Nawigacja

STATUT SZKOŁY

Rozdział 6 Zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

§37. 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć edukacyjnych na terenie Szkoły, a także poza jej terenem i w trakcie wycieczek.

2. Podczas zajęć edukacyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku mającym miejsce podczas zajęć.

3. Podczas zajęć poza terenem Szkoły pełna odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych – kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

4. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli oraz pracowników obsługi  podczas przebywania w Szkole i na wycieczkach.

 

§38. Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć edukacyjnych:

            1) opieka nad uczniem rozpoczyna się z chwilą przyjścia ucznia do Szkoły i trwa do momentu zakończenia zajęć,

            2) do czuwania nad bezpieczeństwem uczniów są zobowiązani wszyscy pracownicy Szkoły,

pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do:
                        a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach,
                        b) do systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym są prowadzone zajęcia,
                        c) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub w przypadku niemożliwości usunięcia zagrożenia niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu kierownictwu Szkoły,
                        d) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych,
                        e) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły,

            3) w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku opiekun pracowni zapoznaje uczniów z jej regulaminem na początku roku szkolnego,

            4) w salach gimnastycznych i boisku nauczyciel prowadzący zajęcia:
                        a) sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,
                        b) dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,
                        c) dostosowuje wymagania i formę do możliwości fizycznych uczniów,
                        d) asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie,
                        e) nie wydaje uczniom przed zajęciami kuli, oszczepu, dysku, ciężarów oraz sprzętu skoczni wzwyż oraz innego sprzętu mogącego zagrozić życiu czy zdrowiu ćwiczących.

 

§39. Obowiązki nauczyciela dyżurującego:

            1) dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela,

            2) w czasie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych obowiązki właściwe dla nauczyciela dyżurnego pełni nauczyciel prowadzący dane zajęcia,

            3) dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek przeciwdziałania niebezpiecznym zabawom i zachowaniom w obiektach szkolnych,

            4) w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, Dyrektor wyznacza zastępstwo,

            5) w razie zaistnienia wypadku uczniowskiego nauczyciel, który był jego świadkiem zawiadamia w razie potrzeby pogotowie ratunkowe i zawsze Dyrektora Szkoły.

 

§40. Szkoła posiada specjalne procedury postępowania w razie zaistnienia nieszczęśliwych wypadków uczniowskich.

 

§41. Szkoła otacza szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych.

 

§42. Zasady bezpieczeństwa i sprawowania opieki nad uczniami podczas wycieczek szkolnych określa szkolny regulamin wycieczek.

 

§43. W Szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć