Nawigacja

Klasy integracyjne

Klasy integracyjne

KLASY INTEGRACYJNE

 

  Nasza szkoła od kilku lat prowadzi klasy integracyjne. Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni i z różnymi trudnościami w nauce na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię pedagogiczno-psychologiczną.

 

IDEA INTEGRACJI

 

Fundamentalną zasadą funkcjonowania klas integracyjnych jest przekonanie, że wszystkie dzieci w miarę swoich możliwości powinny uczyć się razem. Szkoła odpowiada na zróżnicowane potrzeby swoich uczniów i gwarantuje każdemu odpowiednie wykształcenie dzięki elastycznym programom nauczania, dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci ze specjalnymi trudnościami  edukacyjnymi. Dzieci niepełnosprawne, przewlekle chore i z innymi trudnościami w nauce otrzymują dodatkową pomoc dydaktyczną. Podstawę idei INTEGRACJI stanowi współpraca dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi.

Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacyjnej dla ich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom. Rodzice dzieci niepełnosprawnych muszą pamiętać, aby działać na korzyść swojego dziecka, pomyśleć, w jakim środowisku dziecko najwięcej się nauczy, ale również gdzie ma szansę znaleźć przyjaciół, rówieśników, którzy go zrozumieją i gdzie po prostu będzie szczęśliwe.

 

 

ŻYCIE CODZIENNE                                       

 

W naszej szkole dzieci niepełnosprawne przebywają wśród zdrowych rówieśników, pomiędzy którymi przyjdzie im żyć w przyszłości. Razem uczestniczą we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, wyjściach i wycieczkach. Korzystają ze świetlicy, stołówki szkolnej i biblioteki. W  codziennych trudnościach mogą liczyć na pomoc dzieci zdrowych. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szybciej uczą się obserwując i naśladując inne dzieci. Z drugiej strony pełnosprawni uczniowie wchodzą w bliskie relacje z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami. Poprzez wspólne uczenie się dzieci zdrowe uczą się spostrzegania potrzeb innych, akceptacji i tolerancji odmiennych zachowań, opiekuńczości i odpowiedzialności za słabszych. Korzyści są obustronne.

 

POZIOM NAUCZANIA

 

Poziom nauczania w klasach integracyjnych nie może i nie jest obniżony. Treści programowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów w klasie. Jednak ze względu na zróżnicowane potrzeby edukacyjne dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym program modyfikuje się i dostosowuje do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia. Odpowiednie metody, formy, pomoce dydaktyczne dobrane są w taki sposób, aby każdy uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem danej klasy.                                                                                            

 

W ramach klas integracyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymują szersze wsparcie. Korzystają z zajęć:

o       korekcyjno-kompensacyjnych

o       logopedycznych

o       socjoterapeutycznych

o       zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

o       i innych w miarę potrzeb

 

Taki charakter pracy pozwala uczniom niepełnosprawnym osiągnąć sukces na poziomie określonym przez ich możliwości.

 

RODZICE

 

Szkoła wspiera rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, udziela porad i pomocy specjalistycznej, ukierunkowuje i wspiera wysiłki w pracy z dzieckiem. Dla dobrego funkcjonowania dzieci w klasie integracyjnej konieczny jest bardzo bliski kontakt i współpraca z rodzicami. Sprzyjają temu wspólne imprezy klasowe, spotkania warsztatowe integrujące zespół rodziców, częste kontakty indywidualne.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć