Nawigacja

WSO

System Punktowy Oceny Zachowania

 

SYSTEM PUNKTOWY OCENY Z ZACHOWANIA

Obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013

Uczeń może otrzymywać zarówno punkty dodatnie, jak i ujemne. Dodaje się je do  odpowiednio:

 1. W I semestrze do 100 punktów wyjściowych, które otrzymuje każdy uczeń.
 2. W II semestrze uczeń otrzymuje punkty wyjściowe:

a) z oceną na semestr naganną:   0 pkt

b) z oceną na semestr nieodpowiednią: 50 pkt

c) z oceną poprawną, dobrą i bardzo dobrą otrzymuje punkty wyjściowe obliczone zgodnie ze schematem:

100 + (uzyskana liczba punktów – 100)/2

d) z oceną na semestr wzorową: 250 pkt

Punkty są przyznawane przez wychowawcę na podstawie uwag i spostrzeżeń własnych, nauczycieli uczących w danej klasie oraz innych nauczycieli, a także pracowników szkoły i samych uczniów. Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który na swoim koncie (poza punktami dodatnimi) ma ponad 20 punktów ujemnych i którego nie cechuje wysoka kultura osobista. Pozostałe oceny z zachowania maja również ograniczenia, jeżeli chodzi o punkty ujemne. Przy wystawianiu oceny na koniec roku szkolnego  – wychowawca bierze pod uwagę ocenę z I semestru i w przypadku oceny nieodpowiedniej oraz nagannej uczeń na koniec roku nie może otrzymać oceny wzorowej.

Ocena z zachowania zostaje ustalona zgodnie z przyjętą skalą punktową. Na każdy semestr przyjmuje się następującą skalę punktową:

 • Wzorowe            suma pkt.:  401 (II semestr 501) i więcej             i max       – 20 pkt
 • Bardzo dobre      suma pkt.:  301 – 400 (II semestr 381-500)         i  max     – 50 pkt
 • Dobre                  suma pkt.:  201 – 300 (II semestr 271-380)         i max    – 100 pkt
 • Poprawne            suma pkt.:  81 – 200   (II semestr 101-270)           i max    – 200 pkt
 • Nieodpowiednie  suma pkt.:  - 100 – 80 (II semestr -100 -100)        i max    – 400 pkt
 • Naganne              suma pkt.:  poniżej – 100       lub      poniżej – 400 ujemnych pkt

PUNKTY DODATNIE

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość pkt. Do max

Ilość razy w semestrze

1.

Udział w zawodach sportowych:

- szkolne

- miejskie

- powiatowe

- wojewódzkie

- zajęte miejsce

(punkty przyznajemy: uczeń finalnie zajął I – miejsce w szkole + IV w mieście  i na zawodach wojewódzkich XX – otrzymuje 5(szkoła)+5(miasto)+30(woj.)=40 pkt)

 

1 – 5

1 – 10

1 – 20

1 – 30

1 – 5,10,20,30

Brak ograniczeń

2.

Udział w konkursach szkolnych:

- udział

- wyróżnienie lub zajęte miejsce

 

1 – 5

5 – 15

Brak ograniczeń

3.

Udział w konkursach poza szkolnych

- udział

- awans poza etap szkolny (konkursy Kuratora Oświaty)

- wyróżnienie lub zajęte miejsce (laureat, finalista KO)*

 

1 – 10

20

10 – 30 (50,70)*

Brak ograniczeń

4.

Pełnienie funkcji społecznych w klasie: gospodarz, z-ca gospodarza, sekretarz, skarbnik, łącznik z biblioteką, „szatniarz”, inne lub w szkole

 

0 – 20

Raz

5.

Pomoc w zorganizowaniu imprezy klasowej.

 3 – 10

Brak ograniczeń

6.

Praca na rzecz klasy, szkoły, środowiska (gazetki, apele, dyskoteki, inne).

Udział w akcjach ekologicznych (makulatura 5kg – 1pkt, kartony, zakrętki 100 – 1pkt, itp.)

1 – 10 

 

1-10

Brak ograniczeń

Do 3 w sem.

7.

Działalność w organizacjach na rzecz szkoły (PCK, SKKT, LOP, Harcerstwo).

 1 – 10 (za akcję)

Brak ograniczeń

8.

Pomoc koledze (koleżance) w nauce.

 5 – 10

Brak ograniczeń

9.

99% - 100% frekwencja w szkole za każdy miesiąc

97% - 98% frekwencja w szkole za każdy miesiąc.

95 – 96% frekwencja w szkole za każdy miesiąc.

93% - 94% frekwencja w szkole za każdy miesiąc.

91% - 92% frekwencja w szkole za każdy miesiąc.

5 (za 100% - 10)

4

3

2

1

 

10.

Wykonanie pomocy naukowych.

5 – 10

Do 3 w sem.

11.

Naprawa sprzętu szkolnego.

5 – 10

Do 3 w sem.

12.

Do dyspozycji nauczycieli przedmiotów (na koniec semestru – przydzielane wstępnie 1 miesiąc przed końcem semestru – nauczyciel może zmienić ilość punktów w wyniku zmian w zachowaniu ucznia)

do 5

 

13.

Do dyspozycji samorządu klasowego (na koniec semestru).

Do 10

 

14.

Pozytywna uwaga w dzienniczku.

 1 – 5

Brak ograniczeń

15.

Za czytelnictwo (na koniec semestru).

 0 – 5

 

16.

Za wypełnianie obowiązków dyżurnego.

 0 – 5

 
17.  Za pracę w szkolnym wolontariace (patrz zasady poniżej)   0 -50  raz na koniec semestru

18.

Uczniowie mający pozytywną ocenę z zachowania – poprawną i wyższą – mogą tylko raz w semestrze wykonać prace społeczne typu sprzątanie, pomaganie sprzątaczkom  itp. Za te prace mogą otrzymać od 1 do 20 pkt.  W przypadku uczniów mających sprawowanie naganne i nieodpowiednie mogą oni wykonywać te prace, ale za każdą poza pierwszą mogą otrzymać od 1 do 10 pkt. Prace te nie mogą być wykonywane podczas zajęć lekcyjnych.

1-20 lub 1-10

 

 

Dodatkowo za uzyskaną średnią ocen:

2,1 – l pkt.              3,0 – 10                  4,0 – 25                 5,0 – 50

2.2 – 2                     3,1 – 11                 4,1 – 27                 5,1 – 53

2.3 – 3                     3,2 – 12                 4,2 – 29                 5,2 – 56

2.4 – 4                     3,3 – 13                 4,3 – 31                 5,3 – 59

2,5 – 5                     3,4 – 14                 4,4 – 33                 5,4 – 61

2.6 – 6                     3,5 – 15                 4,5 – 35                 5,5 – 64

2.7 – 7                     3,6 – 17                 4,6 – 38                       POWYŻEJ  5,5 – 70 pkt.

2.8 – 8                     3,7 – 19                 4,7 – 41

2.9 – 9                     3,8 – 21                 4,8 – 44

                                3,9 – 23                 4,9 – 47

 

PUNKTY UJEMNE

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość pkt.

Do max

1.

Przeszkadzanie na lekcjach uwaga pisemna.

1 – 5

2.

Aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły.

5 – 10

3.

Niewłaściwe zachowanie w miejscach publicznych itp. (imprezy szkolne, apele, wycieczki, biwaki, kino, basen, lodowisko i inne miejsca publiczne).

*Informacja z sądu o skazaniu za wykroczenie, przestępstwo itp.

10 – 30

 

*100

4.

Ubliżanie koledze.

5 – 10

5.

Zaczepki słowne.

1 – 5

6.

Zaczepki fizyczne.

5 – 10

7.

Udział w bójkach.

10 – 20

8.

Używanie wulgarnego słownictwa.

5 – 10

9.

Niszczenie sprzętów i mebli szkolnych, pomocy naukowych, książek itp.

10 – 20

10.

Zaśmiecanie otoczenia.

 5

11.

Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia (za każdą godzinę).

 5

12.

Spóźnianie się na lekcje (za każdą godzinę).

 2

13.

Wyłudzanie pieniędzy.

20 – 30

14.

Kradzież.

40

15.

Palenie papierosów, również e-papierosów.

Towarzyszenie osobom palącym

50

20

16.

Przebywanie na terenie szkoły pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

50

17.

Oszustwa i kłamstwa wobec nauczycieli.

10 – 20

18.

Fałszowanie usprawiedliwień.

20

19.

Brak zmiennego obuwia (za każdy dzień). Uwaga w dzienniczku.

5

20.

Niewykonanie zobowiązania wobec wychowawcy i nauczycieli.

5 – 10

21.

Odmowa udziału w pracach społecznych na rzecz klasy, szkoły.

5

22.

Makijaż i pomalowane paznokcie za każdą lekcję w sytuacji gdy osoba nie chce usunąć  (*jeżeli np. zmycie lakieru z paznokci jest niemożliwe za cały dzień).

3

15

23.

Niewłaściwy strój (zbyt odsłonięte ciało – za każdy dzień).

5

24.

Do dyspozycji nauczycieli przedmiotów (na koniec semestru).

 Do 5

25.

Używanie na lekcji: komórek, odtwarzaczy muzyki, aparatów fotograficznych i innych urządzeń wskazanych w statucie.

5 – 10

26.

Za niewypełnianie obowiązków dyżurnego.

 0 – 3

27.

Do dyspozycji samorządu klasowego (na koniec semestru).

Do 10

28.

Nagana dyrektora szkoły (dodatkowe punkty ujemne)

20 – 50

Od roku szkolnego 2016/17 oceniamy uczniów na godzinie wychowawczej. Na zajęciach tych ocenie podlegają aktywności ucznia:

 

Obszar aktywności

skala ocen

Częstotliwość

aktywność na  zajęciach

1 - 5

na bieżąco, w sposób ciągły

przestrzeganie kontraktu klasowego

1 - 5

na bieżąco, w sposób ciągły

przygotowanie i zaprezentowanie materiałów na zajęcia (na przykład: gazetka, plakat, prezentacja multimedialna, referat, ankieta itp.)

1 – 6

okazjonalnie

dekoracja sali (na imprezę klasową/ w ramach konkursu szkolnego itp.)

1 - 6

okazjonalnie

przeprowadzenie zajęć lub ich fragmentu

1 – 6

okazjonalnie

systematyczny udział w próbach akademii, uroczystości klasowej lub szkolnej

1 - 5

okazjonalnie – jedna ocena po zakończeniu prób

udział w akademii, uroczystości klasowej lub szkolnej

1 - 6

okazjonalnie – jedna ocena po zakończeniu uroczystości

zachowanie w czasie imprez klasowych, szkolnych, pozaszkolnych (akademia, wieczorek)

1 - 5

okazjonalnie

przestrzeganie regulaminu zielonej szkoły, biwaku, wycieczki

1 - 5

okazjonalnie

przygotowanie i przeprowadzenie zabaw, gier, konkursów, zajęć podczas imprez klasowych (np. wróżby andrzejkowe, zawody sportowe, gry integracyjne itp.)

1 - 6

okazjonalnie

udział w imprezach klasowych i szkolnych (aktywne uczestniczenie w życiu klasy i szkoły, współtworzenie klasowej/ szkolnej tradycji)

1 - 5

okazjonalnie

systematyczny udział w zajęciach prowadzonych przez p. psycholog i pedagog

1 - 5

okazjonalnie - jedna ocena po zakończeniu zajęć

godne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości miejskich (np. poczet sztandarowy, chór szkolny itp.)

1 - 6

okazjonalnie

systematyczna pomoc osobom niepełnosprawnym, słabszym, potrzebującym wsparcia i opieki

1 - 6

jedna ocena w półroczu

nieuleganie nałogom, asertywna postawa wobec przejawów demoralizacji ( ucieczki z lekcji, palenie papierosów, picie alkoholu) i przeciwdziałanie im

1 - 6

okazjonalnie

zdecydowana postawa (brak akceptacji)  i przeciwdziałanie wobec przemocy, agresji, dyskryminacji,  aktów wandalizmu, itp.

1 - 6

okazjonalnie

okazywanie szacunku symbolom narodowym, tradycji, historii Polski

1 - 6

okazjonalnie

. Na koniec semestru – roku wychowawca wystawia ocenę, którą się następnie przelicza na punkty z zachowanie zgodnie ze schematem:

- celujący             50 punktów

- bardzo dobry     40 punktów

- dobry                 30 punktów

- dostateczny        20 punktów

- dopuszczający   0 punków

- niedostateczny – 30 punktów

 

Szkolny Wolontariat Dwójki:

Zarejestrowani Wolontariusze (zgoda od Rodzica na udział w akcjach Szkolnego Wolontariatu Dwójki na początku roku szkolnego) kategoria Wolontariat w punktowym systemie zachowania (max 50 pkt - semestralnie!):
Przepracownaie w wolontariacie:
30 godzin lub więcej - 50 punktów
10-29 godzin to 15 -  44 pkt (jedna godzina 1,5 punktu) 
1-9- godzin to 1-9 pkt (jedna godzina jeden punkt)

Plus kategoria dla "nie wolontariuszy" ale wspierających akcje typu zbiórki na terenie szkoły ( typu ubrania, kredki,kinder jajka itd)  - Max 20 pkt na semestr  (udział w jednej akcji 5pkt) 
łączna liczba punktów z tej działalności ucznia nie przekracza 50 pkt. 

wpis na świadectwo za 30 godzin w ciągu roku! - szczególne osiągnięcie ucznia

Uwagi są zapisywane na bieżąco w e-dzienniku. Uwaga która nie zawiera odpowiedniego komentarza (nie dotyczy uwag, które mają wystarczający komentarz już w systemie uwag) musi być zaopatrzona w komentarz w ciągu miesiąca od wstawienia, po tym czasie wychowawca ma obowiązek usunięcia uwagi z systemu. Dotyczy to zarówno uwag pozytywnych jak i negatywnych. O przewidywanych ocenach z zachowania informujemy uczniów i rodziców na miesiąc przed końcem semestru.  Przy uwagach od pracowników niepedagogicznych szkoły powinna być data i godzina wykonania pracy społecznej – nie może być ona wykonywana podczas zajęć lekcyjnych! i uwagę tą wpisuje do e-dziennika wychowawca klasy. Spóźnienie można usprawiedliwić u wychowawcy klasy lub nauczyciela prowadzącego lekcję – w przypadku uznania spóźnienia za usprawiedliwione nie liczymy punktów ujemnych.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
  17-200 HAJNÓWKA
  ul. Wróblewskiego 2
 • tel. 85-682-28-66
  fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć