Nawigacja

STATUT SZKOŁY

Rozdział 4 Organizacja Szkoły

§17. 1.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły.

3. Arkusz organizacji szkoły opracowuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych, a następnie zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

5. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Szkoły zgodnie z arkuszem organizacji szkoły, uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.

6. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

7. W klasach I-III na zajęciach kształcenia zintegrowanego czas pracy ustala nauczyciel prowadzący zajęcia zachowując tygodniowy czas zajęć.

8. W pozostałych klasach godzina lekcyjna i godzina zajęć specjalistycznych oraz  zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwa 45 minut, natomiast godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut.

9. Liczbę uczniów w oddziale i podział uczniów na grupy na niektórych zajęciach edukacyjnych regulują odrębne przepisy.

10. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić pomiędzy 15 a 20, w tym liczba uczniów niepełnosprawnych nie może przekroczyć 5.

11. Liczba uczniów w oddziale dla uczniów z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi wynosi od 2 do 4.

12. W oddziałach integracyjnych na zajęciach lekcyjnych są dodatkowo nauczyciele posiadający specjalne przygotowanie pedagogiczne, którzy wspomagają uczniów z orzeczeniami.

13. W Szkole zatrudnia się specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

14. W oddziale, w którym są uczniowie z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się pedagoga specjalnego lub pomoc nauczyciela.

 

§18. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia odpowiednio wyposażone pomieszczenia klasowe oraz  pracownie przedmiotowe, pracownie informatyczne, świetlice szkolne, bibliotekę, stołówkę szkolną z zapleczem, gabinet pedagoga, psychologa i logopedy, szatnie, zespół pomieszczeń sportowych i rekreacyjnych wraz z boiskiem i placem zabaw, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej, pomieszczenia sanitarno- higieniczne, pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, archiwum.

 

§19. 1. W Szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny.

2. Dziennikiem elektronicznym zarządza administrator systemu – osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły.

3. Szczegółowe zadania poszczególnych użytkowników systemu dziennika elektronicznego zawarte są w Polityce bezpieczeństwa i Zasadach funkcjonowania dziennika elektronicznego.

4. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez Szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

§20. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia między Dyrektorem Szkoły a daną placówką.

 

§21. 1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

2. Biblioteka szkolna służy do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjno - obsługowi oraz rodzice uczniów.

4. Biblioteka składa się z wypożyczalni, czytelni i multimedialnego centrum informacyjnego. Godziny pracy biblioteki umożliwiają korzystanie z niej podczas zajęć lekcyjnych oraz w czasie pozalekcyjnym zgodnie z organizacją roku szkolnego.

5. Prawa i obowiązki czytelników, organizację oraz funkcjonowanie biblioteki  określa regulamin biblioteki.

6. Biblioteka realizuje w szczególności następujące zadania:

            1) gromadzenie zbiorów – księgozbioru podręcznego, lektur oraz literatury dla dzieci i młodzieży, czasopism przedmiotowo-metodycznych, literatury fachowej dla nauczycieli,

            2) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;

            3) gromadzenie pomocy audiowizualnych oraz tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, a także efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi,

            4) opracowanie zbiorów zgodnie  z obowiązującymi przepisami,

            5) udostępnianie zbiorów czytelnikom oraz prowadzenie działalności informacyjnej;

            6) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się;

            7) prowadzenie pracy pedagogicznej i propagowanie czytelnictwa;

            8) organizowanie różnorodnych działań o charakterze kulturalnym i społecznym, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych;
            9) współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem, rodzicami oraz innymi bibliotekami;
10) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.
7. Zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami:
            1) umożliwienie korzystania z biblioteki na podstawie regulaminu biblioteki,
            2) rozwijanie zainteresowań poprzez udział w pracy Koła Biblioteki Szkolnej,
            3) wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia przy ścisłej współpracy z pedagogiem szkolnym,
            4) upowszechnianie treści edukacji zdrowotnej przy współpracy z pielęgniarką szkolną i w oparciu
o Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły,
            5) praca nad kształtowaniem u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu,

            6) przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka i ucznia.
8. Zakres współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami:
            1) wspieranie nauczyciela w procesie dydaktycznym i wychowawczym,

            2) udostępnianie nauczycielom zasobów bibliotecznych i pomoc przy wyszukiwaniu informacji,

            3) informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,

            4) organizowanie z nauczycielami imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami w planie pracy szkoły.
9. Zakres współpracy biblioteki szkolnej z rodzicami:
            1) uświadamianie wartości wynikających z czytania książek przez dzieci i młodzież,

            2) pomoc w doborze literatury,

            3) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców,

            4) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa uczniów;
10. Zakres współpracy biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami:
            1) wymiana informacji o zbiorach i o prenumeracie czasopism,

            2) wypożyczenia między-biblioteczne,

            3) przekazywanie nadwyżek książkowych, np. tych otrzymanych z darów,

            4) wymiana wiedzy i doświadczeń,

            5) wykonywanie kserokopii artykułów z czasopism, np. dotyczących naszego regionu,

            6) egzekwowaniu zwrotów przetrzymywanych książek do biblioteki publicznej od uczniów naszej szkoły,

            7) wspólne imprezy czytelnicze, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, wystawy,

            8) udział w targach i kiermaszach.

 

§22. 1. Dla uczniów klas I-III, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy.

2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działalności Szkoły i zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

3. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z planem pracy przedstawianym corocznie Dyrektorowi Szkoły.

4. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.

5. Czas pracy świetlicy jest dostosowywany do  potrzeb Szkoły.

6. Działalność świetlicy określa jej regulamin.

 

§23. 1. W celu zapewnienia prawidłowej  realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, Szkoła prowadzi stołówkę szkolną.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania stołówki.
5. Organ prowadzący szkołę lub upoważniony przez niego Dyrektor Szkoły, może zwolnić rodziców ucznia z całości lub części opłat.

 

§24. 1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest wszystkim uczniom, a w           szczególności:

            1) posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,

            2) posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, o potrzebie indywidualnego nauczania;
            3) wytypowanym na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

3. Wszelkie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są dobrowolne i nieodpłatne.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna ma na celu rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

            1) z niepełnosprawności,

            2) z niedostosowania społecznego,

            3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

            4) ze szczególnych uzdolnień,

            5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

            6) z zaburzeń komunikacji językowej,

            7) z choroby przewlekłej,

            8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

            9) z niepowodzeń edukacyjnych,

            10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

            11) sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

            l2) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły. Wychowawca klasy planuje i koordynuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną uczniom swojej klasy. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele oraz specjaliści m.in. pedagog szkolny, logopeda, psycholog.

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z :

            1) rodzicami ucznia,

            2) poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi poradniami specjalistycznymi,

            3) instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

7. Z inicjatywą o pomoc psychologiczno - pedagogiczą może wystąpić Dyrektor Szkoły, każdy nauczyciel, uczeń, rodzic, pielęgniarka szkolna, poradnia psychologiczno- pedagogiczna, przedstawiciel instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole udzielana jest w formie zorganizowanych zajęć w szczególności:

            1) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

            2) zajęcia rozwijające,

            3) zajęcia logopedyczne,

            4) zajęcia korekcyjno -kompensacyjne,

            5) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne, socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym,

            6) zajęcia rewalidacyjne,

            7) zajęcia resocjalizacyjne,

            8) zajęcia rozwijające zdolność uczenia się.

9. Pozostałe formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej w szkole zawarte są w zakresie zadań nauczyciela, wychowawcy, psychologa, pedagoga szkolnego, logopedy.

§25. 1. Szkoła współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym w szczególności: z Sądem Rodzinnym, Policją, Miejskim  i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.
2. Instytucje te wspierają działania Szkoły.

3. Formy wzajemnego kontaktu Instytucji i Szkoły to: telefon, fax, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, kontakt bezpośredni.
4. W szczególnych sytuacjach kontakt pomiędzy Instytucjami a Szkołą następuje bezzwłocznie i efektywnie.
5. W ramach współpracy Szkoły z Instytucjami cyklicznie odbywają się spotkania interdyscyplinarne z przedstawicielami instytucji, służb mundurowych, medycznych, socjalnych, zajmujących się pomocą rodzinie w obrębie powiatu hajnowskiego w ramach Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

6. Jedną z form kontaktów Instytucji ze Szkołą są bezpośrednie kontakty przedstawicieli Instytucji z pedagogiem szkolnym i psychologiem, podczas których m.in. omawia się sprawy bieżące, jak i planuje działania wspierające, pomocowe dla uczniów, ich rodzin oraz nauczycieli; następuje wymiana informacji, doświadczeń, wiedzy o  rodzaju podjętych działań w stosunku do konkretnej osoby / rodziny.


§26. 1. Szkoła może prowadzić innowacje pedagogiczne, tzn. nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły oraz eksperymenty, które służą podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole.

2. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie bądź wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.

3. Uchwałę w sprawie podjęcia innowacji podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:
            1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w procesie wdrażania innowacji,

            2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego na jej wprowadzenie w szkole,

            3) pozytywnej opinii Rady Rodziców w sprawie wdrożenia innowacji.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć