Nawigacja

ŚWIETLICA

Organizacja świetlicy

 

Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2016/2017

 

Poniedziałek 6.45 - 7.45 11.30 - 16.45
Wtorek 6.45 - 7.45 11.30 - 16.45
Środa 6.45 - 7.45 11.30 - 16.45
Czwartek 6.45 - 7.45 11.30 - 16.45
Piątek 6.45 - 7.45 11.30 - 16.45


Wychowankowie mają do dyspozycji dwie sale. Grupa I - uczniowie klas IIa, b,c salę nr 17, grupa II - uczniowie klasy I i IId salę nr 5, grupa III - uczniowie klas III.
Obie sale są doskonale wyposażone i dostosowane do pracy jak
i zabawy. Do dyspozycji świetlicy jest również  sala zabaw (nr 24) oraz przyszkolny plac zabaw.DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ

 • 6:45 – 7:45

- schodzenie się dzieci

- zajęcia dowolne, gry stolikowe itp.

 

 • 11:30 – 12:30

- zajęcia zorganizowane przez nauczyciela w grupie:  zabawy ruchowe, spacery, czytanie książek i prasy dziecięcej, oglądanie bajek,

 

 • 12:30 – 13:30

- zajęcia według miesięcznego planu pracy wychowawców (plastyczne, muzyczne, literackie),

 

 • 13:30 – 15:00

- odrabianie lekcji,

- ćwiczenia utrwalające, wspomaganie rozwoju,

 

 • 15:00 – 16:45

- zabawy indywidualne i grupowe według zainteresowań uczniów

- rozchodzenie się dzieci do domu
 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

 

Postanowienia ogólne

 

 • Świetlica przeznaczona jest dla uczniów klas I-III.
 • Świetlica pracuje w godzinach od 6:45 do 7:45 w poniedziałki i piątki oraz od 6:45 do 9:40 w pozostałe dni tygodnia i od 11:30 do 16:45
 • W szczególnych przypadkach świetlica zapewnia opiekę doraźną uczniom podczas nieobecności nauczyciela przedmiotu w szkole i zmiany planu.

 

Cele i zadania świetlicy

 

 • Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą.
 • Do zadań świetlicy należy:
 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
 • rozwijanie zainteresowań i umiejętności,
 • tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, przygotowanie do kulturalnego życia codziennego,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości,
 • Świetlica zapewnia swoim wychowankom:
 • pomoc w odrabianiu lekcji,
 • udział w zajęciach ujawniających i rozwijających zainteresowania w takich formach jak: zajęcia teatralne, plastyczno-techniczne, muzyczne, czytelnicze, gry dydaktyczne i inne,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
 • łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,

 

Organizacja pracy

 

 • Zajęcia prowadzone są zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczym szkoły.
 • Zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych.
 • Świetlica prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków:
 • dziennik zajęć,
 • roczny plan pracy.

 

Pracownicy

 

 • Zakres zadań nauczyciela-wychowawcy świetlicy określa dyrektor szkoły.
 • W pracy z uczniami wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas.

 

Wychowankowie

 

 • Uczniowie przyjmowaniu są do świetlicy na podstawie deklaracji rodziców.
 • Wszystkich wychowanków obowiązuje „wyprawka” określona na początku roku szkolnego przez wychowawców.
 • Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy.
 • Prawa i obowiązki wychowanków

            a) wychowanek ma prawo

 • do właściwej zorganizowanej opieki,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań,
 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w świetlicy i poza jej terenem.
 • poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 • korzystania ze wszystkich zbiorów i pomocy dydaktycznych świetlicy,

 

            b) wychowanek jest zobowiązany do:

 • przestrzegania regulaminu świetlicy,
 • dbania o porządek i wystrój świetlicy,
 • poszanowania sprzętu i wyposażenia,
 • kulturalnego zachowania się w trakcie pobytu w świetlicy,
 • nieopuszczania świetlicy bez zezwolenia nauczyciela,
  ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.


 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
  17-200 HAJNÓWKA
  ul. Wróblewskiego 2
 • tel. 85-682-28-66
  fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć