Nawigacja

STATUT SZKOŁY

ROZDZIAŁ 2 Cele i zadania szkoły
 

§ 3. 1. Szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2. Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa obowiązującego na terenie RP ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencji Praw Dziecka.
3. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w formie: zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

 

§ 4. 1. Szkoła umożliwia nauczanie integracyjne, zwane włączającym, zakładające udostępnienie istniejącego systemu szkolnictwa masowego osobom niepełnosprawnym.

2. W celu efektywnego wspierania rozwoju dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych Szkoła zapewnia w szczególności:

            1) szeroko pojętą komunikację z uczniem,

            2) indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, rewalidacyjne i inne specjalistyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych i możliwości dzieci,

            3) program wychowania usprawniającego przy uwzględnieniu specyficznej roli nauczyciela,

            4) spójność oddziaływań realizowanych w ścisłej współpracy z rodziną, zmierzających do jak największej samodzielności dziecka,

            5) nowoczesną technologię oraz poszukiwanie sposobów aktywizacji dziecka przez tworzenie sytuacji umożliwiających samodzielne działanie, dokonywanie wyborów, podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za wybór,

            6) integrowanie oddziaływań oraz realizowanych programów nauczania w pracy z poszczególnymi uczniami.

 

§ 5. 1. W Szkole przyjmuje się formę organizowania nauczania integracyjnego poprzez stworzenie oddziałów integracyjnych w ogólnodostępnej szkole publicznej.

2. Różnice w nauczaniu dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych dotyczą jedynie odpowiedniego doboru form i metod pracy oraz dostosowania treści dydaktycznych do rodzaju niepełnosprawności oraz indywidualnych predyspozycji i możliwości ucznia.

3. Rekrutacji uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje Komisja Rekrutacyjna,  kierując się indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych oraz zgodą ich rodziców na naukę w klasie integracyjnej.

4. Przy doborze dzieci niepełnosprawnych obowiązuje zasada pełnej wszechstronności pod względem różnorodności schorzeń jak i stopnia niepełnosprawności intelektualnej.

 

§ 6. W celu umożliwienia pełnego rozwoju osobowości dziecka poprzez udział w życiu społecznym Szkoła zapewnia w szczególności:

            1) realizację obowiązku szkolnego dla uczniów mieszkających w jej obwodzie oraz kontroluje jego spełnianie,

            2) zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym kontynuowanie nauki w szkołach ponadpodstawowych,

            3) dokonanie świadomego wyboru przez absolwentów dalszego kierunku kształcenia,

            4) rozwijanie zdolności, dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych),

            5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

            6) rozwój zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych - poprzez organizowanie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć sportowych i innych form zajęć pozalekcyjnych,

            7) udział w zajęciach wyrównawczych, reedukacyjnych i specjalistycznych w celu wyrównania braków u uczniów mających trudności w nauce,

            8) poznanie dziedzictwa kultury narodowej, światowej i europejskiej, podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej kultury i historii,

            9) efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich,

            10) kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, aby w ten sposób przygotować młodzież do pracy w warunkach współczesnego świata,

            11) naukę religii zgodnie z polskim prawem,
            12) udział w innych zajęciach odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,
            13) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

 

§ 7. 1. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze Szkoły określa dokument pod nazwą "Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły”.

2. Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły ma na celu osiągnięcie oczekiwanego wizerunku ucznia kończącego dany etap edukacyjny oraz wizerunku absolwenta szkoły podstawowej opracowanego przez Radę Pedagogiczną Szkoły.

 

§ 8. 1. Szkoła posiada system doradztwa zawodowego.

2. Co roku sporządza się dokument „Plan doradztwa zawodowego” określający działania i problematykę na dany rok szkolny.
3. Zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Opis wiadomości i umiejętności zdobytych przez ucznia w szkole podstawowej jest zgodny z ideą europejskich ram kwalifikacji.
4. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane na podstawie programu nauczania dopuszczonego do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć