Nawigacja

STATUT SZKOŁY

rozdział X - Postanowienia końcowe

§82. 1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność
wychowawcza oraz rozszerzanie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.1, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

3. W Szkole nie mogą działać partie i organizacje polityczne.

 

§83. 1. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami Dyrektora oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.

2. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani są do dochowania tajemnicy służbowej.

 

§84. Tryb zmiany Statutu Szkoły:

1. Inicjatorzy zmian:

1) Dyrektor Szkoły.

2) Rada Pedagogiczna lub jej część (grupa min. 40% nauczycieli).

3) Rada Rodziców.

4) Organ nadzoru pedagogicznego.

5) Organ prowadzący.

2. Tryb postępowania:

            1) wyłoniony zespół przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub jego zmian i przedstawia do uchwalenia  Radzie Pedagogicznej,                     .

            2) Rada Pedagogiczna uchwala statut lub podejmuje decyzję o przyjęciu wniosku zmieniającego kształt Statutu bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady,

            3) znowelizowany Statut zostaje  przesłany do organu prowadzącego (celem jest sprawdzenie czy zapisy nie są sprzeczne z prawem).

            4) znowelizowany Statut zostaje udostępniony wszystkim zainteresowanym w:

                        a) bibliotece szkolnej,

                        b) sekretariacie,

                        c) dokumentacji szkolnej,

                        d) stronie internetowej szkoły.

3. Co pięć lat wprowadza się tekst ujednolicony, jeśli były zmiany w Statucie Szkoły.

 

§ 85. 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 

§ 86. 1. Szkoła używa pieczęci i stempli urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła posiada sztandar.

3. Szkoła  posiada logo.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Jagiełły w Hajnówce
    17-200 HAJNÓWKA
    ul. Wróblewskiego 2
  • tel. 85-682-28-66
    fax: 85-682-28-66 wew. 118

Galeria zdjęć