Nawigacja

INFORMACJE O BIBLIOTECE GODZINY PRACY BIBLIOTEKI REGULAMIN ROK SZKOLNY 2019/2020 STATYSTYKA CZYTELNICTWA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 NOWOŚCI WYDAWNICZE W NASZEJ BIBLIOTECE KLUB MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻEK - RECENZJE MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH 2018 SPOTKANIE Z POETĄ ANDRZEJEM SALNIKOWEM PASOWANIE KLAS I NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

BIBLIOTEKA

REGULAMIN

REGULAMINY

 

REGULAMIN  WYPOŻYCZALNI

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od września do maja włącznie każdego roku.
 2. Otwarta jest codziennie w godz. od 7.40 do 14. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3.  Wszystkie książki i czasopisma wypożyczone w ciągu roku szkolnego powinny być zwrócone z końcem maja.
 4. W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 5. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć kilka książek w tym jedną lekturę na okres 3 tygodni.
 6. Jeżeli Czytelnik nie przeczytał książki może przedłużć termin jej zwrotu o ile biblioteka nie ma na nią zamówień.
 7. Każdy Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek.
 8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki należy odkupić taką samą książkę a w wyjątkowych przypadkach inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.
 9. Biblioteka realizuje prośby o zarezerwowanie potrzebnej książki.

 

 

REGULAMIN CZYTELNI

     1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.
     2. Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.
     3. W czytelni moŜna korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów
         multimedialnych.
     4. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a ksiązki oddaje bibliotekarzowi.
     5. Z księgozbioru podręcznego uŜytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych
         wypadkach bibliotekarz moŜe udzielić zgody na wypoŜyczenie do domu, na krótki termin.
     6. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie moŜe pozbawić czytelnika
         prawa do korzystania z czytelni.
     7. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione
         wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem.

 

REGULAMIN CZYTELNI MULTIMEDIALNEJ

      1.    Z czytelni mogą korzystać wyłącznie nauczyciele i uczniowie  Szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

2.     Każdy odwiedzający wpisuje się do zeszytu odwiedzin.

3.     W czytelni obowiązuje cisza.

4.     W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki (książki, czasopisma, CD-romy). Zbiory podaje bibliotekarz.

5.     Wykorzystane czasopisma odnosi się na miejsce.

6.     Wszystkie stanowiska komputerowe udostępniają połączenie z Internetem.

7 . Sprzęt komputerowy służy tylko do przygotowania się do zajęć.

8.   Kategorycznie zabrania się:

- jedzenia i picia

- korzystania z własnych dyskietek i płyt

- korzystania z usług internetowych typu czat

- zmian w konfiguracji sprzętu

- podłączania i odłączania jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych 

- instalowania programów

9.Wszelkie nieprawidłowości w pracy sprzętu muszą być natychmiast zgłaszane dyżurnemu bibliotekarzowi.

10.Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody wynikłe
z niewłaściwego użytkowania sprzętu.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej regulaminem, reguluje:

 1. zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych i zapewnienia uczniom dostępu do nich

 2. obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

 3. postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego,

 

w Zespole Szkół nr 2 z Odddziałami Integracyjnymi w Hajnówce zwanym dalej szkołą.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o :

bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowaną w szkole;

uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania podręczników lub materiałów edukacyjnych;

podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;

rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia

wychowawcy – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcę klasy.

 

Rozdział 2

 

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

§ 3

Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.

 2. Biblioteka nieodpłatnie:

a)wypożycza uczniom podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe mające postać papierową;

b)zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną.

§ 4

 1. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.

 2. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.

§ 5

 1. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres roku szkolnego.

 2. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).

 3. Uczeń wypożycza podręczniki na swoją kartę czytelnika.

 4. Wychowawca klasy odbiera z biblioteki materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy. Jednocześnie składa w bibliotece imienną listę uczniów, którym przekazał ćwiczenia na dany rok szkolny. Wzór listy – Zał.1

§ 6

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.

 2. Zadbanie o zwrot podręczników do biblioteki szkolnej należy do wychowawcy klasy.

 

Rozdział 3

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

§7

 1. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych.

 2. Uczeń powinien na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy wymiany okładki.

 3. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów i rodziców o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

Rozdział 4

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiału edukacyjnego

§ 8

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może zażądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 2. Koszt podręcznika lub materiału edukacyjnego określony jest przez ministra do spraw oświaty i wychowania.

 3. Zwrotu kosztów podręcznika lub materiału edukacyjnego dokonuje rodzic w sekretariacie szkoły.

 4. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału edukacyjnego (np.zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić.

 5. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np.poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).

 6. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

 

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 10

 1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.

 2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.

 3. Nauczyciele – wychowawcy są zobowiązani do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym regulaminem.

§ 11

 1. Regulamin stosuje się do:

 1. uczniów klas I szkoły podstawowej – w roku szkolnym 2014/2015

 2. uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz uczniów klas I gimnazjum – w roku szkolnym 2015/ 2016

 3. uczniów klas I-V szkoły podstawowej oraz uczniów klas I-II gimnazjum – w roku szkolnym 2016/2017

 1. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 regulamin stosuje się do wszystkich uczniów szkoły podstawowej oraz wszystkich uczniów gimnazjum.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
  17-200 HAJNÓWKA
  ul. Wróblewskiego 2
 • tel. 85-682-28-66
  fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć