Nawigacja

STATUT SZKOŁY

Rozdział 8 Wewnątrzszkolny system oceniania

§57. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

            1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce,

            2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

            3) kształtowanie u ucznia odpowiedzialności za swój rozwój,

            4) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

            5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

            6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 7) wskazanie co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy i jak powinien się dalej uczyć.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

            1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, ustalanie kryteriów oceniania zachowania  oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców,

            2) bieżące ocenianie, śródroczne i klasyfikacyjne, według skali i w formach przyjętych w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

            3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

            4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego oraz warunków ich poprawiania.

 

§58. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (zawartych w Przedmiotowych Systemach Oceniania).

2. W klasach I- III szkoły podstawowej stosuje się:

            1) oceny opisowe,

            2) oceny kształtujące,

            3) oceny w stopniu opisane w punkcie 3 tego paragrafu.

Ocena semestralna i końcoworoczna jest oceną opisową.

3. Oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne z przedmiotów edukacyjnych, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali:

            1) stopień celujący                                                                 6

            2) stopień bardzo dobry                     5         

            3) stopień dobry                                                                                                        4

            4) stopień dostateczny                                               3         

            5) stopień dopuszczający       2         

            6) stopień niedostateczny       1         

Oceny bieżące mogą być wystawiane z plusami i minusami.

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu w szkole.

5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić, w przypadku ocen semestralnych lub końcoworocznych prośba o uzasadnienie powinna być w formie pisemnej. Uzasadnienie oceny powinno być pisemne sporządzone w ciągu 2 dni roboczych od wpłynięcia prośby, odbiór uzasadnienia rodzic potwierdza na kopii.

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki, informatyki w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

7. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub jego części, zajęć komputerowych i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

 

§59. 1. W Szkole  stosuje się ocenianie sumujące i elementy oceniania kształtującego (OK).

2. Ocena sumująca jest stosowana przy podsumowaniu nabytej wiedzy i umiejętności w celu sprawdzenia osiągnięć ucznia.

3. Ocenianie dopuszcza stosowanie wag, nauczyciele decydują o stosowaniu skali wag i umieszczają ją w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

4. Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią ważoną ocen, lecz powinna być do niej zbliżona.

5. Ogólne wymagania na daną ocenę:

            1) stopień celujący: 6 (cel) – oznacza zauważalny, wyróżniający się wysiłek i wkład pracy na rzecz osiągnięcia rezultatów spełniających wszystkie wymagania programowe, a także umiejętność samodzielnego, twórczego stosowania nabytej wiedzy,

            2) stopień bardzo dobry: 5 (bdb) – oznacza systematyczny wysiłek i wkład pracy na rzecz skutecznego opanowania wiedzy i umiejętności, biegłość w wykonywaniu zadań, także nietypowych oraz zastosowanie umiejętności w nowych sytuacjach,

            3) stopień dobry: 4 (db) -  oznacza systematyczny wysiłek i wkład pracy na rzecz osiągnięcia poziomu wiedzy i umiejętności, który umożliwia sprawne posługiwanie się nabytą wiedzą przy rozwiązywaniu zadań typowych,

            4) stopień dostateczny: 3 (dst) -  oznacza wysiłek i wkład pracy umożliwiający opanowanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności, i posługiwanie się nimi przy rozwiązywaniu zadań typowych, dopuszcza się wskazówki naprowadzające ze strony nauczyciela,

            5) stopień dopuszczający: 2 (dop) -  oznacza wysiłek i wkład pracy, który pozwala na wykonanie łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela,

            6) stopień niedostateczny: 1 (ndst) – oznacza poziom umiejętności ucznia uniemożliwiający dalszą naukę.

6. Ocena kształtująca jest stosowana w procesie uczenia się na etapie poznawania nowych wiadomości, nabywania umiejętności i sprawdzania osiągnięć. Jest wyrażana w postaci informacji zwrotnej opisowej, w formie ustnej lub pisemnej (bez oceny w stopniu). Może mieć również formę samooceny lub oceny koleżeńskiej.

7. Wymagania zwane także „NaCoBeZu”:

            1) są to kryteria osiągania celów (również oceny), czyli Na Co Będziemy Zwracać Uwagę?

            2) formułowane są na podstawie celów,

            3) informują ucznia o tym, co nauczyciel będzie sprawdzał i oceniał,

            4) są dopasowywane do możliwości klasy i wymogów konkretnego zadania,

            5) NaCoBeZu  jest obowiązkowe dla prac kontrolnych i sprawdzianów, może być również formułowane do lekcji, prac domowych i innych aktywności ucznia.

8. Informacja zwrotna to komentarz nauczyciela przekazywany uczniowi do jego pracy, który zawiera wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów jego pracy, wskazuje na to co wymaga poprawienia, daje wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę oraz w jakim kierunku powinien pracować dalej. Informacja zwrotna powinna być ściśle związana z kryterium sukcesu określonymi przed zleceniem zadania.

9. Nie można jednocześnie do tej samej pracy stosować oceny kształtującej i sumującej. Niepodjęcie lub niewykonanie pracy na ocenę kształtującą skutkuje otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej.

10. Formy aktywności ucznia od klasy czwartej podlegające sprawdzeniu i ocenie :

            1) praca kontrolna – maksymalnie jedna dla ucznia w danym dniu oraz maksymalnie dwie w tygodniu. Nauczyciel zapowiada ją z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisuje te informacje w e-Dzienniku. Obowiązkowo podaje NaCoBeZu (tydzień przed sprawdzianem lub na lekcji powtórzeniowej). Uczeń ma prawo do poprawy pracy ocenionej na ocenę niedostateczną w terminie określonym przez nauczyciela do 14 dni od uzyskania oceny. W sytuacji, gdy uczeń poprawi pracę obie oceny są odnotowane w dzienniku. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu w szkole. Nauczyciel jest zobowiązany przechowywać prace kontrolne do końca roku szkolnego;

            2) sprawdzian – zamyka się w cyklu tematycznym (który ustala nauczyciel) i trwa od 15 do 45 minut. Powinien być zapowiedziany przez nauczyciela z podaniem NaCoBeZu. Poprawianie sprawdzianu jest na tych samych zasadach co pracy kontrolnej.

            3) kartkówka – krótka forma pisemna, dotycząca trzech ostatnich lekcji, nie musi być zapowiedziana i nie musi być podawane  NaCoBeZu, trwa do 15 minut;

            4) odpowiedź ustna – powinna podlegać kryteriom oceny kształtującej i wiązać się z otrzymaniem informacji zwrotnej, możliwa jest tez ocena sumująca;

            5) praca zespołowa – nauczyciel ocenia efekty pracy grupy i bierze pod uwagę wkład pracy każdego członka zespołu indywidualnie, efektem końcowym jest ocena sumująca;

            6) efekty pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej: zeszyt, ćwiczenie, modele, prace domowe, doświadczenia, projekty edukacyjne, zawody, zajęcia pozalekcyjne itp. oceniane są zgodnie z kryteriami PSO z danego przedmiotu;

            7) przynajmniej jedna z powyższych form z każdego przedmiotu powinna być oceniana na ocenę kształtującą (w semestrze).

11. W przypadku stwierdzenia, że praca ucznia jest niesamodzielna, nauczyciel obniża ocenę. Jeżeli jest to praca kontrolna lub sprawdzian – uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.

12. Nauczyciel powinien oceniać prace uczniów w ciągu maksymalnie tygodnia po napisaniu prac – a w uzasadnionych przypadkach w ciągu dwóch tygodni.

13. W Szkole przy ocenianiu prac pisemnych uczniów stosuje się następującą skalę:

            1) 95%-100% ocena celująca

            2) 85%-94,99% ocena bardzo dobra

            3) 70%-84,99% ocena dobra

            4) 50%-69,99% ocena dostateczna

            5) 30%-49,99% ocena dopuszczająca

            6) 0%-29,99% ocena niedostateczna

 

Ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

§60. 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania i metody pracy do indywidualnych możliwości ucznia.

2. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.

3. W oddziałach integracyjnych ocenę klasyfikacyjną ucznia wspomaganego ustala nauczyciel prowadzący po konsultacji z nauczycielem wspomagającym.

 

Ocenianie zachowania

§61. 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

            1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

            2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

            3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

            4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

            5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

            6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

            7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. W klasach I - III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową.

3. Ocenę zachowania śródroczną i  końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej  ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologoczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym ocena zachowania jest oceną opisową.

 

§62. 1. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

            1) oceny z zajęć edukacyjnych, w tym oceny klasyfikacyjne,

            2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

2. Oceny zachowania ustala się na podstawie Systemu Punktowego Oceny Zachowania.

3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną jest ostateczna.

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

                                                                      

Klasyfikacja

§63. 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.

2. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu opisowych ocen klasyfikacyjnych oraz opisowej oceny z zachowania.

 

§64. 1. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I - III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania.

2. Klasyfikowanie końcoworoczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania.

3. Klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 

§65. 1. Na miesiąc przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. Za poinformowanie uznaje się wystawienie przewidywanych ocen  z przedmiotu w e-dzienniku.

2. O przewidywanych końcoworocznych ocenach niedostatecznych wychowawca zobowiązany jest poinformować rodziców miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3. Posiedzenia klasyfikacyjne odbywają się w ostatnich tygodniach nauki w styczniu i czerwcu w danym roku szkolnym.

4. Ustalona przez nauczyciela ocena pozytywna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego o następujących zasadach:

            1) egzamin przeprowadza się na uargumentowany pisemny wniosek rodziców ucznia zgłoszony do Dyrektora przed radą klasyfikacyjną,

            2) Dyrektor po zapoznaniu się z wnioskiem i wysłuchaniu nauczyciela, który wystawił ocenę, podejmuje decyzję o przeprowadzeni (bądź nie) egzaminu, o czym niezwłocznie informuje rodziców ucznia,

            3) termin przeprowadzenia egzaminu ustala Dyrektor (przed zakończeniem zajęć w danym semestrze),

            4) egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. Rodzic na własne życzenie może uczestniczyć jako obserwator w egzaminie,

            5) skład komisji stanowią: przewodniczący – dyrektor (wicedyrektor), egzaminator – nauczyciel prowadzący zajęcia, członek – wychowawca lub nauczyciel przedmiotu pokrewnego,

            6) z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół,

            7) uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpi do egzaminu w wyznaczonym terminie, na pisemna prośbę rodziców może do niego przystąpić w innym terminie ustalonym przez Dyrektora,

 8) ocena uzyskana z egzaminu jest oceną ostateczną.

5. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii uczniów klasy i nauczycieli uczących w klasie.

6. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

7. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

8. Niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§66. 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię/ etykę, do średniej ocen wlicza się także śródroczne/ roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

2. Laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć informatyki uniemożliwia ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentach przebiegu nauki zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

4. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 

§67. 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „nieklasyfikowany/ nieklasyfikowana”.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. Egzamin klasyfikacyjny dla takiego ucznia nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się też oceny z zachowania.                                                             

 

§68. 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z: plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego, które mają mieć formę zadań praktycznych.

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później  niż w dniu poprzedzającym dzień  zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego  wyznacza Dyrektor Szkoły.

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

4. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace uczniów. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

6. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem punku 7 tego paragrafu.

7. Niedostateczna ocena z egzaminu klasyfikacyjnego być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

8. W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego, który składa się z dwóch części do części pisemnej stosuje się skalę z §59 ustęp 13. Część ustną egzaminu klasyfikacyjnego ocenia się osobno. Ocena końcowa z egzaminu jest zaokrągleniem średniej ważonej, gdzie część pisemna ma wagę 3, a część ustna wagę 2.

 

 

Promowanie

§69. 1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z wyjątkiem przypadków określonych w ustępie 2.

2.Ucznia klasy I - III szkoły podstawowej Rada Pedagogiczna może pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w szczególnych przypadkach na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

3. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

4. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na  niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

 

§70. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w §69  ust. 3 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

 

§71. 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał jedną ocenę niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

2. W szczególnych przypadkach, za zgodą Rady Pedagogicznej, uczeń, który otrzymał dwie oceny niedostateczne może zdawać egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wskazany przez Dyrektora- jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę za wyjątkiem opisanym w §72.

10. W przypadku egzaminu poprawkowego materiał do egzaminu odbierają rodzice ucznia w czerwcu, materiał obejmuje zagadnienia na ocenę dostateczną. Ocena końcowa z egzaminu składającego się z dwóch części jest zaokrągleniem średniej ważonej, gdzie część pisemna ma wagę 3, a część ustna wagę 2. Oceniając część pisemną stosuje się następującą skalę:

            1) 0%-49,99% ocena niedostateczna,

            2) 50%-79,99% ocena dopuszczająca

            3) 80%-100% ocena dostateczna.

 

§72. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że nauka z tych zajęć jest kontynuowana w klasie programowo wyższej. Uczeń ma obowiązek opanować materiał z przedmiotu, z którego otrzymał ocenę niedostateczną.

 

§73. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie ósmej klasy uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

2. O ukończeniu szkoły ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć