Nawigacja

STATUT SZKOŁY

   Rozdział 3 Organy Szkoły

§ 9. Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada  Rodziców,

4) Samorząd Uczniowski.

 

§ 10. 1. Szkołą kieruje Dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz. Tryb i zasady powoływania i odwoływania dyrektora określają stosowne przepisy prawne.

2. Dyrektor odpowiada w szczególności za:

            1) sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,

            2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami,

            3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

            4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji,

            5) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,

            6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowy szkoły i ponoszenie odpowiedzialności  za prawidłowe ich wykorzystanie,

            7) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,

            8) dysponowanie środkami  finansowymi pozabudżetowymi,

            9) współpracę z Radą Pedagogiczną, rodzicami, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi,

            10) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

            11) występowanie do władz z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

            12) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

            13) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

            14) współdziałanie ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

            15) właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych,

            16) realizowanie zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

            17) ustalanie dni wolnych od zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym. W tym czasie szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów, informując o tym rodziców,

            18) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
            19) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza,
            20) współpracę z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

3. Dyrektor Szkoły ma także prawo:

            1) wydawania zarządzeń regulujących działalność szkoły,

  2) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,

            3) zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły,

            4) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu.

 

§11. W Szkole są tworzone stanowiska wicedyrektorów, których zadania i obowiązki określa Dyrektor Szkoły.

 

§12. 1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły bez względu na wymiar czasu pracy i biorą udział w jej posiedzeniach.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział także – głosem doradczym – osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

            1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

            2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

            3) podejmowanie uchwały o skreśleniu ucznia pełnoletniego z listy uczniów,

            4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zasięgnięciu opinii rady rodziców;

            5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

            6) zaopiniowanie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły,

            7) przygotowanie, uchwalanie i weryfikowanie szkolnego systemu oceniania,

            8) przygotowanie projektu statutu szkoły i ewentualnych jego zmian,

            9) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

            1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

            2) projekt planu finansowego Szkoły,

            3) wnioski Dyrektora Szkoły w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

            4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

8. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Szkoły lub z innego stanowiska kierowniczego.

9. Nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§13. 1. W Szkole działa Rada Rodziców, która jest reprezentacją rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa między innymi zasady tworzenia tego organu i nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej lub Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

4. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

5. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

6. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:      

            1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły,

            2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

            3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.   

 

§14. 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej "Samorządem".

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły, a uczniowie poszczególnych klas tworzą samorządy klasowe.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów.

4. Do zadań Samorządu należy:

            1) rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się,

            2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania,

            3) przedstawianie władzom Szkoły opinii i potrzeb uczniów,

            4) dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor Szkoły.

5. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do:

            1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,

            2) przedstawiania propozycji do planu pracy szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,

            3) opiniowanie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły,

            4) wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży,

            5) udziału w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej,

            6) wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela na opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej,

 7) wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela na Rzecznika Praw Ucznia z ramienia Rady Pedagogicznej,

 8) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież.

6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd może ze swego składu wyłonić radę wolontariatu, która może stanowić narzędzie do koordynacji zadań z zakresu wolontariatu, przez m.in.: diagnozowania potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły, opiniowania oferty działań i decydowania i konkretnych działaniach do realizacji.
8. W Szkole działa Koło Wolontariatu. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu określa regulamin Koła Wolontariatu.

 

§15. 1. Wszystkie organy Szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania młodzieży i rozwiązywania wszystkich istotnych problemów.

2. Koordynatorem współdziałania organów Szkoły jest Dyrektor, który:

            1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,

            2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły,

            3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach,

            4) organizuje spotkania przedstawicieli organów Szkoły.

3. Spory wynikłe pomiędzy organami Szkoły lub wewnątrz nich w pierwszej kolejności rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4. W przypadku nierozwiązania zaistniałego sporu każda ze stron ma prawo zwrócenia się do kuratora oświaty albo organu prowadzącego.

5. Spory pomiędzy Dyrektorem Szkoły a innymi organami Szkoły rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu - organ prowadzący Szkoły lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

6. Wymianę bieżącej informacji zapewnia się poprzez:
            1) pisemne zarządzenia Dyrektora Szkoły wyłożone do wglądu w pokoju nauczycielskim bądź zamieszczone w dzienniku elektronicznym,

            2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń lub zamieszczane w e-dzienniku,
            3) zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracyjno – obsługowych szkoły z kadrą kierowniczą szkoły, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i Dyrektorem Szkoły.

 

§16. 1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

            1) wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie, a uczniami tej klasy,

            2) rzecznik praw ucznia – jeżeli mediacja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt dotyczy wychowawcy klasy,

            3) Dyrektor lub wicedyrektor- jeżeli działanie rzecznika nie zakończyło konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy rzecznika praw ucznia.

2. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły lub powołana przez niego komisja rozjemcza składająca się z minimum trzech członków Rady Pedagogicznej. 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć