Nawigacja

REKRUTACJA

Rekrutacja do SP nr 2 im W. Jagiełły

Lista uczniów przyjętych do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 na rok szkolny 2022/2023

 

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy I etap postępowania rekrutacyjnego, w wyniku którego wszyscy kandydaci, którzy złożyli zgłoszenia i wnioski do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce zostali zakwalifikowani do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 (w tym do klas o rozszerzonym wychowaniu fizycznym).

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia. Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać  na pocztę  sph_nr2@poczta.onet.pl  w terminie od 21.03.2022 do 25.03.2022 roku. Istnieje rózwnież możliwość telefonicznego potwierdzenia woli przyjęcia - tu warunkiem konieczym jest podanie numeru pesel dziecka w celu weryfikacji tel: 85 682 28 66.

 

                                                                                Z poważaniem,

                                                                     Dyrektor szkoły Adam Jerzy Chudek

 

OŚWIADCZENIE*

Potwierdzam wolę przyjęcia z dniem 1 września 2022 roku do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce przy ul. Wróblewskiego 2 mojego dziecka

 

……………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka)


ur. dnia  ………………………………………….w ………………………………

zamieszkałego ……………………………………………………………………….
(adres zamieszkania)

………………………………………………………………………………………

 

                                                          …………………………………………….
                                                                              (czytelny podpis Rodzica)

 

Hajnówka, dnia ………………………………………

 

 

*na podstawie  Zarządzenia Burmistrza Miasta Hajnówka nr 11/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenie postępowania  rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka   na rok szkolny 2022/2023

 

poniżej link do listy kandydatów:

Lista kandydatów do klasy I r. sz. 2022-2023

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do klas pierwszych szkól podstawowych 2022/2023

Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej

Zarządzenie - rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2022-2023

Zgłoszenie kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Wniosek


Lista dzieci przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

 

Zarządzenia Nr 13/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka. 

 

Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

 1. Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Hajnówka na rok szkolny 2020/2021 będzie trwała od 1 do 19 marca 2021 r., na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.), Zarządzeniu Nr 13/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka oraz Uchwale Nr XXXVI/247/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
 2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci                i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

 

 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się wyłącznie na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 4. Druki zgłoszeń oraz wnioski do przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkół podstawowych  będą dostępne na stronach internetowych szkół lub bezpośrednio w danej  placówce.

 

Kryteria przyjęć do klasy pierwszej szkół podstawowych

Kryteria zostały określone uchwałą Rady Miasta Hajnówka i mają przypisaną określoną liczbę punktów, jak niżej:

 • realizowanie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w danej szkole – 15 punktów,
 • kandydat z rodziny zarejestrowanej w Programie Karty Dużej Rodziny Hajnowskiej – 4 punkty,
 • kandydat zamieszkuje na terenie miasta Hajnówka – 4 punkty,
 • niepełnosprawność kandydata, rodzica lub rodzeństwa kandydata – 4 punkty,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 2 punkty,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 punkty.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Rodzaj czynności

Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2021 r.

do 19.03.2021 r.

od 04.05.2021 r.

do 28.05.2021 r.

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26.03.2021 r.

04.06.2021 r.

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej
w postaci pisemnego oświadczenia

od 29.03.2021 r.

do 02.04.2021 r.

od 07.06.2021 r.

do 11.06.2021 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

08.04.2021 r.

do końca czerwca 2021 r.

 

                                                                               Jolanta Stefaniuk, Urząd Miasta Hajnówka

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
  17-200 HAJNÓWKA
  ul. Wróblewskiego 2
 • tel. 85-682-28-66
  fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć