Nawigacja

STATUT SZKOŁY

Rozdział 7 Uczniowie Szkoły – rekrutacja, obowiązek szkolny, prawa ucznia, obowiązki ucznia, nagrody i kary

§44.1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci, które kończą 7 lat w danym roku kalendarzowym:

            1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły oraz do oddziałów integracyjnych dzieci niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie miasta Hajnówka,

            2) na wniosek rodziców:

                                    a) dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły i miasta, gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

                                    b) dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat i mają pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz odbyły przygotowanie przedszkolne

2. Do klas starszych z urzędu przyjmowane są dzieci mieszkające w obwodzie Szkoły. Dzieci spoza obwodu Szkoły są przyjmowane na wniosek rodziców decyzją Dyrektora, jeżeli są wolne miejsca i dziecko otrzymało pozytywną ocenę opisową końcoworoczną z zachowania z poprzedniej klasy (w przypadku uczniów klas I-IV) lub uzyskało na świadectwie ostatniej klasy średnią co najmniej 4,00 i zachowanie minimum dobre  (w przypadku uczniów klas V -VIII).

 

§45. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. ze względów zdrowotnych, skomplikowanej sytuacji rodzinnej itp. i jeśli nie naruszy to zasad organizacji pracy Szkoły, Dyrektorowi przysługuje prawo indywidualnego rozpatrzenia podania w sprawie zmiany oddziału dla ucznia. Stosowną prośbę rodzic może wnieść do Dyrektora przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

2. Decyzja Dyrektora jest ostateczna i nie przysługuje prawo odwołania się do wyższych instancji.

 

§ 46. 1. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia, a dzieci niepełnosprawne mogą realizować obowiązek szkolny do ukończenia 20 roku życia.

2. Uczeń, który ukończył 18 rok życia i nie rokuje ukończenia Szkoły (jest zagrożony ocenami niedostatecznymi z przedmiotów, lub grozi mu nieklasyfikowanie, lub też nie przestrzega norm zachowania – grozi mu ocena nieodpowiednia lub naganna ze sprawowania) może zostać skreślony przez Dyrektora szkoły z listy uczniów. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 47. 1. Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje Dyrektor Szkoły.

2. Obowiązek szkolny może być spełniany poza Szkołą. Zezwolenia w stosunku do uczniów swojego obwodu udziela Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców dziecka. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez Szkołę. W przypadku otrzymania przez ucznia z egzaminów klasyfikacyjnych oceny niedostatecznej Dyrektor cofa zgodę na nauczanie pozaszkolne tego ucznia.

 

§ 48. 1. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu w szczególności są zobowiązani do:

            1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

            2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

            3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych.

2. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. W przypadku, gdy frekwencja ucznia wynosi poniżej 50% w ciągu miesiąca, a nie jest to spowodowane długotrwałą chorobą, Dyrektor Szkoły podejmuje następujące działania:

            1) po upływie pierwszego miesiąca pisemnie powiadamia rodziców ucznia oraz burmistrza,

            2) po upływie drugiego miesiąca pisemnie powiadamia rodziców ucznia, burmistrza oraz policję,

            3) po upływie trzeciego miesiąca, jeżeli nie nastąpiła poprawa w uczęszczaniu ucznia, Dyrektor poza w/w instytucjami powiadamia również sąd rodzinny.

 

§49. 1. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera, z nauki drugiego języka obcego.

2. W przypadku ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

§50. 1. Uczeń ma prawo do:

            1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania,

            2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

            3) informacji o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,

            4) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

            5) odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii,

            6) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

            7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

            8) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

            9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

            10) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,

            11) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,

            12) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy  problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu,

            13) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,

            14) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

            15) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych - udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością szkolną,

            16) reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,

            17) do pomocy socjalnej,

            18) do korzystania z pomieszczeń i terenów szkolnych oraz sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki  tak podczas zajęć lekcyjnych jak i pozalekcyjnych,

            19) do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

2. Uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, powinien zgłosić to do:

            1) wychowawcy klasy,

  2) psychologa i pedagoga szkolnego,

            3) rzecznika praw ucznia,

            4) Dyrektora Szkoły.

 

§ 51. Rodzice mają prawo do:

            1) uzyskania od Dyrektora Szkoły i wychowawcy klasy informacji o zadaniach Szkoły oraz zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych w Szkole i klasie podczas zebrań ogólnoszkolnych i klasowych,

            2) zapoznania się z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz sposobu i zasad przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych ,

            3) uzyskania ustnej lub pisemnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,

            4) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,

            5) uzyskiwania bieżącej informacji o przyznanej nagrodzie lub karze.

 

§52. 1. Uczeń ma obowiązek:

            1) systematycznie, punktualnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych,

            2) dbać o wspólne dobro i porządek w szkole,

            3) okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły,

            4) przestrzegać zasad kultury w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych,

            5) wykonywać polecenia wydawane przez nauczycieli,

            6) dostosować  się do organizacji nauki w szkole,

            7) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania i dystrybucji narkotyków i innych środków odurzających zarówno w szkole jak i poza nią,

            8) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,

            9) utrzymać czystość i porządek na terenie szkoły,

            10) używać w szkole zamiennego obuwia,

            11) podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych przestrzegać regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi urządzeń;
            12) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych.

2. Uczeń ma obowiązek w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły, w przyjętej w klasie formie, usprawiedliwić  nieobecności u wychowawcy klasy.

3. Uczeń  powinien nosić właściwy strój codzienny i galowy:

            1) strój codzienny powinien być schludny i odpowiedni – zgodnie z wymaganiami  określonymi w szkolnym systemie oceniania zachowania,

            2) strój galowy składa się z białej bluzki i granatowej lub czarnej spódnicy dla dziewcząt oraz  białej koszuli i granatowych lub czarnych spodni dla chłopców,

            3) strój galowy obowiązuje na wszystkich uroczystościach wynikający z kalendarza pracy Szkoły.

4. W Szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych  i innych urządzeń elektronicznych służących do zapisu lub odtwarzania dźwięku i obrazu. Telefony  komórkowe powinny być pozostawione w indywidualnych szafkach uczniów. Jedynym miejscem gdzie dopuszcza się użycie wyżej wymienionych urządzeń jest korytarz, gdzie są szafki uczniowskie. W przypadku złamania zakazu nauczyciel przekazuje urządzenie do Dyrektora (urządzenie może odebrać tylko rodzic).

5. Uczniowie kończący naukę w Szkole oraz zmieniający szkołę zobowiązani są do rozliczenia się z zobowiązań wobec Szkoły najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

§53. 1. Za wyróżniające wyniki w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie, dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz Szkoły i środowiska uczeń może być nagrodzony w  następujących formach:

            1) pochwała wychowawcy na forum klasy,

            2) wyróżnienie Dyrektora Szkoły,

            3) przyznanie nagrody rzeczowej: dyplomu, książki itp.,

            4) wystosowanie przez Dyrektora Szkoły listu pochwalnego do rodziców/ prawnych opiekunów,

            5) świadectwo z  biało-czerwonym paskiem z nadrukiem „ z wyróżnieniem”,

            6) wpis do „ Złotej Księgi” Szkoły,

            7) odznaka „Złota Tarcza”.

2. Wyróżnienia i nagrody przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy lub organów Szkoły.

3. Uczeń klasy IV-VIII szkoły podstawowej otrzymuje promocję (kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem i nadrukiem - „z wyróżnieniem”.

4. Uczniowie kończący szkołę podstawową ze średnią ocen 5,0 i wyższą są wyróżnieni wpisem do „Złotej Księgi” Szkoły, otrzymują też okolicznościowe nagrody.

5. Na wniosek wychowawcy najlepszy uczeń kończący szkołę może otrzymać decyzją Rady Pedagogicznej (zwykła większość głosów) odznakę Złotej Tarczy. W przypadku, gdy dwóch uczniów wyróżnia się wysoką średnią ocen, osiągnięciami edukacyjnymi, artystycznymi lub sportowymi oraz prezentuje nienaganne zachowanie, mogą być przyznane dwie równorzędne odznaki.

6. Dla wyróżniających się uczniów Rada Pedagogiczna może przyznać puchar Dyrektora Szkoły lub honorowe odznaki.

7. Puchar Dyrektora może być przyznany zespołowi klasowemu za najwyższą średnią ocen i najwyższe oceny z zachowania, udział uczniów w konkursach przedmiotowych, działaniach samorządowych, imprezach kulturalnych i pracach użytecznych na rzecz szkoły i środowiska oraz za wysoką frekwencję,

8. Puchar dla najlepszego sportowca i sportsmenki przyznaje się za znaczące miejsca we współzawodnictwie sportowym, wewnątrzszkolnym i międzyszkolnym oraz za wzorową postawę „fair play”.

9. Uczeń lub jego rodzic mogą odwołać się od przyznanej nagrody do Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni od przyznania. Odwołanie oznacza rezygnację z nagrody.

 

§ 54. Uczeń może być ukarany:

            1) ustnym upomnieniem wychowawcy klasy,

            2) naganą wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców ucznia,

            3) ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły,

            4) naganą Dyrektora Szkoły - uczeń ukarany naganą Dyrektora nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez Szkołę.

            5) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania Szkoły na zewnątrz,

            6) przeniesieniem do równoległej klasy – na  wniosek wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego, ucznia przenosi Dyrektor Szkoły,

            7) przeniesieniem do innej szkoły - na wniosek Dyrektora Szkoły dokonuje właściwy kurator oświaty.

 

§ 55. 1. Dyrektor udziela nagany w porozumieniu z pedagogiem i wychowawcą klasy.

2. O udzielonej naganie Dyrektora Szkoły wychowawca informuje na piśmie rodziców ucznia .

3. W przypadku, gdy informacja do rodziców o postępującej demoralizacji ucznia nie przynosi pozytywnych efektów wychowawczych, o zaistniałej sytuacji pisemnie powiadamia się policję.

4. Po wyczerpaniu wszystkich powyższych oddziaływań wychowawczych uczeń, na wniosek Dyrektora Szkoły, może być przeniesiony przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku do innej szkoły.

5. Uchwałę o wnioskowaniu w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna.

6. Wykonanie kary wymienionej w ust.3 może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 2 miesiące), jeśli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej.

 

§ 56. 1. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca ucznia lub w razie jego nieobecności pedagog.

3. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.

4. Rodzic ma prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez wychowawcę (§54 pkt. 1 i pkt. 2) do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.

5. Dyrektor Szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska on poręczenie Samorządu Uczniowskiego albo nauczyciela wychowawcy.

6. Rodzic ma prawo wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez Dyrektora Szkoły do Kuratora Oświaty w Białymstoku, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary.

7. Prawo do odwołania przysługuje również pełnoletnim uczniom.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć