięgi wierności Władysławowi Jagielle przez panów polskich.

-Klęska wojsk Witolda w bitwie z Tatarami nad rzeką Worsklą.

-Osadzenie Świdrygiełły na Podolu zachodnim przez Władysława Jagiełłę.

--------------------------------------------------------------------------------

1400

-(26 VII) Odnowienie i reforma Akademii Krakowskiej (jako Collegium Jagiellonicum).

--------------------------------------------------------------------------------

1400-1401

-Wyprawy krzyżackie na Litwę.

--------------------------------------------------------------------------------

1401

-(18 I i 11 III) Unia wileńsko-radomska.

-Przymierze z Barnimem V słupskim.

--------------------------------------------------------------------------------

1402

-(29 I) Małżeństwo z Anną, córką Wilhelma, hrabiego Cilly.

-(12 III) Przysięga wierności hospodara mołdawskiego Aleksandra Dobrego.

--------------------------------------------------------------------------------

1403

-Papież Bonifacy IX wydaje bullę zabraniającą Krzyżakom podbojów Litwy.

-Władysław zawiera układ rozejmowy z Krzyżakami.

-Powstanie Collegium Juridicum w Krakowie.

-Lokacja Łukowa na prawie magdeburskim.

-(29 VIII) Hołd lenny Bogusława VIII słupskiego.

--------------------------------------------------------------------------------

1404

-(22-23 V) Pokój z Krzyżakami w Raciążu.

Władysław potwierdza rezygnację Polski z Pomorza i innych ziem zagarniętych przez zakon (z wyjatkiem ziemi dobrzyńskiej).

Zrzeczenie się przez Litwę praw do Żmudzi.

-(1 VIII) Hołd lenny Aleksandra Dobrego, hospodara mołdawskiego (złożony w Kamieńcu Podolskim).

-(11 XI) Władysław, za zgodą szlachty i duchowieństwa, uchwala (w Nowym Mieście Korczynie) podatek dziesiętnego grosza na wykup ziemi dobrzyńskiej.

--------------------------------------------------------------------------------

1405

-Wykupienie ziemi dobrzyńskiej od Krzyżaków (w Toruniu).

-Początki augustianów w Polsce.

--------------------------------------------------------------------------------

1407

-Zajścia antyżydowskie w Krakowie (spowodowane pogłoskami o mordzie rytualnym dziecka chrześcijańskiego).

--------------------------------------------------------------------------------

1408

-Władysław zostaje włączony do rycerskiego Zakonu Smoka i odznaczony Orderem Zakonu Smoka przez króla węgierskiego, Zygmunta Luksemburskiego.

-(jesień) Zjazd z Witoldem w Nowogródku (dotyczący wspólnych działań wojennych przeciwko Krzyżakom).

-Przywilej lokacyjny dla miasta Kowna.

--------------------------------------------------------------------------------

1409

-(V) Wybuch antykrzyżackiego powstania na Żmudzi.

-(VII) Zjazd w Łęczycy.

Możni polscy uchwalają pomoc dla Litwy, w przypadku gdyby została zaatakowana przez Zakon Krzyżacki.

-(6 VIII) Zakon Krzyżacki wypowiada wojnę Polsce (tzw. Wielka Wojna).

-(14 VIII) Krzyżacy wkraczają do ziemi dobrzyńskiej.

Utrata ziemi dobrzyńskiej (Dobrzynia, Rypina, Lipna, Bobrownik i Złotorii).

Komturzy z Tucholi i Człuchowa pustoszą Krajnę, Kamień i Sępolno oraz zajmują Bydgoszcz.

Spustoszenie okolic Drezdenka przez Arnolda von Baden, wójta (krzyżackiej) Nowej Marchii.

Żmudzini odbijają Fredeburg z rąk krzyżackich.

(6 X) Odbicie Bydgoszczy z rąk krzyżackich.

(8 X) Układ rozejmowy (do 24 VI 1410).

Władysław wyraża zgodę na sąd polubowny Wacława IV Luksemburskiego, króla niemieckiego i czeskiego.

-Włączenie biskupstwa wileńskiego w skład metropolii gnieźnieńskiej.

-(30 XI-7 XII) Zjazd z Witoldem w Brześciu Litewskim.

--------------------------------------------------------------------------------

1410

-(15 II) Bojkot stronniczego werdyktu rozjemczego Wacława IV Luksemburskiego przez stronę polską i litewską.

-(21 IV) Król Węgier, Zygmunt Luksemburski wypowiada Polsce wojnę.

-(9 VII) Połączone siły polsko-litewsko-rusko-tatarskie wkraczają do państwa zakonnego w okolicy Lidzbarka Warmińskiego.

(13 VII) Zdobycie Dąbrówna.

(15 VII) Zwycięstwo pod Grunwaldem.

(25 VII-19 IX) Nieudane oblężenie Malborka.

(10 X) Zwycięstwo nad Krzyżakami w bitwie pod Koronowem.

(3 XI) Krzyżacy zostają pobici pod Tucholą.

-(X) Zajęcie ziemi sądeckiej przez Zygmunta Luksemburskiego.

Kasztelan lubelski Jan ze Szczekocin rozbija Węgrów pod Bardiowem.

Wyparcie wojsk węgierskich z Sądecczyzny.

-(9 XI) Władysław zawiera w Nieszawie układ rozejmowy z Krzyżakami.

--------------------------------------------------------------------------------

1411

-(31 I) Krzyżacy zobowiązują się do wypłacenia wysokich odszkodowań wojennych.

-(1 II) Władysław zawiera układ pokojowy z Krzyżakami w Toruniu.

Powrót Żmudzi do Litwy i ziemi dobrzyńskiej do Polski.

--------------------------------------------------------------------------------

1412

-(12-15 III) Pokojowy zjazd polsko-węgierski w Lubowli na Spiszu.

Podział Mołdawii na polską i węgierską strefę wpływów.

(15 III) Zawarcie przymierza z Zygmuntem Luksemburskim.

-(24 V-24 VI) Zjazd z Zygmuntem Luksemburskim w Budzie i Koszycach.

Przekazanie polsko-krzyżackich sporów pod arbitraż Zygmunta Luksemburskiego.

Władysław udziela Zygmuntowi pożyczki w wysokości 37000 kop groszy praskich, zabezpieczonej zastawem 13 miast na Spiszu (tzw. zastaw spiski).

-Przeniesienie stolicy metropolitalnej z Halicza do Lwowa.

-(IX) Zjazd z Witoldem w Hrubieszowie.

Negocjacje w sprawie odnowienia unii polsko-litewskiej.

--------------------------------------------------------------------------------

1413

-(2 X) Unia w Horodle.

-Przywilej lokacyjny dla miasta Ujścia.

--------------------------------------------------------------------------------

1413-1417

-Chrystianizacja Żmudzi.

--------------------------------------------------------------------------------

1414

-(IV) Zjazd w Grabiach.

Krzyżacy odmawiają oddania zagarniętych ziem polskich i Żmudzi.

-(29 VI) Wybucha wojna z Zakonem Krzyżackim (tzw. wojna głodowa).

(VII) Zdobycie Nidzicy i Działdowa.

Krzyżacy odbijają Nidzicę i Działdowo z rąk polskich.

Oblężenie Brodnicy (przy wsparciu wojsk mazowieckich).

(7 X) Rozejm w Brodnicy.

--------------------------------------------------------------------------------

1416

-(20/21 I) Śmierć Anny Cilly.

-(IV) Przedłużenie rozejmu brodnickiego (do roku 1417).

(V) Zatwierdzenie przedłużenia rozejmu na polsko-krzyżackim zjeździe w Inowrocławiu.

-(VIII) Sobór w Kostancji udziela prawa chrztu Żmudzi biskupom z Polski i Rusi (odmawiając tego prawa Krzyżakom).

--------------------------------------------------------------------------------

1417

-(2 V) Małżeństwo z Elżbietą, córką Ottona z Pilczy, wojewody sandomierskiego, wdową po Wincentym z Granowa, kasztelanie nakielskim.

--------------------------------------------------------------------------------

1418

-(IV) Zjazd polsko-krzyżacki w Brześciu.

Przedłużenie rozejmu brodnickiego (do 13 VII 1419).

-(X) Zjazd z Krzyżakami pod Wieloną.

Krzyżacy proponują przedstawienie sporu polsko-krzyżackiego papieżowi.

--------------------------------------------------------------------------------

1419

-(V) Zjazd z Zygmuntem Luksemburskim w Koszycach.

Władysław oficjalnie oddaje spór polsko-krzyżacki pod sąd króla rzymskiego.

Krzyżacy nie wyrażają zgody na sąd polubowny Zygmunta.

-(VII) Wojska polsko-litewskie gromadzą się pod Czerwińskiem.

Antykrzyżacki sojusz z królem państw skandynawskich Erykiem i książętami pomorskimi.

(19 VII) Zakon Krzyżacki zgadza się na sąd polubowny Zygmunta i zawiera układ rozejmowy z Władysławem (za pośrednictwem legatów papieskich; bez porozumienia ze stroną polską).

(26 VII) Władysław ratyfikuje przedłużenie rozejmu i wycofuje wojska spod granicy z państwem zakonnym.

-Kodyfikacja prawa dla ziemi łęczyckiej.

-Władysław zostaje porażony przez piorun.

--------------------------------------------------------------------------------

1420

-(6 I) Zygmunt Luksemburski wydaje (we Wrocławiu) wyrok korzystny dla Zakonu Krzyżackiego.

Zatwierdzenie pokoju toruńskiego.

Uznanie granicy prusko-mazowieckiej według stanu z 1343 roku.

-Zerwanie polsko-węgierskiego traktatu lubowelskiego.

-(9 IV) Władysław funduje Collegium Maius.

-(12 V) Śmierć Elżbiety.

-Statuty synodalne arcybiskupa Mikołaja Trąby.

-(VII) Zjazd możnych w Łęczycy.

Odrzucenie wyroku Zygmunta Luksemburskiego.

Postulat prowadzenia polityki antykrzyżackiej i antyluksemburskiej.

Oddanie sporu polsko-krzyżackiego w ręce papieża Marcina V.

-(16 VII) Śmierć Wacława IV Lukemburskiego, króla Czech.

Husyci czescy proponują Władysławowi objęcie tronu czeskiego.

-(1 IX) Papież Marcin V przedłuża rozejm polsko-krzyżacki (do VIII 1421).

-(zima) Zjazd możnych w Niepołomicach.

Odrzucenie propozycji husytów.

Propozycja objęcia tronu czeskiego przez Witolda.

--------------------------------------------------------------------------------

1421

-Zjazd możnych w Lublinie.

Poparcie kandydatury Witolda na tron czeski.

-(IV) Zawarcie przymierza polsko-brandenburskiego.

-(IV) Papież Marcin V przedłuża rozejm polsko-krzyżacki (do roku 1422).

-(jesień) Nieudane pertraktacje z Zygmuntem Luksemburskim (by w zamian za tron czeski zwrócił Polsce Śląsk i zmienił wyrok).

-------------------------------------------------------------------------------

1422

-(7 II) Małżeństwo z Zofią, córką Andrzeja, księcia Holszańskiego.

-(VI) Pokojowy zjazd z Krzyżakami w Nowej Soli.

Rozejm polsko-krzyżacki nie zostaje przedłużony.

-(14 VII) Wojna z Zakonem Krzyżackim (tzw. wojna gołubska).

(23 VII) Przywilej czerwiński.

(27 IX) Układ pokojowy na jeziorze Melno.

Zakon Krzyżacki zrzeka się Żmudzi i Puszczy Sudawskiej na rzecz Litwy.

Przyłączenie Nieszawy, Murzynna i Orłowa do Polski.

--------------------------------------------------------------------------------

1423

-(30 III) Zjazd z Zygmuntem Luksemburskim w Kieżmarku.

Odnowienie traktatu lubowelskiego.

-(28 X) Przywilej warcki dla szlachty polskiej i litewskiej.

--------------------------------------------------------------------------------

1424

-(III) Krakowski zjazd monarchów (z okazji koronacji Zofii Holszańskiej).

Spotkanie z Zygmuntem Luksemburskim, królem Erykiem skandynawskim, księciem bawarskim Ludwikiem, książętami litewskimi, ruskimi, mazowieckimi i śląskimi.

-(9 IV) Edykt wieluński przeciw husytom (m.in. zakaz handlu z Czechami).

--------------------------------------------------------------------------------

1425

-(VII) Zjazd w Łęczycy z Januszem i Siemowitem IV.

Kanclerz Siemowita, Stanisław Pawłowski neguje zależność lenną Mazowsza od Korony.

Wybucha konflikt z Mazowszem.

-(25 IV) Zjazd w Brześciu Kujawskim (w sprawie sukcesji syna Władysława).

(25 IV) Przywilej brzeski.

(30 IV) Możni opowiadają się za elekcyjnością tronu polskiego.

-(14 XI) Hołd lenny synów Siemowita IV, Siemowita i Kazimierza.

Zakończenie konfliktu z Mazowszem.

--------------------------------------------------------------------------------

1426

-(VI) Zjazd w Łęczycy.

Władysław odmawia potwierdzenia aktu elekcji i nadania nowych praw szlachcie.

Szlachta unieważnia akt elekcji Władysława.

--------------------------------------------------------------------------------

1427

-(17 VI) Zjazd ruskiej szlachty w Haliczu.

Możni ruscy uznają Władysława za następcę tronu.

-(IX) Zjazd z Witoldem w Horodle.

Rozmowy w sprawie rzekomej niewierności królowej Zofii i nielegalnego pochodzenia synów Władysława.

-(XI/XII) Zofia Holszańska składa przysięgę oczyszczającą przed biskupem krakowskim i innymi dostojnikami.

--------------------------------------------------------------------------------

1429

-(I) Zjazd w Łucku z Witoldem, Zygmuntem Luksemburskim i legatem papieskim.

Władysław popiera koncepcję koronacji Witolda.

--------------------------------------------------------------------------------

1430

-(4 III) Przywilej jedlneński.

-(VII) Zatrzymanie na granicy posłańców Zygmunta Luksemburskiego wiozących dekrety koronacyjne i Norymberczyków wiozących koronę dla Witolda.

Koronacja Witolda (przewidziana na sierpień) nie odbywa się.

-(10 X) Porozumienie z Witoldem z sprawie koronacji.

Witold zgadza się na zwrócenie się o koronę do papieża i przejęcie jej po swej śmierci przez tego syna Władysława, który zostanie królem Polski.

-(27 X) Śmierć Witolda.

Władysław mianuje Świdrygiełłę na następcę Witolda, bez uzyskania zgody i bez wiedzy panów koronnych.

(XI) Przyłączenie zachodniego Podola (z Kamieńcem) do Polski (dokonane przez wojska wysłane przez panów koronnych, bez zgody królewskiej).

--------------------------------------------------------------------------------

1431

-(II) Zjazd w Sandomierzu.

Panowie koronni godzą się zaakceptować Świdrygiełłę, pod warunkiem, że uzna swe dotychczasowe uprawnienia do sprawowania władzy za niewystarczające i zwróci się o nowe oraz gdy zwróci Koronie Podole i Wołyń.

Świdrygiełło odrzuca warunki panów koronnych.

-(VI) Świdrygiełło zawiera przymierze z Zakonem Krzyżackim i hospodarem mołdawskim (zmierzając do uniezależnienia Litwy).

(VII) Wyprawa wołyńska przeciwko Świdrygielle.

(1 IX) Rozejm ze Świdrygiełłą w Czartorysku (do roku 1433).

-(VIII-IX) Najazd krzyżacki na ziemię dobrzyńską, Kujawy i Wielkopolskę.

(13 IX) Zwycięstwo pod Dąbkami.

--------------------------------------------------------------------------------

1432

-(IV) Zjazd w Sieradzu.

Uznanie dziedzicznych praw synów królewskich do tronu.

-Zawarcie przymierza z księciem słupskim, Bogusławem IX.

-(VII) Antykrzyżackie przymierze z Czechami w Pabianicach.

-Fiasko rozmów pokojowych ze Świdrygiełłą.

-(31 VIII/1 IX) Nieudany zamach na Świdrygiełłę w Oszmianie.

(1 IX) Ucieczka Świdrygiełły do Witebska.

(1 IX) Przejęcie tronu litewskiego przez Zygmunta Kiejstutowicza.

-(15 X) Unia w Grodnie.

-Lokacja Łucka na prawie magdeburskim.

--------------------------------------------------------------------------------

1433

-(9 I) Potwierdzenie przywileju jedlneńskiego w Krakowie.

-(VI-XII) Polsko-husycka wyprawa na (należące do Krzyżaków) Pomorze Gdańskie i Nową Marchię.

(15 XII) Zawarcie rozejmu w Łęczycy.

--------------------------------------------------------------------------------

1434

-(I) Władysław uznaje wyniesienie Zygmunta Kiejstutowicza na tron litewski.

-Przywilej lokacyjny dla miasta Włodzimierza.

-(1 VI) Śmierć Władysława II Jagiełły w Gródku

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć